zmiany w aktywach i pasywach 2

 0    11 flashcards    agnieszkamusur
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
długoterminowe aktywa trwałe
start learning
Long-term financial assets
długoterminowe należności
start learning
long-term receivables
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
start learning
deferred income tax assets
zaliczki na dostawy
start learning
advances for deliveries
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
start learning
Cash and other pecuniary assets
rezerwa na zobowiązania
start learning
provision for liabilities
koszty ogólnego zarządu
start learning
general and administrative costs/expenses
zysk/strata z działalności gospodarczej
start learning
profit / loss on business activities
koszty działalności operacyjnej
start learning
Operating expenses
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
start learning
repayment of granted long-term loans
należności i zobowiązania
start learning
receivables and liabilities

You must sign in to write a comment