Gospel st. John 10

 0    42 flashcards    zbigniewfigaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Verily, verily, I say to you, He that entereth not by the door into the sheep-fold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
start learning
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
But he that entereth by the door, is the shepherd of the sheep.
start learning
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
start learning
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
start learning
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
start learning
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.
This parable spoke Jesus to them: but they understood not what things they were which he spoke to them.
start learning
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Then said Jesus to them again, Verily, verily, I say to you, I am the door of the sheep.
start learning
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
start learning
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
I am the door: by me if any man shall enter he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
start learning
Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.
The thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they may have life, and that they may have [it] more abundantly.
start learning
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
start learning
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
But he that is a hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
start learning
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza;
The hireling fleeth, because he is a hireling, and careth not for the sheep.
start learning
/najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
I am the good shepherd, and know my [sheep], and am known by mine.
start learning
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
As the Father knoweth me, even so I know the Father: and I lay down my life for the sheep.
start learning
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce.
And other sheep I have which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, [and] one shepherd.
start learning
Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again.
start learning
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać.
No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received from my Father.
start learning
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
start learning
I znów nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów.
And many of them said, He hath a demon, and is insane; why hear ye him?
start learning
Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu Go słuchacie?
Others said, These are not the words of him that hath a demon. Can a demon open the eyes of the blind?
start learning
Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomych?
And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
start learning
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie.
And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
start learning
Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Then came the Jews around him, and said to him, How long dost thou make us to doubt? If thou art the Christ, tell us plainly.
start learning
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie.
Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I did in my Father's name, they testify concerning me.
start learning
Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said to you.
start learning
Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
start learning
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
And I give to them eternal life; and they shall never perish, neither shall any pluck them out of my hand.
start learning
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
My Father, who gave [them to] me, is greater than all; and none is able to pluck [them] out of my Father's hand.
start learning
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
I and [my] Father are one.
start learning
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Then the Jews took up stones again to stone him.
start learning
I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować.
Jesus answered them, Many good works have I shown you from my Father; for which of those works do ye stone me?
start learning
Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?
The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy, and because that thou, being a man, makest thyself God.
start learning
Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
start learning
Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
start learning
Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić
Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
start learning
to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
If I do not the works of my Father, believe me not.
start learning
Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie.
But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know and believe that the Father [is] in me, and I in him.
start learning
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.
Therefore they sought again to take him; but he escaped from their hand,
start learning
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
And went again beyond Jordan, into the place where John at first baptized; and there he abode.
start learning
I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
And many resorted to him, and said, John performed no miracle; but all things that John spoke of this man were true.
start learning
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą.
And many believed on him there.
start learning
I wielu tam w Niego uwierzyło.

You must sign in to write a comment