holiday ewa

 0    101 flashcards    ewuka72
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Today you worked very hard and arrived home around 7 pm.
start learning
Dzisiaj bardzo ciężko pracował i przybył do domu około 7 wieczorem.
You are very dedicated!
start learning
Jesteś bardzo oddany!
You push yourself to learn and work and keep going.
start learning
Pchasz się do nauki i pracy, a nie poddawać się.
Your family lives far away.
start learning
Twoja rodzina mieszka daleko.
You have contact with them through phone calls and Skype.
start learning
Masz z nimi kontakt za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz Skype.
You often talk with your friends face-to-face or through a phone call.
start learning
Często można rozmawiać ze znajomymi twarzą w twarz lub przez telefon.
You prefer face-to-face.
start learning
Wolisz twarzą w twarz.
You hope to visit your family over this winter holiday.
start learning
Masz nadzieję odwiedzić swoją rodzinę przez ten zimowy wypoczynek.
Your family lives in a village.
start learning
Twoja rodzina mieszka na wsi.
It is difficult to go for one day.
start learning
Trudno jest przejść przez jeden dzień.
By bus, it takes about 3 or 4 hours.
start learning
Autobusem, trwa około 3 lub 4 godziny.
In my opinion... I guess... As far as I see it... If you ask me...
start learning
Moim zdaniem ... Chyba ... O ile ja to widzę ... Jeśli pytasz mnie...
You think that we don't communicate the same way.
start learning
Myślisz, że nie komunikują się w ten sam sposób.
Now we have Skype and phone calls.
start learning
Teraz mamy Skype i rozmowy telefoniczne.
People are very busy.
start learning
Ludzie są bardzo zajęci.
Twenty years ago, people used to meet together more often.
start learning
Dwadzieścia lat temu, ludzie się ze sobą częściej spotkać.
Sometimes your brother tells you that he doesn't have time to Skype with you.
start learning
Czasami twój brat mówi, że nie ma czasu na Skype ze sobą.
It is the same situation all of the time.
start learning
Jest to ta sama sytuacja cały czas.
Now, we have trouble communicating with other because everyone is too busy and self-centered.
start learning
Teraz mamy problemy komunikowania się z innymi, bo każdy jest zbyt zajęty i egocentryczny.
You hope that this would change but you don't think it will.
start learning
Masz nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie, ale nie sądzę, że będzie.
It's hard to say.
start learning
Trudno powiedzieć.
Often people shout, especially with family.
start learning
Często ludzie krzyczą, zwłaszcza z rodziną.
Parents sometimes shout and argue with each other or children.
start learning
Rodzice czasami krzyczeć i kłócić ze sobą lub dzieci.
This world is very difficult.
start learning
Ten świat jest bardzo trudne.
Sometimes people criticize other people.
start learning
Czasami ludzie krytykują innych ludzi.
They put down other people for their ideas or actions.
start learning
Oni odłożyć innych ludzi do swoich pomysłów lub działań.
You listen to music while you work.
start learning
Możesz słuchać muzyki podczas pracy.
A man shouted to you this morning because you didn't hear him.
start learning
Mężczyzna krzyknął do was dziś rano, bo go nie słyszeć.
You were scared, when he shouted, "Good morning!"
start learning
Byłaś przestraszony, gdy krzyknął: "Dzień dobry!"
On the other hand, compliments are well received.
start learning
Z drugiej strony, komplementy są dobrze odbierane.
On the other hand, compliments are well received.
start learning
Z drugiej strony, komplementy są dobrze odbierane.
This is when people say something kind and nice about other people's appearance or behaviour.
start learning
To jest, gdy ludzie mówią coś o rodzaju i ładny wygląd lub zachowanie innych ludzi.
You try to be calm when communicating with others.
start learning
Starasz się być spokojny podczas komunikowania się z innymi.
When there is a conflict, you don't need to shout.
start learning
Gdy istnieje konflikt, nie trzeba krzyczeć.
Confusion that people don't understand.
start learning
Zamieszanie, że ludzie nie rozumieją.
it means
start learning
to oznacza
You are happy when your boss gives you a compliment.
start learning
Jesteś szczęśliwy, gdy twój szef daje komplement.
She is very pleased and grateful.
start learning
Ona jest bardzo zadowolony i wdzięczny.
When you have a problem, people sometimes suggest a solution.
start learning
Gdy masz wątpliwości, ludzie czasem zaproponować rozwiązanie.
They give you a positive suggestion or advice.
start learning
Dają one pozytywne sugestie lub porady.
When you promise different things to others, you try to keep your promise.
start learning
Kiedy obiecują różne rzeczy dla innych, starają się dotrzymać obietnicy.
Sometimes people break their promise.
start learning
Czasami ludzie złamać obietnicy.
You are happy with your job now.
start learning
Teraz jesteś zadowolony ze swojej pracy.
If you wanted to quit your job, you would write a letter of resignation.
start learning
Jeśli chcesz rzucić pracę, by napisać list z rezygnacją.
You don't have a boyfriend right now.
start learning
Nie masz chłopaka teraz.
You were married.
start learning
Jesteś żonaty.
You had a husband.
start learning
Miałaś męża.
He was a difficult person.
start learning
Był trudnym człowiekiem.
How did you tell him that you wanted a divorce?
start learning
Jak powiedziałaś mu, że chce rozwodu?
break up is like divorce
start learning
zerwać jest jak rozwód
You talked to him face-to-face then.
start learning
Rozmawiałeś z nim twarzą w twarz wtedy.
Now you have no contact or communication.
start learning
Teraz nie masz kontaktu lub komunikacji.
You prefer a trip to the beach.
start learning
Wolisz wycieczkę do plaży.
You can't stay on the beach very long because you will get sunburned.
start learning
Nie można zatrzymać się na plaży bardzo długo, bo dostaniesz opalony.
You get a rash.
start learning
Dostajesz wysypki.
You like natural places.
start learning
Lubisz naturalnych miejsc.
It is great to be on holiday.
start learning
To wspaniale być na wakacjach.
But then you must return to your work.
start learning
Ale potem trzeba wrócić do pracy.
When you buy a ticket, you don't buy a one way ticket.
start learning
Przy zakupie biletu, nie kupisz bilet w jedną stronę.
You buy a return ticket. (two way)
start learning
Kupujesz bilet powrotny. (Dwukierunkowy)
One way could be better if you don't know when you will return.
start learning
Jednym ze sposobów może być lepiej, jeśli nie wiadomo, kiedy wrócisz.
Destination is where you want to go.
start learning
cel jest gdzie chcesz iść.
My destination next summer will be Poland.
start learning
Mój cel latem przyszłego roku będzie Polska.
It's related to the word destiny.
start learning
Jest to związane z losem słowo.
Destiny is what will happen, where you will go in the future.
start learning
Przeznaczenie to, co się wydarzy, gdzie można udać się w przyszłości.
: Do you ever need a visa to travel?
start learning
: Czy kiedykolwiek potrzebują wizy podróżować?
You are not going to a country that requires a visa.
start learning
Nie idą do kraju, który wymaga wizy.
An itinerary is a plan that tells you what you will do each day on your trip.
start learning
Zaplanowana trasa jest plan, który powie Ci, co będziesz robić każdego dnia, w podróży.
It also will include your accommodation (where you will sleep)
start learning
To również będzie obejmować nocleg (gdzie spać)
It might include a museum, theatre, or cinema.
start learning
Może to obejmować muzeum, teatr lub kino.
A stop over is a quick stop in a place between two destinations.
start learning
Przystanek jest szybkie zatrzymanie w miejscu pomiędzy dwoma miejsc.
Maybe one night or a few hours.
start learning
Może na jedną noc lub kilka godzin.
When I flew to Poland, I had a stopover of a few hours in Atlanta and in Amsterdam before landing in Warsaw.
start learning
Gdy leciałem do Polski, miałem przerwę w ciągu kilku godzin w Atlancie oraz w Amsterdamie przed lądowaniem w Warszawie.
You haven't been in Wrocław
start learning
Nie było we Wrocławiu
It is a beautiful city with interesting things to do and see
start learning
Jest to piękne miasto z ciekawych rzeczy do zrobienia i zobaczenia
I liked hunting for the gnomes.
start learning
Lubiłem polowanie na gnomów.
Gnomes are small people like elves.
start learning
Gnomy są małymi ludzie jak elfy.
There are many(maybe over 100) small statues of different gnomes all around the city.
start learning
Istnieje wiele (może być ponad 100) małe posągi różnych gnomów całym mieście.
I like this kind of game.:)
start learning
Lubię tego typu gry.:)
for one week?
start learning
na jeden tydzień?
for 7 days
start learning
przez 7 dni
I worked at Angloville.
start learning
Pracowałem w Angloville.
I earned room and board.
start learning
Zarobiłem pokój i wyżywienie.
Hotel Chojnik in the Karkononski Mountains.
start learning
Hotel Chojnik w Górach Karkononski.
We took a bus from Wrocław
start learning
Wzięliśmy autobus z Wrocławia
I took a bus from Warsaw to go to Dwór Mościbrody
start learning
Wziąłem autobus z Warszawy, aby przejść do Dworu Mościbrody
about 2 hours east of Warsaw.
start learning
około 2 godzin na wschód od Warszawy.
Country manor
start learning
dworek
It is my plan to return. I am working very hard to save money.
start learning
To jest mój plan, aby powrócić. Pracuję bardzo ciężko, aby zaoszczędzić pieniądze.
I understand now. 40 minutes is better.:)
start learning
Teraz rozumiem. 40 minut jest lepsza.:)
You are doing well with your English, Ewa!
start learning
Robisz dobrze z angielskim, Ewa!
Do you read in English?
start learning
Czy czytasz w języku angielskim?
Watch movies with English subtitles?
start learning
Oglądaj filmy z angielskimi napisami?
watch YouTube with cc?
start learning
oglądać YouTube cc?
Closed captioning
start learning
napisów
Most people don't mind a few mistakes.
start learning
Większość ludzi nie przeszkadza kilka błędów.
In my opinion.
start learning
W mojej opinii.
I find that people are happy if I try to speak their language.
start learning
Uważam, że ludzie są szczęśliwi, jeżeli staram się mówić ich językiem.
my notes?
start learning
moje notatki?
Review my notes to help you.
start learning
Przejrzyj swoje notatki, aby pomóc.
I try to make them so they include some small corrections and tips.
start learning
Staram się je tak, że to drobne poprawki i wskazówki.

You must sign in to write a comment