Financial Statements – Business English; Sprawozdania finansowe – angielskie słownictwo biznesowe

5  1    78 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
report
In the course of its operations the corporation needs numerous reports and statements to provide a permanent record of its activities.
start learning
raport
W toku działalności korporacja potrzebuje raportów i sprawozdań z bieżącymi informacjami o jej operacjach finansowych.
statement
start learning
sprawozdanie
financial data
start learning
dane finansowe
ability to meet the obligations
start learning
zdolność spłaty zobowiązań
regulator
start learning
decydent
to hold the stock
start learning
zatrzymać akcje
generally accepted accounting principles (GAAP)
Statements and reports must conform with GAAP.
start learning
powszechnie akceptowane zasady rachunkowości
Sprawozdania i raporty muszą odpowiadać powszechnie przyjętym zasadom rachunkowości.
Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC requires that the company delivers an annual stockholders' report to its stockholders.
start learning
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych
Komisja ds. Giełd Papierów Wartościowych wymaga aby firma co roku przedstawiła raport dla akcjonariuszy.
stockholders' report
The report contains the president's letter and the whole set of financial statements.
start learning
raport dla akcjonariuszy
Raport dla akcjonariuszy zawiera list prezydenta firmy i komplet sprawozdań finansowych.
past year's operational results
start learning
sprawozdanie z wyników korporacji w minionym roku
changes in management personnel
start learning
zmiany personelu zarządzającego
introduction of new products
start learning
wprowadzenie nowych produktów
outlook for the immediate future
start learning
prognozy na najbliższą przyszłość
income statement
start learning
rachunek wyników
balance sheet
start learning
bilans
statement of retained earnings
start learning
sprawozdanie z dochodu zatrzymanego
a statement of changes in financial position
start learning
sprawozdanie ze zmian w sytuacji finansowej
corporate/financial reporting
start learning
sprawozdawczość finansowa spółek publicznych
on-line financial reporting
start learning
sprawozdawczość finansowa w internecie
foreign currency financial reporting
start learning
sprawozdawczość finansowa w walucie obcej
fiscal year
Most companies use the calendar year as their fiscal year
start learning
rok fiskalny
Większość firm za rok fiskalny uznaje rok kalendarzowy
The Income Statement = Profit and Loss Account
start learning
Rachunek wyników = Rachunek zysków i strat
sales income
start learning
przychód ze sprzedaży
cost of goods sold
start learning
koszt własny sprzedaży
gross profit
start learning
zysk brutto
operating expenses
start learning
koszty operacyjne
selling expense
start learning
koszty sprzedaży
general and administrative expense
start learning
koszty ogólnozakładowe i administracyjne
depreciation expense
start learning
amortyzacja
operating profits
start learning
zysk operacyjny
interest expense
start learning
koszt odsetek
net profits before taxes
start learning
zysk netto przed opodatkowaniem
net profits after taxes
start learning
zysk netto po opodatkowaniu
preferred stock dividends
start learning
dywidenda od akcji uprzywilejowanych
earnings for common stockholders
start learning
dochód dla akcjonariuszy zwykłych
earning per share (EPS)
start learning
dochód na jedną akcję (EPS)
revenue from related companies
start learning
przychody od jednostek powiązanych
goods for resale
start learning
sprzedaż produktów
cost of finished products sold
start learning
koszty sprzedanych produktów
cost of raw materials
start learning
koszt materiałów
gross sales profit (loss)
start learning
zysk (strata) ze sprzedaży
other operating revenue
start learning
pozostałe przychody operacyjne
other operating costs
start learning
pozostałe koszty operacyjne
financial revenue
start learning
przychody finansowe
dividends and shares in profits
start learning
dywidendy i udziały w zyskach
dividends from related companies
start learning
dywidendy od jednostek powiązanych
interest from related companies
start learning
odsetki od jednostek powiązanych
profit (loss) from ordinary activities
start learning
zysk (strata) za działalności gospodarczej
extraordinary gains/losses
start learning
wynik zdarzeń nadzwyczajnych
income tax
start learning
podatek dochodowy
other taxes and charges
start learning
pozostałe podatki i opłaty
fixed assets
start learning
aktywa trwałe
intangible fixed assets
start learning
wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
start learning
rzeczowe aktywa trwałe
assets under construction
start learning
środki trwałe w budowie
long-term receivables
start learning
należności długoterminowe
current assets
start learning
aktywa obrotowe
short-term receivables
start learning
należności krótkoterminowe
short-term investments
start learning
inwestycje krótkoterminowe
deferred tax assets
start learning
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
liabilities and equity
start learning
pasywa
share capital
start learning
kapitał (fundusz) podstawowy
treasury stocks (negative)
start learning
udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
reserve capital
start learning
kapitał (fundusz) zapasowy
revaluation reserve
start learning
kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualnej wyceny
accumulated profits (losses) from previous years
start learning
zysk (strata) z lat ubiegłych
liabilities and provisions
start learning
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
accruals
start learning
rozliczenia międzyokresowe / kwoty narosłe
cost group settlement
start learning
rozliczenie kręgu kosztów
payroll
start learning
wynagrodzenia
social insurance and other benefits
start learning
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
subsidy
start learning
dotacja
contribution in kind
to make a contribution in kind
start learning
aport
wnieść aport
penalties
start learning
kary
refund
refund of customs duty
start learning
zwrot
zwrot cła
donation
start learning
darowizna
written-off
written-off receivables
start learning
odpisany
odpisane należności
foreign exchange differences
start learning
różnice kursowe

Słownictwo biznesowe

Każda osoba ucząca się języka angielskiego powinna opanować podstawowe słownictwo. Pozwoli ono prowadzić zwykłe, codzienne rozmowy z obcokrajowcami czy napisać sprawdzian w szkole. Jednak niekiedy potrzeba bardziej zaawansowanych określeń, ściśle związanych z danym tematem. Specjalistyczne słówka nie jest łatwo odnaleźć w ogólnodostępnych słownikach. Co zrobić, gdy ktoś chce napisać sprawozdanie finansowe po angielsku, ale nie jest obeznany z wyrazami i sformułowaniami używanymi w takim dokumencie? Pomocna okaże się Fiszkoteka, gdzie znajduje się rozbudowany zbiór fiszek poświęcony słownictwu biznesowemu.

Biznes i Fiszkoteka

Sprawozdanie finansowe po angielsku może sprawiać problem. Jednak nie trzeba od razu przeszukiwać słowników, by znaleźć odpowiednie określenia. Wystarczy zajrzeć na Fiszkotekę, gdzie czeka zbiór fiszek poświęcony biznesowi. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które zajmują się finansami czy studiują ekonomię.

Sprawozdanie finansowe po angielsku

Nie wiesz, jak jest po angielsku zysk operacyjny, przychód ze sprzedaży, bilans czy dywidendy i udziały w zyskach? Nic nie szkodzi! Fiszkoteka proponuje swoim użytkownikom zbiór fiszek w tej trudnej tematyce. Dzięki fiszkom sprawozdanie finansowe po angielsku okaże się bardzo proste i w pełni zrozumiałe. Fiszki można przeglądać w dwie strony, czyli z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Ponadto każde angielskie słówko ma swoją wersję audio, więc osoby chętne mogą posłuchać prawidłowej wymowy danego terminu.

You must sign in to write a comment