TB C1 1.1 dziesięć rad żeby odnosić sukces

 0    69 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odnoszenie sukcesu w pracy
start learning
getting on in the workplace
odnieść sukces
start learning
to get on | to succeed
posuwać się do przodu w biznesie
start learning
to get ahead in business
pokazać oznaki inicjatywy
start learning
to show signs of initiative
pokazać oznaki ochotnika
start learning
to show signs of volunteer
uznanie za wolontariat
start learning
the credit for volunteering
praca zaczyna się
start learning
the work kicks in
ciężko pracować w swoim komputerze
start learning
to slave away in PC
dolna część stosu
start learning
the bottom of the pile
stos
start learning
a pile
stać się bez znaczenia
start learning
to become irrelevant
najbardziej odważny i samobójczy
start learning
the most daring and suicidal
śmiałość | odwaga
start learning
daring
ZARZĄDZANIE BEZ BOSÓW
start learning
MANAGE WITHOUT BOSSES
po pierwsze
start learning
in the first place
zrobić spektakularne błędy
start learning
to make spectacular foul-ups
złapać kłopoty
start learning
to take the trouble
zachęcać do osobistego rozwoju
start learning
to encourage personal development
UBIERAJ SIĘ BARDZIEJ ELEGANCKO, NIE MNIEJ
start learning
DRESS UP NOT DOWN
piątki bez krawata
start learning
dress-down Fridays
pogorszać sprawność
start learning
to impair the smooth running
kask spawacza
start learning
a welder's helmet
oczekiwać nitowania
start learning
to expect rivet
wyglądać zbyt biznesowo
start learning
to look too businesslike
poważny
start learning
businesslike
naznaczać jako
start learning
to mark out as
pracować w zorganizowanej przestępczości
start learning
to work in organized crime
pracować jako właściciel zakładu pogrzebowego
start learning
to work as an undertaker
TRAKTUJ OCENĘ JAKO PRZESŁUCHIWANIE FARSY
start learning
TREAT APPRAISALS AS AUDITIONS FOR PANTOMIME
ocena pracownika
start learning
an appraisal
podłączyć się z twoją opinią
start learning
to go in with your opinion
♡ odejść z ich opinią
start learning
to leave with their opinion
równowaga między
start learning
a balance between
uniżone przeprosiny
start learning
cringing apology
płaszczyć się przed kimś
start learning
to cringe before sb
uniżone pochlebstwo
start learning
grovelling sycophancy
czołgać się | pełzać
start learning
to grovel
rozpraszać
start learning
to distract
powodując tym samym ciąg wtop
start learning
thereby causing string of major cock-ups
ciąg
start learning
to string
ciąg wielkich wtop
start learning
string of major cock-ups
ciąg | seria | szereg
start learning
a string
ciągły szereg
start learning
the continual string
wymieszać krytykę z uznaniem
start learning
to mix criticism with recognition
UCZ SIĘ RAPORTÓW
start learning
LEARN TO RECYCLE REPORTS
pachołki na drodze
start learning
cones in the road
stożek | rożek waflowy | szyszka | pachołek
start learning
a cone
być na pewnym etapie
start learning
be done at some stage
w międzyczasie
start learning
in the meantime
spowolnić wszystko
start learning
to slow everything down
powodować irytację cały czas
start learning
to cause annoyance all round
Jesteśmy zobowiązani do osobistej obsługi...
start learning
We are commited to personal service to...
nagłówki i stopki
start learning
the headers and footers
dźwig w drodze do prezentacji
start learning
the lift on the way to presentation
BĄDŹ MIŁY DLA OSOBISTYCH ASYSTENTÓW
start learning
BE NICE TO PAs
zakres łatwych opinii
start learning
a range of jammy share opinions
bezsensowne korporacyjne lanie wody
start learning
meaningless corporate waffle
W biurze jest asystentka prowadząca interesy
start learning
There is a PA running the business back in the office
PAMIĘTAJ, ŻE MNIEJ TO WIĘCEJ
start learning
REMEMBER THAT LESS IS MORE
masa obojętna na dnie organizacji
start learning
an inert mass as the bottom of an organization
obojętny
start learning
inert
wręcz przeciwnie
start learning
on the contrary
siedzieć cały dzień jak cytryna
start learning
to sit all day like a lemon
bierne wyprostowanie spinaczy
start learning
busily straightening paperclips
UNIKAJ WSZYSTKICH SPOTKAŃ
start learning
STEER CLEAR OF ALL MEETINGS
odwodzić
start learning
to steer
są one tym razem, kiedy możesz uciec od pracy
start learning
they are the one time you can get away from work
BĄDŹ ZAPAMIĘTANY
start learning
GET YOURSELF NOTICED
IGNORUJ WSZYSTKIE E-MAILE
start learning
IGNORE ALL EMAILS

You must sign in to write a comment