wordlist 4v2

 0    72 flashcards    kubawensker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wydawać za dużo, przekraczać budżet
start learning
overspend
podchodzić ponownie do egzaminu
start learning
retake
przemyśleć ponownie
start learning
rethink
Wypadać poniżej oczekiwań
start learning
underachieve
Źle wynagradzany
start learning
underpaid
dziedzina nauki
start learning
area of science
archeologia
start learning
archaeology
Astronomia
start learning
Astronomy
informatyka
start learning
computer science
nauki humanistyczne
start learning
humanities
Językoznawstwo
start learning
Linguistics
nauka o mózgu i o układzie nerwowym
start learning
neuroscience
fizyka
start learning
physics
naukowiec
start learning
scientist
nauki społeczne
start learning
social science
Ładować baterie
start learning
charge sth up
klikać na plik
start learning
click on the file
przycisk zarejestruj się
start learning
'sing up' button
Łączyć
start learning
Connect
Wpisywać nazwę pliku
start learning
Enter a file name
wpisywać dane osobowe
start learning
enter in your personal details
otrzymać e-mail weryfikacyjny
start learning
get the verification email
Wkładać, wsuwać
start learning
insert
instalować
start learning
install
sprawić żeby coś działało, uruchomić
start learning
make sth work
otwierać strona główna
start learning
open the home page
podłączyć do prądu
start learning
plug in
naciskać przycisk
start learning
press the button
zapisywać plik na pendrivie
start learning
save a file on a pen drive
zapisywać jako
start learning
save as
przewijać w górę i w dół
start learning
scroll up and down
zakładać konto na Facebooku
start learning
set up a Facebook account
uruchamiać tablet
start learning
start up a tablet
włączyć coś
start learning
switch sth on
Wyłączyć coś
start learning
switch sth of
załadować swoje zdjęcie
start learning
upload your picture
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
domorosły krytyk
start learning
armchair critic
astronauta
start learning
astronaut
być uzależnionym od czegoś
start learning
be addicted to sth
znać się na komputerach
start learning
be good with computers
Obliczać kalkulować
start learning
calculate
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
start learning
collapse
znacznie
start learning
considerably
radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
kosztować majątek
start learning
cost a fortune
członek Załogi
start learning
crew member
wyolbrzymiać problem
start learning
exaggerate the problem
gadżet
start learning
gadget
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
rozpoczynać realizację projektu
start learning
launch a project
ratowniczy, ratujące życie
start learning
life-saving
marsjański
start learning
Martian
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
start learning
meet with mixed reaction
nowa rzeczywistość
start learning
new reality
na wystawie
start learning
on display
wynik, rezultat
start learning
outcome
prywatność
start learning
privacy
inteligentny zegarek
start learning
smart watch
inteligentne urządzenia
start learning
smart devices
zapach
start learning
smell
udzielać się towarzysko, utrzymywać kontakty towarzyskie
start learning
socialise
rozmawiać twarzą w twarz
start learning
speak face to face
przetrwać, przeżyć
start learning
survive
otagować, oznaczać kategorie czegoś
start learning
tag
wysyłać sms
start learning
text
koło
start learning
wheel
Pogłaśniać
start learning
turn up the volume
zegarek na rękę
start learning
wristwatch

You must sign in to write a comment