ISEL - Sekcja "Mów pełnymi zdaniami" - Zdania 31-40 + dod. zdania z testów

 0    100 flashcards    ov4648
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Od przybytku głowa nie boli, przynajmniej tak mówią.
start learning
Plenty is no plague, at least so they say.
Dałem ogłoszenie do gazety.
start learning
I've placed an ad in a newspaper.
Ile możesz dostać za ten dom?
start learning
How much can the house go for?
Byłbym szczęśliwy, gdybym dostał tyle, aby zrekompensować to, co straciłem.
start learning
I'd be happy with just enough to make up for what I lost.
Chciałbym ci przypomnieć, abyś dwa razy pomyślał, zanim weźmiesz kolejną pożyczkę.
start learning
I'd like to remind you to think twice before you take out another loan.
Powinieneś dać ogłoszenie do gazety, jeśli planujesz sprzedać dom.
start learning
You should place an ad in a newspaper if you plan to sell your house.
Pozwól, że ci przypomnę, że oni już cię kiedyś oszukali.
start learning
Let me remind you that they cheated you before.
Pieniądze nie mogą zrekompensować tej straty.
start learning
Money can't make up for the loss.
Jak rozumiesz następujące przysłowie: od przybytku głowa nie boli.
start learning
How do you understand the following proverb: plenty is no plague.
Ile można dostać za tego starego grata (samochód)?
start learning
How much can this piece of junk go for?
Wprowadzono mnie w błąd, że nie muszę zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.
start learning
I was led to believe I didn't have to report it in the tax office.
Wiem z wiarygodnego źródła, że jedna z konkurencyjnych firm maczała w tym palce.
start learning
I heard from a reliable source that one of our competitors was involved.
Muszę przyznać, że niewiele wiem o tej firmie.
start learning
I have to admit that I know little about this company.
To ryzykowna sprawa zadawać się z takimi ludźmi.
start learning
It's risky to run around with people like that.
Ciekaw jestem, czy pamiętałeś, aby ubezpieczyć nasze towary.
start learning
I wonder if you've remembered to insure our goods.
Brukowce (gazety) nie są wiarygodnymi źródłami informacji.
start learning
Tabloids aren't reliable sources of information.
Musisz przyznać, że konkurencja jest duża w sektorze usług.
start learning
You have to admit that the competition is tough in the service sector.
Wprowadzono ją w błąd, że praca w Hiszpanii jest łatwa.
start learning
She was led to believe the work in Spain was easy.
Ciekawe, czy pamiętała o jego urodzinach.
start learning
I wonder if she's remembered about his birthday.
Przestań zadawać się z tymi ludźmi. To może być niebezpieczne.
start learning
Stop running around with these people. It may be dangerous.
Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
start learning
I think you said you were going to work harder.
Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
start learning
The appeal of the solution lies in its simplicity.
Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
start learning
Could you have forgotten your promise?
Chyba nie mówisz poważnie!
start learning
You can't be serious!
Coś mi mówi, że mnie nabierasz.
start learning
Something tells me you're pulling my leg.
Zdaje mi się, że mówiła, że wychodzi za mąż.
start learning
I think she said she was getting married.
Prezydent próbował znaleźć pokojowe rozwiązanie tego problemu.
start learning
The President tried to find a peaceful solution to the problem.
Przestępczość staje się poważnym problemem w naszym społeczeństwie.
start learning
Crime is getting a serious problem in our society.
Wiedziała, że ją nabieram.
start learning
She knew I was pulling her leg.
Jak mogłeś był zapomnieć o tym, co dla ciebie zrobiłam?!
start learning
How could you have forgotten what I did for you?!
Dość dobrze pamiętam, że obiecałeś to zrobić.
start learning
I remember quite clearly that you promised to do that.
Teraz sobie przypominam: to nie byłeś ty, tylko twój brat bliźniak.
start learning
It's coming back to me now: it wasn't you but your twin brother.
Mam jego imię na końcu języka.
start learning
His name is on the tip of my tongue.
Przykro mi, ale mam pustkę w głowie.
start learning
I'm sorry, I'm drawing a blank.
Nic nie szkodzi, przestań łamać sobie tym głowę.
start learning
It doesn't matter, stop racking your brains.
rack one's brains - łamać sobie głowę, usilnie myśleć, wytężać umysł, zachodzić w głowę
Zaczęła wytężać umysł, aby przypomnieć sobie, co się stało tamtej nocy.
start learning
She began to rack her brains to remember what had happened that night.
Dobrze pamiętam jak twoi rodzice mówili, że nie powinnaś tego robić.
start learning
I remember quite clearly your parents saying you shouldn't do that.
Poczekaj chwilę, mam to na końcu języka.
start learning
Wait a minute, I have it on the tip of my tongue.
Teraz mi się przypomina: zostawiłam portmonetkę w sklepie.
start learning
It's coming back to me now: I've left my purse in the shop.
Kiedy zobaczyłem pytania egzaminacyjne, poczułem pustkę w głowie.
start learning
I drew a blank when I saw the exam questions.
Przepraszam, że znowu przeszkadzam, ale czy mógłbyś pomóc mi przy komputerze?
start learning
Sorry to bother you again, but can you help me with my computer?
W tym musi być jakiś błąd. Czy możesz mi pomóc?
start learning
There must be some mistake here. Can you give me a hand?
Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze zrozumiałeś?
start learning
Are you sure you've got it all right?
Niestety, zupełnie nie widzisz sedna sprawy.
start learning
You completely miss the point, I'm afraid.
Przestań się mnie czepiać.
start learning
Stop finding fault with me.
Zawsze się mnie czepiasz!
start learning
You're always finding faults with me!
Upewnij się, że wszystko dobrze zrozumiałeś.
start learning
Make sure you've got it all right.
Przepraszam, że przeszkadzam ci o tej porze, ale sprawa jest pilna.
start learning
I'm sorry to bother you at this hour, but it's urgent.
Z pewnością musiał być jakiś błąd.
start learning
Surely there must've been some mistake.
Niestety, on nie dostrzega sedna sprawy.
start learning
I'm afraid he misses the point.
Przepraszam, że pytam, ale czy myśmy się już kiedyś nie spotkali?
start learning
Excuse my asking, but haven't we met before?
Wydawało mi się, że cię skądś znam.
start learning
I thought you looked familiar.
Kopę lat! (Dawno się nie widzieliśmy!) Co porabiałeś?
start learning
Long time no see! What have you been up to?
Dobrze, że cię widzę. Od dawna miałem zamiar do ciebie zadzwonić.
start learning
Good to see you! I've been meaning to call you for ages.
Przepraszam, ale muszę iść. Prześlę ci informacje o spotkaniu SMSem.
start learning
Sorry, I gotta go now. I'll text you the information about the meeting.
text somebody - napisać od kogoś SMSa
Czy możesz przysłać mi SMSem jej numer telefonu?
start learning
Can you text me her phone number?
Przepraszam, że pytam, ale co oznacza (skrót) WYSIWYG?
start learning
Excuse my asking, but what does WYSIWYG stand for?
Dawno się nie widziałyśmy! Znalazłaś już mężczyznę swoich marzeń?
start learning
Long time no see! Have you found the man of your dreams yet?
Wydawało mi się, że skądś znam jego twarz.
start learning
I thought his face looked familiar.
Od dawna miałem zamiar ci o tym powiedzieć.
start learning
I've been meaning to tell you about it for ages.
Od kilku dni mam urwanie głowy w pracy.
start learning
I've been having a hectic time at work for the past couple of days.
Jakież to przykre/przygnębiające! Mam nadzieję, że problem sam się rozwiąże.
start learning
How upsetting! I hope the problem will find its solution.
Wiem, jakie to uczucie. Sam musiałem zmierzyć się z podobnym problemem w zeszłym roku.
start learning
I know how it feels. I had to face a problem like that last year myself.
Pozwól mi spróbować. Na pewno mi się uda.
start learning
Let me have a go at it. I'm sure I'll make it.
Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda. Uczcijmy to!
start learning
Great! I knew you'd do it! Let's celebrate it!
Przepraszam, że nie zadzwoniłem, ale miałem urwanie głowy w pracy.
start learning
Sorry I didn't call you but I was having a hectic time at work.
Jakież to przykre! Mam nadzieję, że sprawy przybiorą lepszy obrót.
start learning
How upsetting! I hope things will change for the better.
Musimy zmierzyć się ze skomplikowanym problemem.
start learning
We have to face a complex problem.
Pozwól mi spróbować. Jestem dobry w takich rzeczach.
start learning
Let me have a go at it. I'm good at things like that.
Twój sukces trzeba uczcić!
start learning
Your success calls for celebration!
Nie widzę się w tym. Czy nie mogę się z tego jakoś wykręcić?
start learning
I can't see myself doing things like that. Can't I get out of it?
Nie możesz się tak po prostu wycofać. To sprawa życia i śmierci.
start learning
You can't just back out! It's a matter of life and death.
Ja w to nie wchodzę! Nie zamierzam ci pomagać.
start learning
Count me out! I'm not going to help you.
Wiem, że jesteś aniołem w ludzkiej skórze!
start learning
I know you're an angel in disguise.
Tylko tak mówisz. Nic nie zyskasz pochlebstwami!
start learning
You're just saying that. Flattery will get you nowhere!
Nie widzę siebie pracującego 12 godzin dziennie. To nieludzkie!
start learning
I can't see myself working 12 hours a day. It's inhumane!
Z pewnością się wycofa. To tylko kwestia czasu.
start learning
I'm sure he'll back out. It's only a matter of time.
Nie wchodzę w to! To podejrzana sprawa.
start learning
Count me out! It's a risky business.
Ona jest aniołem w ludzkiej skórze. Zawsze możesz oczekiwać od niej pomocy.
start learning
She's an angel in disguise. You can always expect help from her.
Nie podlizuj mi się! Nic nie zyskasz pochlebstwami.
start learning
Don't suck up to me! Flattery will get you nowhere.
Nie uwierzysz! Jurek kupił dom. Problem w tym, że wymaga on napraw.
start learning
Guess what! George has bought a house. The problem is that it needs repairing.
Chociaż to jest dziecinnie proste, założę się, że on to spartaczy.
start learning
Although this stuff is child's play, I bet he will bungle it.
Nie przesadzaj, to jest łatwizna (pestka) nawet dla niego.
start learning
Don't exaggerate, it's a cinch even for him.
Jest beznadziejny, kiedy trzeba dokonać napraw w domu (jeśli chodzi o naprawy w domu).
start learning
He's hopeless when it comes to home repairs.
when it comes to + rzeczownik np. when it comes to money - jeśli chodzi o pieniądze; when it comes to + czasownik z ing np. when it comes to doing business in Russia - jeśli chodzi o robienie interesów w Rosji
Nie mam zielonego pojęcia, jak mu o tym powiedzieć.
start learning
I haven't the faintest idea how to tell him about that.
Nie uwierzysz! Zwolnili ją wczoraj z pracy!
start learning
Guess what! They fired her yesterday!
Spartaczy wszystko, czego się dotknie.
start learning
He'll bungle everything he touches.
Jeśli chodzi o rozrywkę, to miejsce ma dużo do zaoferowania.
start learning
When it comes to entertainment, this place has a lot to offer.
Nie miał zielonego pojęcia, o czym mówi.
start learning
He didn't have the faintest idea what he was talking about.
To jest dziecinnie proste. Poradzisz sobie.
start learning
This stuff is child's play, you will manage.
Przestań! Pozabijasz nas jadąc tak szybko.
start learning
Cut it out! You'll kill us driving so fast.
Nie ma powodu, abyśmy się tu zatrzymywali (jadąc samochodem).
start learning
There's no reason why we should pull up here.
O cholera! Chyba złapaliśmy gumę.
start learning
What the heck! I think we have a flat tire.
Zjedź na pobocze i wezwij pomoc drogową.
start learning
Pull over and call the emergency road service.
Nie mamy dużo czasu, więc zjedzmy gdzieś coś szybkiego.
start learning
We don't have much time so let's grab a quick bite somewhere.
Przestań! Chyba się już dziś wystarczająco wycierpiała z twojego powodu.
start learning
Cut it out! She seems to have suffered enough because of you.
Cholera! Ktoś musiał ukraść mi portfel. Nigdzie nie mogę go znaleźć.
start learning
What the heck! Someone must've stolen my wallet. I can't find it anywhere.
Powinniśmy zjechać na pobocze i sprawdzić, co się stało.
start learning
We should pull over and check what happened.
Czy jest jakiś powód, że nie możesz przyjść?
start learning
Is there any reason you can't come?
Zjedzmy coś szybkiego przed wyjściem.
start learning
Let's grab a quick bite before leaving.

You must sign in to write a comment