Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 2

 0    40 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prosimy o dosłanie każdej wspomagającej dokumentacji o którą prosimy w formularzu
start learning
please send any supporting documentation we ask for on the claim form
otrzymać
doślij nam kopie wszystkich dokumentów które otrzymałeś od drugiego kierowcy.
start learning
to obtain, to get, to receive, to gain
send us copies of any documents that you have obtained from the other driver
pozostawić dodatkowe informacje na oddzielnej kartce
start learning
to give any additional information on a separate sheet
zrobić wypłatę odszkodowania
Jeżeli nie podpiszesz deklaracji, nie będziemy w stanie zrobić wypłaty odszkodowania.
start learning
to make the compensation payment
If you don't sign the declaration, we won't be able to make a compensation payment to you.
złożenie oświadczenia
start learning
to make a legal statement
przetwarzanie osobowych i poufnych danych
start learning
to process personal and sensitive personal information
szczegółowo opisane w punkcie x
start learning
specifically described in sections x
podać nam fałszywe informacje
start learning
to provide us false information
to będzie podlegać odpowiedzialności karnej
start learning
it will be liable to prosecution
szkoda nie będzie wypłacona
start learning
the damage will not be paid
zażądać zwrotu kosztów rozpatrywania roszczenia
start learning
to may seek to recover the costs of processing your claim from you
potwierdzić, że otrzymaliśmy twoje roszczenie
start learning
to confirm we have received your claim
numer który musisz używać dla całej korespondencji
start learning
a reference that you must use for all correspondence
Jeżeli złożysz roszczenie on-line
start learning
If you have submitted your claim online
powołując się na numer szkody
start learning
quoting the reference
powoływać się
start learning
to quote
Nasze dochodzenie może obejmować
start learning
Our investigations are likely to include
ustalenie faktów
start learning
establishing the facts
potwierdzenie tożsamości osób zaangażowanych
start learning
confirming the identity of those involved
uzyskanie niezależnych raportów od
start learning
obtaining independent reports from motor engineers or witnesses
uzyskanie notatki z policji
start learning
obtaining a police report
skontaktowanie się z innymi organami takimi jak DVLA, twoim ubezpieczycielem albo zagraniczne biura
start learning
contacting other bodies such as the Driver & Vehicle Licensing Agency, your insurer or a foreign bureau
ustalać | potwierdzać | uzyskać
start learning
to establish | confirm | obtain
szkic miejsca wypadku
start learning
a sketch of the accident scene
możemy potrzebować uzyskać
start learning
we may need to obtain
kopie dokumentów medycznych z
start learning
copies of your medical records from your GP
lekarz pierwszego kontaktu
start learning
lekarz pierwszego kontaktu in English
GP | general practitioner
kopie dokumentów medycznych z każdego szpitala do którego uczęszczałeś po wypadku
start learning
copies of your medical records from any hospital you attended after the accident
niezależny raport medyczny
start learning
an independent medical report
zobowiązać
start learning
to bind, bound, bound
narzucać wymuszać
start learning
to impose
Odszkodowanie jest tylko wypłacane kiedy część winy może być ustalona po stronie kierowcy, którego uważasz za odpowiedzialnego.
start learning
Compensation is only payable where some fault can be established on the part of the driver that you consider responsible.
Jeżeli materiał dowodowy potwierdza, że byłeś częściowo albo całkowicie odpowiedzialny
start learning
If evidence confirms you were partly or wholly responsible
wypłata odszkodowania będzie zredukowana lub nie wypłacona w całości.
start learning
the compensation payment will be reduced or not paid at all.
ustalenie odpowiedzialności
start learning
Establishing responsibility
my dołożymy wszelkich starań
start learning
we will make every effort
zadecydować czy będzie wypłata odszkodowania w ciągu trzech miesięcy
start learning
to decide on whether to make a compensation payment within three months
Dla spraw zgłoszonych w Procesie dla Niskich Wartości Obrażeń Szkód osobowych w wypadkach drogowych będziemy dążyć do podjęcia decyzji w ciągu 6 tygodni.
start learning
For cases submitted in the Process for Low Value Personal Injury Claims in Road Traffic Accidents, we will aim to make a decision within 6 weeks.
obrażenia ciała
start learning
Personal Injury
dążyć do wydania decyzji w ciągu 6 tygodni
start learning
to aim to make a decision within 6 weeks.

You must sign in to write a comment