Financial structure - Business English; Struktura finansowa – angielskie słownictwo biznesowe

 0    38 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dyrektor ds. finansowych
start learning
financial manager
rachunkowość
start learning
accounting
metoda wyodrębniania funduszy
start learning
Method of Fund Recognition
wyniki firmy
start learning
firm's performance
ocena pozycji finansowej firmy
start learning
assessing firm's financial position
płacenie podatków
start learning
paying taxes
księgowy
Rolą księgowego jest dostarczanie i opracowywanie danych do ustalenia wyników firmy, oceny jej pozycji finansowej oraz płacenia podatków.
start learning
accountant
The function of the accountant is to develop and provide management with data for measuring the firm's performance, assessing it's financial position and paying taxes.
sprawozdanie finansowe
Księgowy przygotowuje sprawozdanie finansowe, działając według standardowych zasad przyjętych w tym zawodzie.
start learning
financial statement
By working according to standardized principles accepted within the profession, the accountant prepares financial statements.
metoda narastającej należności
Metoda narastającej należności uznaje, że dochód powstaje w momencie sprzedaży, a wydatki w chwili ich poniesienia.
start learning
accrual method
It recognizes income at the point of sale and recognizes expenses when incurred.
przepływy gotówki
start learning
cash flows
metoda gotówki
Uznawanie przychodów i wydatków tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ lub odpływ gotówki.
start learning
cash method
Recognizes income and expenses only when actual cash inflows and outgoes occur.
niewypłacalność
start learning
insolvency
ocena sprawozdania finansowego
start learning
evaluation of the accountant's statement
analiza finansowa
Analiza finansowa jest ciągłym procesem, w którym są wykorzystywane wszystkie dane finansowe uzyskane w trakcie działalności firmy.
start learning
financial analysis
the financial analysis is an ongoing process that uses all financial data generated in course of the firm activities.
planowanie i zarządzanie strukturą aktywów firmy
start learning
planning and managing the firm's asset structure
planowanie i zarządzanie strukturą finansową firmy
start learning
planning and managing the firm's financial structure
bilans
start learning
balance sheet
bieżące aktywa
start learning
current assets
zobowiązania bieżące
start learning
current liabilities
środki trwałe
start learning
fixed assets
fundusze długoterminowe
start learning
long term funds
proporcja
Zarządzanie strukturą aktywów polega na ustalaniu proporcji różnego typu aktywów wykazanych w bilansie firmy.
start learning
mix
Managing the assets structure consists of determining the mix and type of assets listed on the firm's balance sheet.
długoterminowe perspektywy
start learning
long-term prospects
maksymalizacja zysków
start learning
maximizing profits
płynność finansowa
Dyrektor finansowy musi troszczyć się o płynność firmy, tj. posiadanie przez nią funduszy wystarczających do zaspokojenia potrzeb bieżącej działalności.
start learning
firm's solvency
The financial manager must be concerned about the firm's solvency which consists of the possession of sufficient funds to satisfy operational needs.
efektywne zarządzanie firmą
start learning
operating efficiency of a firm
teoria cen
start learning
price theory
analiza popytu
start learning
supply-and-demand analysis
strategie maksymalizacji zysku
start learning
profit-maximizing strategies
łączne korzyści
Added benefits exceed added costs.
start learning
added benefits
Łączne korzyści przewyższają łączne koszty.
łączne koszty
start learning
added costs
zysk na akcję
start learning
earnings per share
rozkład dochodów w czasie
start learning
timing of returns
ryzyko
start learning
risk
wpływ gotówki
start learning
returns
całkowite dochody
start learning
total returns
niskie ryzyko (N)
start learning
low risk
skompensowany
Wysokie ryzyko musi być skompensowane przez oczekiwany wysoki zysk.
start learning
compensated
High risk must be compensated by high profit compensation.

You must sign in to write a comment