Financial ratios – Business English; Wskazniki finansowe – angielskie słownictwo biznesowe

 0    31 flashcards    Martyna15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
financial ratios
start learning
wskaźniki finansowe
liquidity ratios
start learning
wskaźniki płynności
short-term obligations
The ability to comply with short-term obligations depends on the liquidity.
start learning
zobowiązania krótkoterminowe
Możliwość sprostania zobowiązaniom krótkoterminowym zależy od płynności.
liquidity
The liquidity means an access to a ready cash.
start learning
płynność
Płynność oznacza możliwość natychmiastowego dostępu do gotówki.
net working capital
Net working capital consists of the current assets less current liabilities.
start learning
kapitał zaangażowany netto
Kapitał zaangażowany netto to aktywa bieżące pomniejszone o zobowiązania bieżące.
current assets
start learning
aktywa bieżące
current liabilities
start learning
zobowiązania bieżące
current ratio
Current ratio consists of current assets divided by current liabilities.
start learning
wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik bieżącej płynności to aktywa bieżące podzielone przez zobowiązania bieżące.
quick ratio
start learning
stopa wysokości płynności
activity ratios
Activity ratios permit to find out how fast does a company convert it's inventories and accounts receivable into cash, how readily it pays its bills and how efficiently it uses its assets to generate sales.
start learning
wskaźniki aktywności
Wskaźniki aktywności informują jak szybko firma zmienia swoje zapasy i zobowiązania na rachunkach, reguluje zobowiązania i wykorzystuje aktywa by pozyskać przychody ze sprzedaży.
inventory turnover
start learning
współczynnik obrotu zapasami
cost of goods sold
start learning
koszt własny sprzedaży
inventory
start learning
zapasy
zapasy in English
average collection period
Average collection period is calculated by dividing accounts receivable by average sales per day or per year.
start learning
przeciętny okres spływu należności
Przeciętny okres spłaty należności obliczamy dzieląc należności na rachunkach przez średnią sprzedaż dzienną lub roczną.
average payment period
Average payment period is calculated by dividing accounts payable by average purchases per day or year.
start learning
przeciętny okres spłaty zobowiązań
Przeciętny okres spłaty należności obliczamy dzieląc zobowiązania na rachunkach przez średnie zakupy dzienne lub roczne.
fixes assets turnover
Fixed assets turnover is calculated by dividing sales by net fixed assets.
start learning
współczynnik obrotu środkami trwałymi
Współczynnik obrotu środkami trwałymi obliczamy dzieląc sprzedaż przez środki trwałe netto.
total asset turnover
Total asset turnover is calculated by dividing sales by total assets.
start learning
współczynnik obrotu całkowitymi aktywami
Współczynnik obrotu całkowitymi aktywami obliczamy dzieląc sprzedaż przez całkowite. aktywa
profitability ratios
Profitability can be measured by relating a firm's returns to sales volume, asset value, equity or to trading price of the shares.
start learning
wskaźniki rentowności
rentowność może być mierzona przez porównanie dochodów firmy do wielkości sprzedaży, aktywów oraz kapitału według księgowej lub rynkowej ceny akcji.
gross profit margin
start learning
marża zysku brutto
operating profit margin
Operating profit margin is calculated by dividing operating profit by sales.
start learning
marża zysku operacyjnego
Marża zysku operacyjnego jest obliczana ilorazem zysku operacyjnego i sprzedaży.
net profit margin
start learning
marża zysku netto
return of investments
start learning
wskaźnik rentowności inwestycji
return on equity (ROE)
start learning
wskaźnik rentowności kapitału
earnings per share
start learning
dochód na jedną akcję
debt ratios
start learning
wskaźniki zadłużenia
debt ratio
Debt ratio is calculated by dividing total liabilities by total assets.
start learning
wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia to iloraz całkowitych zobowiązań i całkowitych aktywów.
debt-equity ratio
start learning
relacja długu do kapitału
times-interest-earned ratio
start learning
wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem
earnings before interest and taxes
start learning
dochód przed płatnością odsetek i podatku
service of a debt
start learning
obsługa długu
ability to meet interest payments
start learning
zdolność do spłaty odsetek

You must sign in to write a comment