Źródło prawa i rodzaje przepisów prawnych

 0    32 flashcards    patrykbytko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Źrodło prawa
start learning
Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierającej przepisy prawne.
Moc prawna
start learning
To pojęcie określające relację aktu prawnego (normy prawnej) do innego aktu prawnego (normy prawnej)
Moc obowiązująca
start learning
Określa relację aktu prawnego do adresata
Konstytucja
start learning
Uchwalona w 1997r przez zgromadzenie narodowe większością 2/3, a potem przez naród w referendum. Zgromadzenie narodowe: Sejm i Senat. Moc obowiązująca powszechnie.
Cechy charakterystyczne konstytucji
start learning
a) Nazwa; b) Szczególny tryb przyjmowania i wprowadzania zmian c) Najwyższa moc prawna d) Szczególna treść e) Występowanie systemu gwarancji konstytucji *Miejsce publikacji: Dziennik Ustaw
Ustawa o zmianie konstytucji
start learning
Projekt może złożyć tylko 1/5 ustawowej liczby posłow, Senat i prezydent. Uchwala ją Sejm więkoszością 2/3 i Senat w takim samym brzmieniu większością bezwzględną
Rodzaje umów międzynarodowych w Polsce:
start learning
a) ratyfikowane b) nieratyfikowane
Ratyfikacj
start learning
Podpis głowy państwa pod umową międzynarodową
Umowy międzynarodowe ratyfikowane
start learning
Są powszechnie obowiązujące
Umowy międzynarodowe nieratyfikowane
start learning
Są wewnętrznie obowiązujące
Przepisy odsyłające
start learning
są ustanawiane w celu uniknięcia w tekstach prawnych dwukrotnego czy kilkakrotnego nawet powtarzania tych samych postanowień.
Przepisy blankietowe
start learning
to takie, które nie formułują w pełni postępowania lecz upoważniają niższy organ do wydania uzupełnienia w przyszłości
Przepis abstrakcyjny
start learning
To przepis, który normuje zachowania powtarzalne w rodzajowo określony sposób
Przepis konkretny
start learning
To przepis, który adresatowi wyznacza w wyróżnionych okolicznościach jednorazowe zachowanie się
Juris cogentis
start learning
przepisy stosowane bezwzględnie
Juris dispositivi
start learning
Przepisy o zastosowaniu względnym
Przepisy nakazujące
start learning
spośród wielu sposobów, zachowań wskazują jeden możliwy: inny sposób zachowania pociąga ujemne skutki prawne
Przepisy zakazujące
start learning
ze wszystkich sposobów zachowań możliwych w danej sytuacji wyróżniają jeden i mówią, że tak postępować nie wolno
Przepisy dozwalające
start learning
uprawniają pewną klasę podmiotów do możliwości wyboru sposobu zachowań, przy czym zachowanie nie jest ich obowiązkiem
Lex generalis
start learning
Reguła powszechna
Lex specialis
start learning
Reguła szczególna
Przepisy proste
start learning
określają skutki prawne – jednego faktu prawnego
Przepisy złożone
start learning
określają skutki prawne – dwu lub więcej faktów prawnych
Przepisy ogólne
start learning
adresaci – ogół.
Przepisy jednostkowe
start learning
jednostkowo (imiennie) – adresat
Przepis pierwszego stopnia
start learning
określone fakty prawne wywołuja określone skutki prawne
Przepis drugiego stopnia
start learning
przepis o przepisach stopnia pierwszego
Akty prawne jednostronne
start learning
działania organów państwa rodzące skutki prawne niezależnie od woli podm. których dotyczą, oraz czynności prawne dochodzące do skutku poprzez oświadczenie woli tylko jednej strony.
Akty prawne dwustronne
start learning
działania organów państwa, wywołujące skutki prawne za zgodą lub na wniosek zainteresowanego podmiotu oraz czynności prawne dochodzące do skutku mocą zgodnego oświadczenia woli dwu lub więcej stron
Jednostronne akty prawne
start learning
Jednostronnymi aktami prawnymi nazywane są działania organów państwa rodzące następstwa prawne niezależnie od woli podmiotu, którego one dotyczą oraz czyności prawne dochodzące do skutku przez oświadczenie woli tylko jednej strony
Dwustronne akty prawne
start learning
Dwustronne akty prawne to działania organów państwa, wywołujące następstwa prawne za zgodą lub na wniosek osoby zainteresowanej oraz czynności prawne, dochodzące do skutku mocą zgodnego oświadczenia woli dwóch lub więcej stron
System prawa
start learning
Zbiór przepisów obowiązujących w danym czasie w określonym państwie

You must sign in to write a comment