zwroty konwersacyjne 9

 0    31 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
for a change
You should try something else for a change.
start learning
dla odmiany
Powinnaś spróbować czegoś innego dla odmiany.
time flies
Time flies when you are having fun.
start learning
czas leci (szybko, jak szalony)
Czas leci jak szalony, kiedy dobrze się bawisz.
better late than never
He got over his divorce after three years, better late than never.
start learning
lepiej późno niż wcale
Doszedł do siebie trzy lata po rozwodzie, lepiej późno niż wcale.
for the sake of sth
Let’s not quarrel for the sake of quarreling.
start learning
w imię czegoś, tylko po to, żeby
Nie kłóćmy się tylko po to, żeby się kłócić.
to settle a dispute
After several hours of arguing they finally managed to settle the dispute.
start learning
rozwiązywać spór
Po kilkugodzinnej kłótni nareszcie udało im się rozwiązać spór.
to be willing to do sth
I’m willing to take your side on this matter.
start learning
być skłonnym coś zrobić
Jestem skłonna stanąć po twojej stronie w tej kwestii.
to have the final say
She always wants to have the final say. It's so annoying!
start learning
mieć ostatnie słowo
Ona zawsze chce mieć ostatnie słowo. To takie irytujące!
at the risk of
She pursued her career at the risk of losing her friends.
start learning
ryzykując
Robiła karierę, ryzykując utratę przyjaciół.
at all costs
We need to reach an agreement at all costs.
start learning
za wszelką cenę
Musimy dojść do porozumienia za wszelką cenę.
at liberty
You can insult me at liberty, it doesn’t bother me.
start learning
do woli
Możesz ubliżać mi do woli, nie przeszkadza mi to.
until recently
She was working in our office until recently.
start learning
do niedawna
Do niedawna pracowała w naszym biurze.
at random
Let’s choose a picture at random.
start learning
losowo
Wybierzmy losowo jakieś zdjęcie.
to say nothing of...
The redecoration cost me a lot of energy, to say nothing of the financial effort.
start learning
nie mówiąc już o...
Remont kosztował mnie dużo energii, nie mówiąc już o nakładach finansowych.
better safe than sorry
We should think it over, better safe than sorry.
start learning
lepiej dmuchać na zimne
Powinniśmy to przemyśleć, lepiej dmuchać na zimne.
to make no mistake
Make no mistake, you will never prove your point.
start learning
nie łudzić się
Nie łudź się, nigdy nie dowiedziesz swojej racji.
out of the blue
I thought we agreed on this and now, out of the blue, you say something like this?
start learning
niespodziewanie, nagle
Miałem wrażenie, że zgodziliśmy się w tej kwestii, a tu nagle mówisz coś takiego?
to take one’s chances
I’ll take my chances with this topic.
start learning
zaryzykować
Zaryzykuję i zmierzę się z tym tematem.
high and low
I’ve searched for the keys high and low and couldn’t find them.
start learning
od góry do dołu
Przeszukałem dom od góry do dołu i nie znalazłem kluczy.
to strike about sth
What strikes me about the first picture is the fact that it’s full of detail.
start learning
uderzać
Co uderza mnie w tym obrazie, to fakt, że jest pełen detali.
to escape
The name for this object escapes me at present.
start learning
uciekać
Nazwa tego przedmiotu chwilowo mi uciekła.
to find out (about sth)
How did you find out about this website?
start learning
odkryć coś, dowiedzieć się o czymś
Skąd dowiedziałeś się o tej stronie internetowej?
to be up for sth
Are you up for a cup of tea?
start learning
mieć ochotę na
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
to be supposed to (do sth)
What are we supposed to make of this image?
start learning
mieć (coś zrobić)
Co mamy sądzić o tym obrazie?
to keep mum
I promise to keep mum. Believe me, I can keep a secret.
start learning
milczeć jak głaz
Obiecuję milczeć jak głaz. Uwierz mi, potrafię dochować tajemnicy.
to drive at sth
What are you driving at?
start learning
chcieć powiedzieć
Co chcesz przez to powiedzieć?
to sit on the fence
When Jane and Tom argue, it is best to sit on the fence and not make either of them angry.
start learning
nie zajmować stanowiska, siedzieć cicho
Kiedy Jane i Tom się kłócą, lepiej siedzieć cicho i nie denerwować ich.
not to say a single word
You didn’t say a single word, is something wrong?
start learning
nie powiedzieć ani słowa
Nie powiedziałaś ani słowa, czy wszystko w porządku?
to keep one's promises
Politicians rarely keep their promises.
start learning
dotrzymywać danych obietnic
Politycy rzadko dotrzymują danych obietnic.
at present
Europe is suffering from economic troubles at present.
start learning
obecnie
Europa przeżywa obecnie trudności ekonomiczne.
to fail to do sth
The authorities failed to lower the crime rate.
start learning
nie (udać się) zrobić czegoś
Władzom nie udało się zmniejszyć przestępczości.
to bring about
Lack of information brings about communication issues.
start learning
powodować
Brak informacji powoduje problemy w komunikacji.

You must sign in to write a comment