ISEL zdania sekcje 11-20

 0    50 flashcards    tombed
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
start learning
How can I best explain this?
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
start learning
As usual the problem comes down to money.
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
start learning
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
start learning
No wonder, they leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
start learning
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
start learning
He's said to be hanging around with the mafia.
Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
start learning
You must be joking! Never in his life has he broken the law.
To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
start learning
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?
Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
start learning
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.
To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
start learning
That seems to sum up this awkward situation.
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
start learning
Look over there. That guy looks like your ex-husband!
Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
start learning
Don't remind me! I'm glad everything's over now.
Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
start learning
The worst is behind you. Cheer up!
Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
start learning
Close the door behind you. I need silence.
Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
start learning
If I were you, I wouldn't bother with him.
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
start learning
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.
Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
start learning
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
start learning
I'm sorry but no one is allowed in here.
Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
start learning
We'll let you know as soon as we know something.
Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
start learning
I'll be on call day and night.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
start learning
I don't know why you are saying that. It's beside the point.
Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
start learning
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.
No, podpowiedz mi.
start learning
Come on, give me a clue.
W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
start learning
It's possible in principle but hardly feasible.
Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
start learning
I gather you are eager to take up this task.
Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
start learning
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.
Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
start learning
You might've put it into your vanity case.
Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
start learning
I'm in such a hurry that I keep dropping things.
Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
start learning
Don't you think that Robert is only after your money?
Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
start learning
How dare you say so?! He's divine!
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
start learning
How's it going? I haven't seen you for ages.
Jak zarabiasz na życie?
start learning
What do you do for a living?
Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
start learning
I'm going to set up in business as a webmaster.
Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
start learning
That's what I've heard but I wanted to make sure.
Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
start learning
There's something I want to talk over with you.
Wchodzi nowy film na ekrany.
start learning
A new film is being released.
Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
start learning
This film is said to be a must/a must-see.
Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
start learning
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.
To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
start learning
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.
Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
start learning
So the papers said. I hope it isn't overrated.
Jaki jest sens robienia tego?
start learning
What's the point in doing that?
Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
start learning
Keep your mouth shut and do as you are told.
Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
start learning
I can't imagine doing that.
Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
start learning
I dare you to say it again!
Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
start learning
Get lost! You're not my boss.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
start learning
Let's assume for a moment that we've got everything we need.
Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
start learning
Sorry to interrupt, but could you be more precise?
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
start learning
I agree with every word you've just said.
Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
start learning
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?
Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
start learning
We must think hard before making a decision like that.

You must sign in to write a comment