Zwroty dyskusja

 0    86 flashcards    raven125
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem?
start learning
Let me see if I got this right.
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem.
start learning
I'm not quite sure I understand.
Czy mógłbyś zaproponować rozwiązanie?
start learning
Could you suggest a solution?
Pokażę ci co mam na myśli.
start learning
Let me show you what I mean.
Co miałeś na myśli mówiąc, że...
start learning
What did you mean by saying that...
Co przez to rozumiesz?
start learning
What do you mean by that?
Przejdźmy do następnego punktu.
start learning
Let's move on to the next point.
Witam na inspekcji...
start learning
Welcome to the inspection...
Chciałbym krótko omówić uwagi, które wysłaliście do mnie.
start learning
I would like to shortly discuss comments that you've sent to me.
Nie ma co przedłużać tego spotkania.
start learning
There is no need to prolong this meeting.
Czy mógłbyś się wypowiedzieć?
start learning
Could you comment?
Mogłbyś to rozwinąć?
start learning
Could you elaborate on that?
Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
start learning
How does it look from your point of view?
Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi...
start learning
Would you be so kind us to tell...
Jak to widzisz?
start learning
How do you see it?
Osobiście uważam, że...
start learning
Personally, I think that...
Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
start learning
My view on this is that...
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
There is no doubt about it.
Najważniejsze jest...
start learning
The most important is...
Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
start learning
It might sound strange, but...
Muszę wyrazić swój podziw dla...
start learning
I must express my admiration for...
Mówi się, że...
start learning
One can say that...
Innymi słowy...
start learning
In other words...
Z mojego punktu widzenia...
start learning
From my point of view...
Jestem przekonany, że...
start learning
I am convinced that...
Pod tym względem...
start learning
In this respect,...
Zgodnie z moją najlepszą wiedzą...
start learning
To the best of my knowledge...
Z tego co wiem...
prostsza wersja
start learning
From what I know...
Z tego co wiem...
ładniejsza wersja
start learning
As far as I'm concerned...
Należy nadmienić, że...
start learning
It's important to mention that...
Nie mogę zaprzeczyć, że...
start learning
I can't deny that...
To brzmi rozsądnie.
start learning
That sounds reasonable.
W pełni zgadzam się, że...
start learning
I entirely agree that...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
bardziej typowo
start learning
Generally speaking, I agree...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
mniej typowo
start learning
Broadly speaking, I agree...
Popieram Twoją opinię o...
start learning
I agree with your opinion about...
W pewnym stopniu się zgadzam, ale...
start learning
To some extent I agree, but...
Jak by to ująć?
start learning
How shall I put this?
Przypuszczam, że...
start learning
I suppose that...
Mogę się mylić, ale...
start learning
I might be wrong but...
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale...
start learning
Correct me if I'm wrong, but...
Waham się co do tego...
normalne
start learning
I hesitate about this...
Waham się co do tego...
bardziej idiomatycznie
start learning
I'm in two minds whether...
Kolejnym aspektem jest to, że...
start learning
Another aspect is that...
Wskazywałem, że...
start learning
I was pointing out the fact that...
Inną sprawą jest, że...
start learning
Another thing is that...
Należy podkreślić, że...
start learning
It's important to emphasize that...
Jestem głęboko przekonany, że...
start learning
I'm deeply convinced that...
Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć...
start learning
Before we move on, we need to consider...
Stanowczo nie zgadzam się...
start learning
I strongly disagree...
Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić.
start learning
I'm afraid I can't agree with you on that point.
Wydaje mi się to niesłuszne...
start learning
It seems wrong to me...
Wydaje mi się to niesłuszne...
start learning
I find it wrong...
Z całym szacunkiem, ale...
start learning
With all due respect, but...
To się wydaje oczywiste, ale...
start learning
It seems obvious, but...
tym niemniej
start learning
nonetheless
chociaż
start learning
although
ponadto
start learning
furthermore
dodatkowo
start learning
additionally
co więcej
start learning
what is more
w dodatku
start learning
in addition
mimo że
tylko jeden wyraz
start learning
although
mimo że
dwa wyrazy
start learning
even though
pomimo czegoś
start learning
in spite of sth
Podzielam twoje zdanie.
start learning
I share your point of view.
Zakładam że...
start learning
I assume that...
Tak przypuszczam.
start learning
I suppose so.
Bez cienia wątpliwości.
start learning
Without a shadow of a doubt.
Nie przesadzaj!
start learning
Do not exaggerate!
Nie zwracaj uwagi na...
start learning
Do not take any notice of...
Proszę przerywać, jeśli mają Państwo jakieś pytania czy uwagi.
start learning
Please feel free to interrupt if you have any questions or comments.
Przepraszam, że cię niepokoję tym.
start learning
I’m very sorry for trouble you with this.
Byłbym wdzięczny za twoją pomoc w tej kwestii.
start learning
I would appreciate your help in this matter.
Czy mogę Cię prosić o małą przysługę?
start learning
Can I ask a small favor of you?
Czy mogę cię prosić o przysługę?
start learning
Can I ask you a favor?
Zaraz do Ciebie wrócę.
start learning
I will get back to you shortly.
Z moich informacji wynika, że...
start learning
My information suggests that...
Zgodnie z moimi informacjami...
start learning
According to my information...
Z kim powinienem pogadać o...
start learning
To whom should I speak about...
Kto mógłby mi z tym pomóc?
start learning
Who would be able to help me with that?
Z kim mogę porozmawiać...?
start learning
Who do I speak to ...?
Wydaje mi się to logiczne i kwestię tę należy dogłębnie rozważyć.
start learning
It seems logical to me, and in-depth thought must be given to this issue.
Musisz też wiedzieć, że...
start learning
You've also got to know that...
Musisz też wiedzieć
Z need
start learning
You also need to know
Musisz o tym wiedzieć!
start learning
You have got to know that!
have got w brytyjskim, have w amerykańskim
Muszę zaznaczyć, że...
start learning
I have to point out that...

You must sign in to write a comment