ISEL zdania sekcje 21-30

 0    50 flashcards    tombed
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
start learning
What's she like? Doesn't she arouse suspicion?
Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
start learning
She lives alone and has two children to provide for.
Jestem skłonny jej uwierzyć.
start learning
I'm inclined to believe her.
To miło z twojej strony, że tak mówisz.
start learning
It's very nice of you to say so.
Cały czas o niej myślę.
start learning
She's always on my mind.
Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
start learning
Excuse me, is this seat taken?
Czy mogę zapalić? Trochę się tym zdenerwowałem.
start learning
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.
Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
start learning
I'm very sorry to hear that. I hope it's nothing serious.
Chce mi się płakać. Takie to już moje szczęście!
start learning
I feel like crying. Just my luck!
Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje ci do szczęścia.
start learning
Don't exaggerate! You have everything you could wish for.
Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
start learning
Pull yourself together! It's about time you began a new life.
Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
start learning
It's easy for you to say 'cos you're rich.
Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
start learning
First of all, you must get a good education.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
start learning
If everything goes well, in three years you'll get a bachelor's degree.
Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
start learning
I owe it all to you. I'm indebted to you.
Przestań! Nie miałem z tym nic wspólnego.
start learning
Lay off! I had nothing to do with it.
Kto mógł mi zrobić tak podłą rzecz?
start learning
Who could've done such a mean thing to me?
Wyluzuj się! Ostatnio jakoś dziwnie się zachowujesz.
start learning
Chill out! You've been kind of weird lately.
Nie udawaj, że nie ma problemu.
start learning
Don't pretend the problem doesn't exist.
Naprawdę lubię twoje towarzystwo, ale teraz proszę zostaw mnie samą.
start learning
I really enjoy your company but now leave me alone, please.
Dobrze się dziś czujesz? Nic nie jadłeś od wczoraj. Uwaga: W mowie potocznej można powiedzieć: "Feeling okay today?"
start learning
Are you feeling okay today? You haven't eaten anything since yesterday.
No zjedz, to naprawdę pyszne!
start learning
Come on, it's yummy!
Wygląda rzeczywiście smacznie.
start learning
It looks really mouth-watering.
Nie jadam słodyczy, ale sernik to inna sprawa.
start learning
I don't have a sweet tooth, but cheesecake is a different story.
A teraz powiedz mi, co cię gryzie?
start learning
Now tell me, what's eating/bothering you?
Ma kochankę i trójkę nieślubnych dzieci.
start learning
He has a lover and three kids out of wedlock.
Oni są dorośli i poradzą sobie z tym.
start learning
They're mature enough to handle the situation.
Mam nadzieję, że Marcin się pojawi. Raz już ją wystawił (nie przyszedł na umówione spotkanie).
start learning
I hope Marcin will show up. He stood her up before.
Chcesz, żebym poszedł i poświecił za niego oczami (usprawiedliwiał go)?
start learning
Do you want me to go and make excuses for him?
Życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. (match - pasować)
start learning
Life doesn't always match your expectations.
Zadzwoniłbym do ciebie z centrum handlowego, ale nie miałem zasięgu (w telefonie).
start learning
I would have called you from the (shopping) mall, but I couldn't get a signal.
Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
start learning
When could they schedule the meeting?
Bardzo się we wszystko angażujesz.
start learning
You put so much effort in everything.
Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
start learning
Try to relax a little! We're here to help you.
Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taka już jestem.
start learning
I always take things seriously. That's the way I am.
Jak mówi powiedzenie, człowiek nigdy nie jest za stary, aby się uczyć.
start learning
As the saying goes, you're never too old to learn.
To oburzające! Opłaty za szkołę (czesne) mają zostać podniesione.
start learning
That's outrageous! The school fees are to be increased.
Wylali mnie ze studiów. Nie chciało mi się wkuwać po nocach.
start learning
They flunked me out of college. I just didn't feel like staying up late cramming.
Zawsze miałeś tylko jedno na myśli - kobiety.
start learning
You have always had only one thing on your mind - women.
Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
start learning
My private life is none of your business!
Dostałem propozycję pracy. Pensja 1000 dolarów miesięcznie i służbowy samochód do mojej dyspozycji.
start learning
I've been offered a job. The salary is $1000 a month and a company car at my disposal.
Czy to nie są jakieś machlojki?
start learning
Isn't it some monkey business?
Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
start learning
It's a company of good repute. It's famous for their top-of-the-line products.
Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
start learning
I appreciate your concern, but there's really nothing to worry about.
Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!
start learning
OK, but don't say I didn't warn you!
To taki drobiazg. Nerwus ze mnie.
start learning
It's nothing much. I'm a hothead.
Bardzo mi zależy, żebyś nabrała do mnie zaufania.
start learning
I'd really like to win your confidence.
Musisz go lepiej poznać zanim podejmiesz tak poważną decyzję.
start learning
You must get to know him better before making such an important decision.
Jeśli chodzi o Marka, nigdy za nim nie przepadałem.
start learning
As far as Mark is concerned, I've never liked him.
Musisz nauczyć się akceptować świat takim, jaki jest.
start learning
You must learn to accept the world as it is.

You must sign in to write a comment