ISEL - Sekcja "Mów pełnymi zdaniami" - Zdania 11-20 + dod. zdania z testów

 0    100 flashcards    ov4648
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
start learning
How can I best explain this?
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
start learning
As usual the problem comes down to money.
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
start learning
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
start learning
No wonder, they leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
start learning
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
To czego ona chce, sprowadza się do jednej rzeczy - rozwodu.
start learning
What she wants comes down to one thing. It's a divorce.
Pamiętaj, aby nie zostawiać niczego przypadkowi.
start learning
Remember to leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale czy mógłbyś pójść ze mną do biura?
start learning
Sorry to trouble you, but could you go with me to the office?
Jak mogę najlepiej wyjaśnić tę trudną sytuację?
start learning
How can I best explain this difficult situation?
Ostatnio zbili fortunę.
start learning
They have recently made a killing.
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
start learning
He's said to be hanging around with the mafia.
Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
start learning
You must be joking! Never in his life has he broken the law.
To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
start learning
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?
Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
start learning
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.
To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
start learning
That seems to sum up this awkward situation.
Czy słyszałeś, że złamał prawo podrabiając podpis swojego kolegi?
start learning
Did you hear he broke the law by forging his friend's signature?
Mówi się, że obracasz się w złym towarzystwie.
start learning
You're said to be hanging around with bad company.
Co dziwne, ona o tym nie wiedziała.
start learning
Strangely enough, she didn't know about it.
Wydaje się, że to podsumowuje jej związek z Jerzym.
start learning
That seems to sum up her relationship with George.
Chyba żartujesz! On nie jest aż tak głupi!
start learning
You must be joking! He isn't that stupid!
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
start learning
Look over there. That guy looks like your ex-husband!
Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
start learning
Don't remind me! I'm glad everything's over now.
Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
start learning
The worst is behind you. Cheer up!
Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
start learning
Close the door behind you. I need silence.
Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
start learning
If I were you, I wouldn't bother with him.
Ani mi nie przypominaj! Nie chcę go już widzieć!
start learning
Don't remind me! I don't want to see him any more.
Najgorsze masz za sobą. Teraz zacznij szukać pracy.
start learning
The worst is behind you. Now start looking for a job.
Na twoim miejscu nie robiłbym tego.
start learning
If I were you, I wouldn't do that.
Jak ona wygląda? Czy jest czarująca?
start learning
What does she look like? Is she charming?
Rozchmurz się! Po co zawracać sobie tym głowę?
start learning
Cheer up! Why bother?
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
start learning
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.
Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
start learning
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
start learning
I'm sorry but no one is allowed in here.
Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
start learning
We'll let you know as soon as we know something.
Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
start learning
I'll be on call day and night.
Dam ci znać, gdy już będzie po wszystkim.
start learning
I'll let you know as soon as everything's over.
Wszyscy mówią o tym romansie.
start learning
Everyone's talking about this love affair.
Nie wolno ci przebywać w tym kraju dłużej niż 6 miesięcy.
start learning
You're not allowed to stay in this country more than 6 months.
Czy mogłaby mi pani powiedzieć, jak dotrzeć na posterunek policji?
start learning
Could you tell me how to get to the police station?
W Iraku lekarze i pielęgniarki od tygodni pracują dzień i noc.
start learning
In Iraq doctors and nurses have been working day and night for weeks.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
start learning
I don't know why you are saying that. It's beside the point.
Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
start learning
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.
No, podpowiedz mi.
start learning
Come on, give me a clue.
W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
start learning
It's possible in principle but hardly feasible.
Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
start learning
I gather you are eager to take up this task.
Im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej skończymy.
start learning
The sooner we start, the sooner we'll get it over with.
W zasadzie zgadzam się z tym, ale wątpię, czy to jest wykonalne.
start learning
I agree with it in principle but I doubt if it's feasible.
Zdaje się, że nie podoba ci się mój pomysł.
start learning
I gather you don't like my idea.
Opozycji nie podobała się ustawa, ale to nie miało nic do rzeczy.
start learning
The opposition didn't like the bill, but that was beside the point.
No, pożycz mi trochę pieniędzy.
start learning
Come on, lend me some money.
Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
start learning
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.
Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
start learning
You might've put it into your vanity case.
Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
start learning
I'm in such a hurry that I keep dropping things.
Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
start learning
Don't you think that Robert is only after your money?
Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
start learning
How dare you say so?! He's divine!
Być może widziałaś go na przyjęciu u Michała.
start learning
You might've seen him at Michael's party.
Jak śmiesz umawiać się z moim chłopakiem?!
start learning
How dare you go out with my boyfriend!
Spieszył się, aby dotrzeć tam na czas.
start learning
He was in a hurry to get there in time.
Czy to prawda, że lecisz tylko na moje pieniądze?
start learning
Is that true you're only after my money?
Musiałam stracić głowę, że wyszłam za mąż za takiego nieudacznika.
start learning
I must've lost my head that I married such a loser.
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
start learning
How's it going? I haven't seen you for ages.
Jak zarabiasz na życie?
start learning
What do you do for a living?
Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
start learning
I'm going to set up in business as a webmaster.
Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
start learning
That's what I've heard but I wanted to make sure.
Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
start learning
There's something I want to talk over with you.
Musimy to przedyskutować tak szybko, jak to możliwe.
start learning
We must talk it over as soon as possible.
Rozejrzyj się, aby upewnić się, że jesteś sam.
start learning
Look around to make sure you are alone.
Założyła firmę jubilerską.
start learning
She set up in business as a jeweller/jeweler (American English).
Jak leci? Słyszałem, że zmieniłeś pracę.
start learning
How's it going? I heard you changed jobs.
Ciekaw jestem, jak on zarabia na życie?
start learning
I wonder what he does for a living.
Wchodzi nowy film na ekrany.
start learning
A new film is being released.
Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
start learning
This film is said to be a must/a must-see.
Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
start learning
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.
To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
start learning
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.
Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
start learning
So the papers said. I hope it isn't overrated.
Koniecznie musisz przeczytać tę książkę.
start learning
This book is a must (a must-read).
W przyszłym tygodniu ona wydaje nowy album.
start learning
Next week she's releasing a new album.
Gazety podały, że w atakach terrorystycznych zginęło trzech żołnierzy.
start learning
The papers said that three soldiers were killed in terrorist attacks.
Uważam, że praktycznie każdy film jest przereklamowany.
start learning
In my opinion virtually every film is overrated.
Raport był oparty tylko na pogłoskach.
start learning
The report was based only on rumours/rumors (American English).
Jaki jest sens robienia tego?
start learning
What's the point in doing that?
Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
start learning
Keep your mouth shut and do as you are told.
Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
start learning
I can't imagine doing that.
Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
start learning
I dare you to say it again!
Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
start learning
Get lost! You're not my boss.
Tylko spróbuj zrobić to jeszcze raz!
start learning
I dare you to do that again!
Jaki jest sens pisania do nich listu?
start learning
What's the point in writing them a letter?
Spadaj! Nie widzisz, że jestem zajęta?
start learning
Get lost! Can't you see I'm busy?
Nie wyobrażam sobie, abyś mógł powiedzieć coś takiego.
start learning
I can't imagine you saying that.
Nie mielibyśmy teraz kłopotów, gdyby ona nie odezwała się na zebraniu.
start learning
We wouldn't be in trouble now if she had kept her mouth shut at the meeting.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
start learning
Let's assume for a moment that we've got everything we need.
Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
start learning
Sorry to interrupt, but could you be more precise?
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
start learning
I agree with every word you've just said.
Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
start learning
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?
Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
start learning
We must think hard before making a decision like that.
Odśwież moją pamięć - czy ona przyjęła nasze zaproszenie?
start learning
Refresh my memory, did she accept our invitation?
Przepraszam, że przerywam, jest do pana telefon z Los Angeles.
start learning
I'm sorry to interrupt, there's a call for you from Los Angeles.
Musimy się dobrze zastanowić, zanim wyruszymy w podróż.
start learning
We must think hard before setting out on a journey.
Załóżmy, że masz rację.
start learning
Let's assume you are right.
Mógłbym jej powtórzyć każde słowo, które powiedziałeś.
start learning
I could repeat to her every word you've just said.

You must sign in to write a comment