Gospel st. John 1

 0    51 flashcards    zbigniewfigaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
start learning
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
The same was in the beginning with God.
start learning
Ono było na początku u Boga.
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
start learning
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
In him was life; and the life was the light of men.
start learning
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
start learning
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
There was a man sent from God, whose name [was] John.
start learning
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
The same came for a witness, to bear testimony of the Light, that all [men] through him might believe.
start learning
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
He was not that Light, but [was sent] to bear testimony of that Light.
start learning
Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.
[That] was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
start learning
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
start learning
Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
He came to his own, and his own received him not.
start learning
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, [even] to them that believe on his name:
start learning
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -
Who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
start learning
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
start learning
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
John testified concerning him, and cried, saying, This was he of whom I spoke, He that cometh after me, is preferred before me; for he was before me.
start learning
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
And of his fullness have we all received, and grace for grace.
start learning
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.
For the law was given by Moses, [but] grace and truth came by Jesus Christ.
start learning
Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared [him].
start learning
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.
And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem, to ask him, Who art thou?
start learning
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?,
And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
start learning
on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
And they asked him, What then? Art thou Elijah? and he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
start learning
Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!
Then said they to him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
start learning
Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
He said, I [am] the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah.
start learning
Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.
And they who were sent were of the Pharisees.
start learning
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
And they asked him, and said to him, Why baptizest thou then, if thou art not that Christ, nor Elijah, neither that prophet?
start learning
I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
start learning
Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
He it is, who coming after me, is preferred before me, whose shoes' latchet I am not worthy to unloose.
start learning
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.
These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
start learning
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
The next day John seeth Jesus coming to him, and saith, Behold the Lamb of God, who taketh away the sin of the world.
start learning
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
This is he of whom I said, after me cometh a man who is preferred before me; for he was before me.
start learning
To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
start learning
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
And John bore testimony, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
start learning
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said to me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he who baptizeth with the Holy Spirit.
start learning
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
And I saw and bore testimony, that this is the Son of God.
start learning
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Again the next day after, John stood, and two of his disciples;
start learning
Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami
And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
start learning
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży.
And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
start learning
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Then Jesus turned, and saw them following, and saith to them, What seek ye? They said to him, Rabbi (which is to say, being interpreted, Master) where dwellest thou?
start learning
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?
He saith to them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
start learning
Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
One of the two who heard John [speak], and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
start learning
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
He first findeth his own brother Simon, and saith to him, We have found the Messiah; which is, being interpreted, the Christ.
start learning
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa.
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas; which is, by interpretation, a stone.
start learning
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.
The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith to him, follow me.
start learning
Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną!
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
start learning
Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Philip findeth Nathanael, and saith to him, We have found him described by Moses in the law, and by the prophets, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
start learning
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
And Nathanael said to him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith to him, Come and see.
start learning
Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz.
Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
start learning
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.
Nathanael saith to him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said to him, Before Philip called thee, when thou wast under the fig-tree, I saw thee.
start learning
Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.
Nathanael answered and said to him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
start learning
Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!
Jesus answered and said to him, Because I said to thee, I saw thee under the fig-tree, dost thou believe? thou shalt see greater things than these.
start learning
Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to.
And he saith to him, Verily, verily, I say to you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.
start learning
Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

You must sign in to write a comment