Drafting a contract, breach of contract – Business English; Sporządzanie umowy, niedotrzymanie warunków umowy – angielskie słownictwo biznesowe

 0    74 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to draft a contract / an agreement
start learning
sporządzić projekt umowy
to draw up a contract / an agreement
start learning
sporządzić umowę
the final draft = the engrossment
start learning
ostateczna redakcja umowy
parties to the contract
start learning
strony umowy
to sign a contract
start learning
podpisać umowę
to conclude a contract
start learning
zawrzeć umowę
to execute a contract
start learning
podpisać umowę (nadając jej moc prawną, "wykonując" ją)
recitals
start learning
preambuła, oświadczenia stron (część umowy)
the body = the operative part of an agreement
start learning
część zasadnicza umowy
the subject matter of a contract
start learning
przedmiot umowy
the provisions of a contract
start learning
postanowienia umowy
boilerplate
start learning
notatki (zazwyczaj na końcu umowy)
representations and warranties
start learning
zapewnienia stron (co do faktów oraz intencji)
enter into an agreement
agreement entered into by and between
start learning
zawrzeć umowę
umowa zawarta przez (dane strony)
effective
agreement effective as of January 1, 2011
start learning
obowiązujący
umowa obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.
registered office
(Company) with its registered office in London
start learning
siedziba
(Spółka) z siedzibą w Londynie
principal place of business
(Company) having it principal place of business in Warsaw
start learning
miejsce prowadzenia działalności
(Spółka) prowadząca działalność w Warszawie
the business of...
(Company) engaged in the business of...
start learning
działalność w zakresie...
(Spółka) prowadząca działalność w zakresie...
to agree
the Parties agree as follows
start learning
postanawiać
Strony postanawiają, co następuje
premises and covenants
in consideration of the premises and covenants contained herein
start learning
przesłanki i zobowiązania
biorąc pod uwagę przesłanki i zobowiązania zawarte w niniejszej umowie
terms and conditions (of a contract / an agreement)
start learning
warunki umowy
to set forth
terms and conditions set forth herein
start learning
określać
warunki określone w niniejszej umowie
In witness whereof
in witness whereof the parties subscribe their names hereto
start learning
w dowód czego (/ powyższego)
W dowód czego strony składają swoje podpisy poniżej.
dispute
a dispute arising from or in relation with this Contract
start learning
spór
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane
breach of contract
start learning
naruszenie postanowień umowy
the undersigned
start learning
niżej podpisany / podpisani
a duly authorised representative
start learning
właściwie upoważniony przedstawiciel
to be governed by sth
this agreement shall be governed by and construed in accordance with the Polish law
start learning
podlegać czemuś
niniejsza umowa podlegać będzie prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana
contractual obligations
the fulfilment of contractual obligations
start learning
zobowiązania umowne
spełnienie zobowiązań umownych
in default
the party in default was brought to court
start learning
ten, który nie dotrzymał zobowiązań
strona, która nie dotrzymała zobowiązań, została pozwana
enforceable
a legally binding and enforceable contract
start learning
wykonalny
wiążący i wykonalny kontrakt
an indefinite contract
start learning
umowa na czas nieokreślony
assignment of rights
start learning
przyznanie/cesja praw
confidentiality
the duty of confidentiality
start learning
poufność
obowiązek zachowania poufności
Force majeure
the occurrence of force majeure
start learning
Siła wyższa
zadziałanie siły wyższej
unliquidated damages
start learning
odszkodowanie nieoznaczone
liquidated damages
a liquidated damages provision
start learning
odszkodowanie, kara umowna
klauzula o odszkodowaniu
severability
start learning
rozdzielność, rozłączność postanowień; wypowiadalność
termination
termination shall be effective immediately upon receipt of termination notice
start learning
rozwiązanie umowy, zakończenie jej obowiązywania
rozwiązanie umowy obowiązywać będzie ze skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu wypowiedzenia
liability for damages
start learning
odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność za szkody
to deem...
the agreement is deemed unlawful
start learning
uznawać za...
umowa została uznana za niezgodną z prawem
Schedules and Exhibits
start learning
Załączniki
to abstain
to abstain from taking action
start learning
powstrzymać się
wstrzymać się od podejmowania kroków
prior written consent
start learning
uprzednio uzyskana pisemna zgoda
certain
start learning
w umowach: poniższe, określone
contractual remedies
start learning
odszkodowania umowne
waiver
No waiver shall be effective unless given in writing
start learning
zrzeczenie się
Zrzeczenie się wymaga pisemnego potwierdzenia
to seek remedies
start learning
dochodzić zadośćuczynienia
non-monetary relief
start learning
rekompensata niepieniężna
injured party
compensation to the injured party
start learning
strona poszkodowana
rekompensata na rzecz szkody poszkodowanej
punitive or exemplary damages
start learning
odszkodowanie za straty moralne, odszkodowanie z nawiązką
to ascertain the amount of damages
start learning
ustalić wysokość odszkodowania
to agree mutually
it is mutually agreed that...
start learning
postanowić wzajemnie
strony wzajemnie postanawiają, że...
as aforesaid
start learning
jak to opisano powyżej
by way of
start learning
jako, tytułem, w drodze
to suffer a loss
start learning
ponieść stratę
mitigate a loss
start learning
zminimalizować straty
rescission
start learning
odstąpienie (od umowy)
to negotiate a settlement of claims
start learning
wynegocjować zaspokojenie roszczeń
to file a lawsuit
start learning
wnieść pozew
to reimburse sb for sth
start learning
zwrócić komuś koszty czegoś
master agreement
start learning
umowa ramowa
to sue for damages
start learning
wnieść sprawę o odszkodowanie
form of agreement
start learning
umowa in blanco
to provide for
the parties provide for the purchase...
start learning
zawierać umowę (na coś)
strony zawierają umowę na zakup...
Amended and restated agreement
start learning
Aneks do umowy
indemnity
start learning
odszkodowanie
binding effect
start learning
moc wiążąca
jurisdiction
start learning
sąd właściwy
indemnification
start learning
przyjęcie odpowiedzialności cywilnej
business
Company X is in the business of...
start learning
działalność gospodarcza
Spółka X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
consideration
in consideration of the mutual covenants and agreements
start learning
1. Rozważenie 2. Świadczenie
po rozważeniu wzajemnych przyrzeczeń i postanowień
to acknowledge
start learning
przyznawać, potwierdzać (zaistnienie faktu)
for the purpose of
for the purpose of this agreement
start learning
na potrzeby
na potrzeby niniejszej umowy

Comments:

mia1234 wrote: 2011-02-20 10:51:08
to draft=to draw up, dlaczego rozroznienie w fiszkach?

You must sign in to write a comment