Collocations with common verbs

 0    98 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwiązać krzyżówkę
start learning
do a crossword
spowodować szkodę
start learning
do damage
zmywać naczynia
start learning
zmywać naczynia in English
do the dishes
zdawać egzamin
start learning
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
start learning
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
start learning
do French at school
uprawiać ogród
start learning
do the garden
przerabiać Hamleta
start learning
do 'Hamlet'
uprawiać judo
start learning
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
start learning
do ... kilometres per hour
nic nie robić
start learning
do nothing
zwiedzać Paryż
start learning
do Paris
wykonać fotokopię
start learning
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
start learning
do research
wykonać szkic
start learning
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
start learning
do a translation
zrobić pranie
start learning
do the washing
umówić się na wizytę
start learning
make an appointment
podjąć próbę
start learning
make an attempt
słać łóżko
start learning
make the bed
upiec ciasto
start learning
make a cake
wprowadzić zmiany
start learning
make changes
podjąć decyzję
start learning
make/take a decision
przygotować kolację
start learning
make dinner
podjąć wysiłek
start learning
make an effort
nakręcić film
start learning
make a film
robić zamieszanie
start learning
make a fuss
zgadywać
start learning
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zostawić ślad
start learning
make a mark
nabałaganić
start learning
make a mess
popełnić błąd
start learning
make a mistake
zarabiać pieniądze
start learning
make money
hałasować
start learning
make a noise
pogodzić się z
start learning
make peace with
wykonać fotokopię
start learning
make/do a photocopy
czynić postęp
start learning
make progress
składać obietnicę
start learning
make a promise
wykonać szkic
start learning
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
start learning
make/give a speech
wysunąć propozycję
start learning
make a suggestion
spisać testament
start learning
make one's will
pogadać z kimś o czymś
start learning
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
start learning
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
start learning
have difficulty doing sth
napić się
start learning
have a drink
mieć wrażenie, że
start learning
have a feeling that
baw się dobrze!
start learning
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
start learning
have fun doing sth
zgadywać
start learning
have/make/take a guess
mieć atak serca
start learning
have a heart attack
mieć wakacje
start learning
have a holiday
mieć pomysł
start learning
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
start learning
have an interest in sth
spojrzeć na
start learning
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
start learning
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
start learning
have/take a nap
mieć operację
start learning
have an operation
mieć cierpliwość do
start learning
have patience with
doznać szoku
start learning
have a shock
przekąsić coś
start learning
have a snack
mieć czas
start learning
have time
pójść na spacer
start learning
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
start learning
take action to do sth
wykąpać się
start learning
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
start learning
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
start learning
take/have a break
pojechać autobusem
start learning
take a bus
podjąć decyzję
start learning
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
start learning
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
start learning
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
start learning
take a dislike to sb
zdawać egzamin
start learning
take an exam
zgadywać
start learning
take/make/have a guess
wziąć urlop
start learning
take a holiday
zainteresować się czymś
start learning
take an interest in sth
spojrzeć na
start learning
take/have a look at
zdrzemnąć się
start learning
take/have a nap
robić notatki
start learning
take notes
zrobić zdjęcie
start learning
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
start learning
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
start learning
take sb's temperature
pójść na spacer
start learning
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
start learning
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
start learning
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
start learning
give sb help
sprawiać wrażenie, że
start learning
give the impression that
pocałować kogoś
start learning
give sb a kiss
podwieźć kogoś
start learning
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
start learning
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
start learning
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
start learning
give priority to sth
popchnąć kogoś
start learning
give sb a push
zaszokować kogoś
start learning
give sb a shock
westchnąć
start learning
give a sigh
wygłosić przemówienie
start learning
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
start learning
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
start learning
give sb a warm welcome

Comments:

martomajka wrote: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

You must sign in to write a comment