Zdrowie i dobre samopoczucie i trochę o zakupach

 0    106 flashcards    ewuka72
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I hope you feel better soon, in time for the holiday.
start learning
Mam nadzieję, że czujesz się lepiej szybko, w sam raz na święta.
You don't celebrate any holidays?
start learning
Nie obchodzimy żadnych świąt?
You have one day that you celebrate, when Jesus died?
start learning
Masz jeden dzień, aby świętować, gdy Jezus umarł?
Why are you learning English?
start learning
Czemu uczysz się angielskiego?
You clean different rooms for a living?
start learning
Czyścić różne pokoje na życie?
You have been studying for about 2 years.
start learning
Zostałaś studiuje około 2 lat.
Sometimes you meet people from different countries.
start learning
Czasami można spotkać ludzi z różnych krajów.
English is the common language.
start learning
Angielski jest wspólnym językiem.
It depends on the situation.
start learning
To zależy od sytuacji.
Sometimes you "stock up" and try to fill your refrigerator for a few days.
start learning
Czasem trzeba "zaopatrzyć się" i starają się wypełnić swoje lodówce przez kilka dni.
You enjoy looking at different clothes and shoes.
start learning
Cieszyć patrząc na różne ubrania i buty.
If you had a lot of money, you would enjoy shopping more.
start learning
Jeśli dużo pieniędzy miałem, że lubisz zakupy więcej.
I don't remember that shop. What do they sell?
start learning
Nie pamiętam ten sklep. Czego oni sprzedać?
There are many things at good prices.
start learning
Istnieje wiele rzeczy w dobrych cenach.
Maybe like Walmart in America.
start learning
Może jak Walmart w Ameryce.
Is it a big supercenter.
start learning
Czy jest to duża Supercenter.
You have never been to Wrocław because you don't have much free time.
start learning
Nigdy nie zostały do ​​Wrocławia, bo nie ma zbyt wiele wolnego czasu.
If you have time, you visit your family.
start learning
Jeśli masz czas, odwiedzić rodzinę.
try on
start learning
przymierzyć
means put them on
start learning
Środki umieścić je na
You want to make sure that they fit and feel comfortable.
start learning
Chcesz, aby upewnić się, że pasuje i czuć się komfortowo.
sell out
start learning
wyprzedać
past tense is sold out
start learning
czas przeszły jest wyprzedany
That means that all of the phones were sold in one day.
start learning
Oznacza to, że wszystkie komórkowe były sprzedawane w ciągu jednego dnia.
There were no phones to buy on the next day,
start learning
Nie było telefonów kupować na następny dzień,
They sold out.
start learning
Są one wyprzedane.
For you, this is not the case.
start learning
Dla ciebie, to nie jest przypadek.
These are just example sentences.
start learning
Są to tylko przykładowe zdania.
pay off
start learning
opłacać się
You avoid using your credit card.
start learning
Unikać używania karty kredytowej.
It is very easy to buy things and more difficult to pay it off.
start learning
Jest to bardzo proste, aby kupić rzeczy i trudniej je spłacić.
Your friend has a lot of debt.
start learning
Twój przyjaciel ma wiele długów.
You are more careful.
start learning
Jesteś bardziej ostrożny.
pay back
start learning
spłacić
That means give her the money.
start learning
Oznacza to, że dał jej pieniądze.
When your friend lends you money, you pay it back quickly.
start learning
Gdy przyjaciel pożycza ci pieniądze, płacisz go z powrotem szybko.
pick out
start learning
wyławiać
mean to choose a dress
start learning
znaczy wybrać suknię
You can pick out what you want to wear.
start learning
Możesz wybrać, co chcesz nosić.
Borrowing is better than going in debt.
start learning
Pożyczanie jest lepsze niż chodzenie w długach.
You exchanged dresses.
start learning
Ty wymienili sukienki.
You gave her your red dress and she gave you a different dress.
start learning
Dałeś jej swoją czerwoną sukienkę i dała wam inną sukienkę.
Sometimes you just give away your dress.
start learning
Czasami po prostu oddać swój strój.
go with
start learning
pasować
means to match or look good together
start learning
Oznacza dopasować lub szukać dobrze razem
take back
start learning
wziąć z powrotem
means to return it to the store
start learning
Oznacza to powrót do sklepu
You had to take your laptop to a man who could repair it.
start learning
Trzeba było wziąć laptopa do człowieka, który mógłby go naprawić.
splash out (UK)
start learning
zaszaleć (UK)
I think that means to spend freely
start learning
Myślę, że oznacza spędzać swobodnie
Do you go shopping on payday?
start learning
Czy pójdziesz na zakupy na wypłaty?
The day you receive your money for working.
start learning
Dzień otrzymasz pieniądze za pracę.
Do you get paid once a month?
start learning
Czy można zarabiać raz w miesiącu?
Do you understand what we have covered so far?
start learning
Rozumiesz, co omówiliśmy do tej pory?
You pay bills that include your phone, electricity, home, and you have one debt.
start learning
Płacisz rachunki, które zawierają telefon, prąd, dom i masz jeden długu.
a bargain is a good deal
start learning
okazja jest dobra oferta
One woman is talking with the owner of the shop.
start learning
Jedna kobieta rozmawia z właścicielem sklepu.
She may want a discount (cheaper price).
start learning
Ona może chcieć zniżkę (niższą cenę).
She is trying to haggle for a better price.)
start learning
Ona stara się targować za lepszą cenę.)
Haggle means negotiate
start learning
Targować środki negocjować
It looks like a fish market?
start learning
Wygląda to na rynku ryb?
You like fish but you don't like too much because you had food poisoning from fish.
start learning
Lubisz ryby ale nie lubisz zbyt dużo, bo trzeba było zatrucie pokarmowe z ryb.
You lost your taste for fish after that.
start learning
Straciłeś swój smak ryb po tym.
She bought different things and she is very happy.
start learning
Kupiła różne rzeczy, a ona jest bardzo szczęśliwy.
She is holding different colored bags.
start learning
Ona trzyma różne kolorowe torby.
You think that tipping depends on the situation.
start learning
Myślisz, że rolnicza zależy od sytuacji.
Waiters may need more money so a little tip is good.
start learning
Kelnerzy mogą potrzebować więcej pieniędzy, więc mała wskazówka jest dobra.
You believe that people can become addicted to shopping.
start learning
Czy wierzysz, że ludzie mogą stać się uzależnieni od zakupów.
You know people who are shopping every day.
start learning
Znasz ludzi, którzy są zakupy codziennie.
You think it is important to shop locally.
start learning
Myślisz, że ważne jest, aby zakupy lokalnie.
It is convenient and easier.
start learning
Jest to wygodne i proste.
You can buy local and fresh food.
start learning
Można kupić lokalne i świeżą żywność.
A local bakery is very nice.
start learning
Lokalnej piekarni jest bardzo miłe.
You don't eat any sweets.
start learning
Nie jem żadnych słodyczy.
You are trying to eat healthy.
start learning
Starasz się jeść zdrowo.
You were in the hospital and had an operation.
start learning
Byłaś w szpitalu i miał operację.
Your heart had stopped and he revived you.
start learning
Twoje serce przestało, a on cię reaktywowana.
You had to breathe through a tube in your throat?
start learning
Trzeba było oddychać przez rurkę w gardle?
After your operation, you had trouble with your tongue because it was cut
start learning
Po operacji, miałeś problemy z językiem, ponieważ wycięto
You lost your taste.
start learning
Straciłeś swój smak.
It damaged your taste buds.
start learning
Jest uszkodzona swoje kubki smakowe.
It is better now.
start learning
Jest lepiej.
You are trying to take care of your health.
start learning
Starasz się dbać o swoje zdrowie.
So, occasionally when you are with your friends, you might have a piece of cake.
start learning
Tak, od czasu do czasu, kiedy jesteś ze swoimi przyjaciółmi, możesz mieć kawałek tortu.
We will talk about physical health and mental health.
start learning
Będziemy rozmawiać o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego zdrowia.
Health and wellbeing
start learning
Zdrowie i dobre samopoczucie
You try to eat salad, fresh fruit (apples, bananas)
start learning
Starać się jeść sałatki, świeże owoce (jabłka, banany)
oranges, limes, lemons, oranges
start learning
pomarańcze, limonki, cytryny, pomarańcze
You avoid fast food.
start learning
Unikać fast food.
unless you are in a rush
start learning
chyba że jesteś w pośpiechu
You try to cook fresh meals at your home.
start learning
Starasz się gotować świeże posiłki w domu.
You try to exercise.
start learning
Starać się wykonywać.
It is an exercise machine?
start learning
Jest to maszyna do ćwiczeń?
You have a hula hoop.
start learning
Trzeba hula hoop.
You are very tired now because you have so much work.
start learning
Jesteś bardzo zmęczony, ponieważ teraz masz tak dużo pracy.
It is hard to exercise after work.
start learning
Trudno jest wykonywać po pracy.
You get up at 3 am and return home from work at 8 or 9 pm.
start learning
Wstajesz o 3 rano i powrót do domu z pracy na 8 lub 9 pm.
You work full time and half.
start learning
Pracujesz na pełen etat i pół.
You sleep only 4 or 5 hours.
start learning
Śpisz tylko 4 lub 5 godzin.
Sometimes you can't sleep because you don't feel well.
start learning
Czasami nie można spać, bo nie czuje się dobrze.
You have to take some medicine.
start learning
Trzeba wziąć jakieś lekarstwo.
menstrual cycle
start learning
cykl miesiączkowy
menstruation
start learning
okres
pre-menopause
start learning
pre-menopauzy
post-menopause
start learning
po menopauzie
hot flashes
start learning
uderzenia gorąca

You must sign in to write a comment