WORDLIST 4

 0    130 flashcards    hdusjshsgshshshdhshsh
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zegarek na rękę
start learning
wirstwatch
pogłaśniać
start learning
turn up the volume
koło
start learning
wheel
wysłać SMS
start learning
text
otagować, oznaczać kategorię czegoś
start learning
tag
przeżyć, przetrwać
start learning
survive
rozmawiać twarzą w twarz
start learning
speak face to face
udzielać się towarzysko
start learning
socialise
zapach
start learning
smell
inteligentny zegarek
start learning
smartwatch
inteligentne urządzenia
start learning
smart devices
prywatność
start learning
privacy
wynik, rezultat
start learning
outcome
na wystawie
start learning
on display
nowa rzeczywistość
start learning
new reality
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
start learning
meet with mixed reactions
marsjański
start learning
Martian
ratowniczy, ratujący życie
start learning
life-saving
rozpoczynać realizację projektu
start learning
launch a project
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
gadżet
start learning
a gadget
wyolbrzymiać problem
start learning
exaggerate the problem
członek załogi
start learning
crew member
kosztować majątek
start learning
cost a fortune
radzić sobie z czymś
start learning
cope with sth
znacznie
start learning
considerably
mieć poważną awarię, zepsuć się nagle
start learning
collapse
obliczać, kalkulować
start learning
calculate
znać się na komputerach
start learning
be good with computers
być uzależnionym od czegoś
start learning
be addicted to sth
astronauta
start learning
astronaut
domorosły krytyk
start learning
armchair critic
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
załadować swoje zdjęcie
start learning
upload your picture
włączać
start learning
switch sth on
wyłączać
start learning
switch sth off
zakładać konto na Facebooku
start learning
set up a Facebook account
uruchamiać tablet
start learning
start up a tablet
przewijać w górę i w dół
start learning
scroll up and down
zapisywać jako
start learning
save as
zapisywać plik na pen drive
start learning
save a file on a pen drive
naciskać przycisk
start learning
press the button
podłączać do prądu
start learning
plug in
otwierać stronę główną
start learning
open the home page
sprawić żeby coś działało, uruchomić
start learning
make sth work
instalować
start learning
install
wkładać, wsuwać
start learning
insert
otworzyć e-mail weryfikacyjny
start learning
get the verification email
wpisywać dane osobowe
start learning
enter in your personal details
wpisywać nazwę pliku
start learning
enter a file name
łączyć
start learning
connect
klikać na plik
start learning
click on the file
klikać na przycisk, zarejestruj się "
start learning
click on the 'sign up' button
ładować
start learning
charge sth up
nauki społeczne
start learning
social science
naukowiec
start learning
scientist
fizyka
start learning
Physics
nauka o mózgu i o układzie nerwowym
start learning
neuroscience
językoznawstwo
start learning
linguistics
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
computer science
astronomia
start learning
astronomy
archeologia
start learning
archaeology
dziedzina nauki
start learning
area of science
źle wynagradzany
start learning
underpaid
wypadać poniżej oczekiwań
start learning
underachieve
przemyśleć ponownie
start learning
rethink
podchodzić ponownie
start learning
retake
wydawać za dużo, przekraczać budżet
start learning
overspend
przeludniony, zatłoczony
start learning
overcrowded
źle rozumieć
start learning
misunderstand
zmylić, wprowadzić w błąd
start learning
mislead
nie popierać, nie aprobować
start learning
disapprove of sth
znikać
start learning
disappear
współpracować
start learning
cooperate
koegzystować, współistnieć
start learning
coexist
skafander kosmiczny
start learning
spacesuit
turysta w przestrzeni kosmicznej
start learning
space tourist
stacja kosmiczna
start learning
space station
prom kosmoczny
start learning
space shuttle
misja kosmiczna
start learning
space mission
badanie kosmosu
start learning
space exploration
ciśnienie
start learning
pressure
planeta
start learning
planet
przejść do historii
start learning
make history
płynny
start learning
liquid
lądować na Marsie
start learning
land on Mars
grawitacja
start learning
gravity
badać kosmos
start learning
explore space
zakładać ludzką osadę na marsie
start learning
establish a human settlement on Mars
burza piaskowa
start learning
dust storm
kolonizować wszechświat
start learning
colonize the universe
przynosić korzyści ludzkości
start learning
benefit the human race
znaleźć czas
start learning
take the time
rzucać okiem na coś
start learning
take a look at sth
podejmować decyzję
start learning
take a decision
robić notatki
start learning
take notes
popełniać błędy
start learning
make mistakes
dokonać odkrycia, odkryć coś
start learning
make a discovery
skomentować coś
start learning
make a comment
prowadzić badania naukowe
start learning
conduct research
gromadzić informacje
start learning
do research
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
pracować, wykonywać dużo pracy
start learning
do a lot of work
nie móc się bez czegoś obejść
start learning
cannot do without sth
pisać krzywdzące informacje w internecie
start learning
write harmful things online
wirus
start learning
virus
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
start learning
use secure websites
korzystać z ustawień prywatności
start learning
use privacy settings
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
start learning
use parental control
media społecznościowe
start learning
social media
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
start learning
report trolling
chronić swoje dane osobowe
start learning
protect your personal date
grozić
start learning
make threaten
napotykać problemy
start learning
experience problems
unikać złośliwego oprogramowania
start learning
avoid malware software
programować, kodować
start learning
write code
korzystać z nowej wyszukiwarki
start learning
use the new search engine
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
start learning
update antivirus software
przechowywać dane na urządzeniu
start learning
store data on a device
udostępniać muzykę lub zdjęcia
start learning
share music or photos
zamieszczać komentarze na forum internetowym
start learning
post on a forum
poruszać się po stronie internetowej
start learning
navigate a website
przeprowadzić wideorozmowę
start learning
make a video call
zostawiać komentarz na stronie sklepu internetowego
start learning
leave feedback on a shopping site
tworzyć stronę internetową
start learning
create a website
dodawać stronę internetową do zakładek
start learning
bookmark a website

You must sign in to write a comment