zaliczenie B2

 0    65 flashcards    katarzynastogowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
napad z bronią
start learning
armed robbery
napad
start learning
assault
kradzież z wyłudzeniem pieniedzy
start learning
emblezzlement
wymuszenie
start learning
extortion
fałszerstwo
start learning
forgery
oszustwo
start learning
fraud
zabójstwo
start learning
homicide
wykorzystywanie poufnych informacji
start learning
insider dealing
kradzież
start learning
larceny
zabójstwo
start learning
manslaughter
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
utrudnianie śledztwa
start learning
obstruction of justice
uchylanie się od płacenia podatków
start learning
tax evasion
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
rozstrzygnięcia sporu
start learning
resolve a dispute
wnieść pozew
start learning
bring a suit
przedstawić werdykt
start learning
render a verdict
skazać sprawcę
start learning
sentence an offender
zawieszenia kary
start learning
suspend a sentence
dożywocie
start learning
life imprisonment
prace społeczne
start learning
community services
Zakaz jazdy
start learning
driving ban
kara śmierci
start learning
death penalty
putting someone in prison
start learning
kara pozbawienia wolności
warunkowe zawieszenia kary
start learning
a punishment impose only if you commit a further crime
przedterminowe warunkowe zwolnienie
start learning
release from prison on parole
pozbawienie prawa publicznego
start learning
deprivation of public right
zakaz prowadzenia pojazdów
start learning
interdiction on driving vehicles
przepadek przedmiotów
start learning
forfeiture of items
obowiązek naprawienia szkody
start learning
obligation to redress the damage
dodatkowa płatność dla poszkodowanego lub dla celów publicznych
start learning
supplementary payment to the injured or for a public purpose
wynagrodzenie pieniężne
start learning
pecuniary consideration
publiczne ujawnienie wyroku
start learning
making the sentence publicly known
określony przepisami
start learning
prescribed
zakazać
start learning
proscribe
nadzór kuratorski
start learning
probation
Ciężar dowodu
start learning
burden of proof
oskarżony
start learning
accused
pozwany
start learning
defendant
ubiegający się
start learning
claimant
zbrodnia
start learning
felony
przewaga dowodów
start learning
preponderance of the evidence
wykroczenia
start learning
misdemeanours
okoliczność wpływająca
start learning
circumstance affecting
dostać za swoje
start learning
comeuppance
nałożenie kary
start learning
imposition of the penalty
dotyczyć
start learning
pertain
znęcanie się nad osobą
start learning
mistreats a person
złośliwe oprogramowanie
start learning
malicious software
wstrząsające np. wydarzenie
start learning
earth-shattering
podejrzany w sprawie
start learning
suspect in case
spisać zeznanie
start learning
take a statement
wezwano kryminalistów
start learning
forensics were called in
wcześniejsze wyroki
start learning
previous convictions
wspólnik (przestępstwa)
start learning
accomplice
pozostać w areszcie tymczasowym
start learning
stay in custody
przekazać podejrzanego do sądu
start learning
take a suspect to court
składać zeznanie
start learning
give evidence
przyznać kaucję
start learning
grant bail
mieć wystarczającą ilość dowodów, aby cię oskarżyć
start learning
have enough evidence to charge you
Jeśli chcesz, możesz skontaktować się ze swoim adwokatem
start learning
may contact your own solicitor if you wish
obowiązek opieki
start learning
duty of care
przedmioty do przepadku
start learning
forfeiture items
Wyłączenie odpowiedzialności karnej
start learning
exclusion of criminal responsibility
obowiązek naprawienia szkody
start learning
obligation to redress the damage

You must sign in to write a comment