IB 5 Ład korporacyjny

 0    100 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
MYŚLI PRZEWODNIE
start learning
KEYNOTES
☆ład korporacyjny
start learning
☆corporate governance
być skierowany i kontrolowany
start learning
be directed and controlled
☆interesariusze - akcjonariusze, agencje regulacyjne, klienci, dostawcy, społeczność
start learning
☆stakeholders - shareholders, regulatory agencies, customers, suppliers, community
☆ustawodawstwo i zachęty
start learning
☆legislation and incentives
☆rada dyrektorów
start learning
☆board of directors
☆aktywizm akcjonariuszy
start learning
☆shareholder activism
w odniesieniu do inwestorów, którzy próbują zmienić zachowanie firmy
start learning
to refer to investors who attempt to alter company behaviour
odnosić kogoś do czegoś
start learning
to refer sb to sth
próbować
start learning
to attempt
zmieniać
start learning
to alter
☆niezależni audytorzy
start learning
☆independent auditors
☆SEC - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
start learning
☆SEC - Securities and Exchange Commission
☆papiery wartościowe
start learning
☆securities
☆FSA - Urząd ds. Usług finansowych
start learning
☆FSA - Financial Services Authority
☆odpowiedzialny za nieprawidłowości
start learning
☆accountable for irregularities
☆Ustawa Sarbanes-Oxley
start learning
☆Sarbanes-Oxley Act
zapewnić uczciwą księgowość
start learning
to ensure honest accountancy
NAGŁÓWKI Z PUBLIKACJI
start learning
HEADLINES FROM PUBLICATIONS
•inwestorzy wzywają nowego przewodniczącego
start learning
•investors call for a new chairman
•akcjonariusze żądają głosowania za "powiedz o płatności"
start learning
•shareholders demand "say on pay" votes
•nieuczciwy przedsiębiorca przekształcił bank w kasyno
start learning
•rogue trader transformed bank into casino
•główny akcjonariusz przeprowadził kampanię wyborów do zarządu
start learning
•major shareholder campaigns to get elected to board
•inwestorzy domagają się wyjaśnienia nieprawidłowości
start learning
•investors demand explanation for irregularities
•akcjonariusze mówią 'nie' dla zerwania umowy
start learning
•shareholders say 'no' to severance deals
WIADOMOŚĆ W BUTELCE SOSU
start learning
MESSAGE IN A BOTTLE OF SAUCE
SŁOWNICZEK
start learning
GLOSSARY
•burza w szklance wody
start learning
•storm in a teacup
•zwrócić uwagę na (odlewać w ostrą płaskorzeźbę)
start learning
•cast into sharp relief
•mocny
start learning
•hefty
• udaremniony | pokonany
start learning
•thwarted | defeated
•badanie lakmusowe
start learning
•litmus test
•bombki | bezwartościowe klejnoty
start learning
•baubles | worthless jewels
ryzykowne, by spieszyć się z rzeczami
start learning
risky to rush things
producent przypraw
start learning
condiment-maker
konflikt między kapitalizmem anglosaskim "wszystkie chwyty dozwolone" i tradycyjnym japońskim podejściem
start learning
the conflict between no-holds-barred Anglo-Saxon capitalism and the traditional Japanese approach
wszystkie chwyty dozwolone
start learning
no-holds-barred
rzekomy czarny charakter
start learning
the supposed villain of the piece
po rozwinięciu 10% udziałów
start learning
having built up a 10% stake
oferta przejęcia dotycząca kupna
start learning
a takeover bid offering to buy
wszystkie pozostałe akcje
start learning
all outstanding shares
drapieżnik, który kupuje duży udział w firmie, grozi jej przejęciem, a następnie zgadza się obniżyć swoją ofertę i sprzedać swój udział z powrotem do firmy po sporej premii
start learning
greenmailer - predator that buys a large share in company, threatens to take it over and then agrees to drop its bid and sell its stake back to the company at a hefty premium
co gorsza
start learning
make matters worse
wcielić w życie "pigułkę trucizny"
start learning
to enact "poison pill"
zamiast tego otrzymywałby gotówkę
start learning
would instead receive cash
"rozcieńczenie" jego oryginalnego udziału
start learning
diluting its orginal stake
powstrzymać inwestycje
start learning
to deter investment
urządzić prawne podważenie
start learning
to mount a legal challenge
prawo do korzystania z sztuczki zostało unieważnione przez sądy
start learning
right to use the device was unheld by the courts
wielkim kosztem dla Bull-Doga
start learning
to great cost to Bull-Dog
papierek lakmusowy na postawy wobec kapitalizmu akcjonariuszy
start learning
litmus test for attitudes to shareholder capitalism
nie bombki do kupienia i sprzedaży
start learning
not baubles to be bought and sold
nie aprobować traktowania przez spółkę szacownej 105-letniej firmy
start learning
to disapprove of Company's treatment of a venerated 105-year-old company
nietaktowne, niezdarne podejście
start learning
heavy-handed, flat-footed approach
fundusz inwestycyjny
start learning
an investment fund
"stalowa" firma
start learning
a "steel" company
odrzucić plan połączenia z czymś
start learning
to reject a merger plan with sth
posiadać 13% udziałów
start learning
to hold a 13% stake
wymiana akcji
start learning
share-swap
wymieniać
start learning
to swap
wydać za mało reszty | źle potraktować
start learning
short-change
wynagrodzenie
start learning
remuneration
komisje nominacyjne
start learning
nomination committees
najbardziej wyraźny przykład
start learning
the most explicit example
czcić
start learning
to venerate | to adore
KOLOKACJE CZASOWNIKA Z RZECZOWNIKIEM
start learning
VERB-NOUN COLLOCATIONS
☆ostrzec
start learning
☆give a warning
☆przyjęcie oferty
start learning
☆accept an offer
☆poddawać wniosek pod głosowanie
start learning
☆pass a motion
☆urządzić podważenie
start learning
☆mount a challenge
☆mieć prawo
start learning
☆have a right
☆mieć pogląd
start learning
☆hold a view
PRZYMIOTNIK I PAST PARTICIPLE
start learning
AJECTIVE + PAST PARTICIPLE
♤ blisko-zapomnij
start learning
♤close-forget
♤głęboko zakorzenione
start learning
♤deep-rooted
♤daleko naciągany | przesadny
start learning
♤far-fetched
♤ szybki
start learning
♤fast-pace
♤ostry
start learning
♤hard-hitting
♤długoterminowy
start learning
♤long-run
PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE
start learning
COMPOUND ADJECTIVE
spowolnienie gospodarcze
start learning
economic downturn
intensywna bitwa toczy się
start learning
intense battle is waging
prowadzić np. bitwę
start learning
to wage
elastyczne podejście
start learning
flexible attitude
guru głoszą
start learning
gurus are preaching
głosić kazanie
start learning
to preach
FRAZEOLOGIA
start learning
IDIOMS
•stawiać twarde warunki
start learning
•to drive a hard bargain
•postawić kogoś w niezręcznej sytuacji
start learning
•to put someone on the spot
•wylać dziecko z kąpielą
stracić dobrą część eliminując złą
start learning
•to throw the baby out with the bath water
stracić dobrą część eliminując złą
•starać się zrobić coś, kiedy nie ma szans na sukces
start learning
•to fight a losing battle
•być w linii ognia
start learning
•to be in the firing line
•włożyć klucz w trybiki
zepsuć wszystko
start learning
•to put spanner in the works
zepsuć wszystko
ad1. bardzo wymagać lub odmówić dania dużo
start learning
ad1. to demand a lot or refuse to give much
ad2. sprawiać komuś trudność lub wprawiać w zakłopotanie zmuszając ich do podjęcia trudnej decyzji
start learning
ad2. to cause someone difficulty or make them embarrassed by forcing them to make a difficult decision
ad3. tracić dobre części, gdy pozbędziesz się złych części czegoś
start learning
ad3. to lose the good parts when you get rid of the bad parts of something
ad4. starać się, aby coś zrobić, gdy nie ma szans na sukces
start learning
ad4. to try hard to do something when there is no chance of success
Ad5. być w czołówce lub najbardziej bezbronnej pozycji w działaniu
start learning
ad5. to be in the leading or most vulnerable position in an activity
ad6. powodować problemy i zapobiegać wydarzeniom zgodnie z planem
start learning
ad6. to cause problems and prevent something from happening as planned
wrażliwy | trudny do obrony
start learning
vulnerable

You must sign in to write a comment