word and phrases

 0    70 flashcards    ewuka72
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absent-minded
She’s so absent-minded – she’s always forgetting things.
start learning
roztrzepany, roztargniony
Ona jest tak roztargniony - ona zawsze zapominając rzeczy.
approach
The new approach to selecting candidates comes from Silicon Valley.
start learning
podejście
Nowe podejście do selekcji kandydatów pochodzi z Doliny Krzemowej.
arrogant
People who sign their names in capital letters are often arrogant.
start learning
arogancki
Ludzie, którzy zapisali swoje nazwy literami są często arogancki.
bizarre
They asked some bizarre questions in the job interview.
start learning
dziwaczny
Pytali jakieś dziwaczne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej.
candidate
He wasn’t impressed with the first candidate he interviewed.
start learning
kandydat
Nie był pod wrażeniem pierwszego kandydata rozmawiał.
context
Can you work out the meaning of this word from the context of the sentence?
start learning
kontekst
Można poćwiczyć znaczenie tego słowa z kontekstu zdanie?
cruel
Some interviewers can be extremely cruel to jobseekers.
start learning
okrutny
Niektóre ankieterzy mogą być bardzo okrutne dla osób poszukujących pracy.
deadly
This problem is deadly serious.
start learning
śmiertelnie
Problem ten jest śmiertelnie poważna.
demanding
It was a very demanding job interview process.
start learning
wymagający
To był bardzo wymagający proces rozmowy kwalifikacyjnej.
despise
Which living person do you most despise, and why?
start learning
gardzić
Które żyjącą osobę najbardziej gardzą, a dlaczego?
drag
If you drag that chair across the floor it will make a loud noise.
start learning
ciągnąć
Po przeciągnięciu to krzesło po podłodze uczyni to głośny szum.
easy-going
My husband is really easy-going and calm.
start learning
wyrozumiały
Mój mąż jest bardzo sympatyczny i spokojny.
essentially
Essentially, we use this interview technique to find people who can handle stress.
start learning
zasadniczo, w zasadzie
Zasadniczo, używamy tej techniki wywiadu, aby znaleźć ludzi, którzy potrafią radzić sobie ze stresem.
estate agent
The estate agent showed us around the house.
start learning
agent nieruchomości
Agent nieruchomości pokazał nam wokół domu.
extreme
Bungee jumping is an extreme sport – not everyone would enjoy it.
start learning
ekstremalny
Bungee jumping jest sport ekstremalny - nie każdy by cieszyć się nim.
good-tempered
My mum is very good-tempered.
start learning
dobrze usposobiony
Moja mama jest bardzo dobrym humorze.
horizontal
He writes his signature in a straight line – it’s horizontal.
start learning
poziomy
On Pisze swój podpis w linii prostej - to poziomy.
(I) wonder
I wonder why he didn’t come to the party.
start learning
(Zastanawiam się
Zastanawiam się, dlaczego nie przyszedł na imprezę.
intonation
Use friendly intonation when you speak to new people.
start learning
intonacja
Za pomocą przyjaznego intonację, gdy mówisz do nowych ludzi.
laid-back
I’m really laid-back – nothing bothers me usually.
start learning
wyluzowany
Jestem naprawdę wyluzowany - nie przeszkadza mi zwykle.
legible
Your signature is pretty legible.
start learning
czytelny
Twój podpis jest bardzo czytelne.
narrow-minded
The people who live here are judgemental and narrow-minded.
start learning
ograniczony
Ludzie, którzy tu mieszkają są osądów i ciasna.
odd
Your neighbour looks really odd.
start learning
dziwny
Twój sąsiad wygląda naprawdę dziwnie.
open-minded
start learning
otwarty, pozbawiony uprzedzeń
Psychotherapists need to be open-minded.
start learning
Psychoterapeuci muszą być otwarci.
pretty
My sister is pretty bad-tempered.
start learning
całkiem
Moja siostra jest całkiem złe usposobienie.
rather
My brother is rather lazy.
start learning
raczej
Mój brat jest raczej leniwy.
react
React to your partner’s answers.
start learning
zareagować
Reagować na odpowiedzi partnera.
recruitment
He works for a recruitment agency as a headhunter.
start learning
rekrutacja
Pracuje dla agencji rekrutacji jako headhunter.
rub
You should rub some cream into your wasp sting.
start learning
trzeć
Należy wcierać jakiś krem do swojej użądleniu osy.
specialist
He works for a specialist company that makes luxury chocolates.
start learning
specjalista
Pracuje dla firmy specjalisty, który sprawia luksusowe czekoladki.
stable
Are you an emotionally stable person?
start learning
zrównoważony
Czy jesteś stabilny emocjonalnie osobą?
star
He has starred in many successful films.
start learning
gwiazda
Zagrał w wielu udanych filmów.
terraced
Our house is the middle one of three terraced houses.
start learning
szeregowy
Nasz dom znajduje się w środku jednego z trzech domów w zabudowie szeregowej.
vegan
A vegan doesn’t eat meat, fish, or any animal products.
start learning
wegański
Wegańska nie jedzą mięsa, ryb, ani żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
wasp
I was stung by a wasp in a market when I was six.
start learning
osa
Ja zostałem ukąszony przez osę na rynku, kiedy miałem sześć lat.
weird
It’s really weird that there’s no one at home at this time of day.
start learning
niepokojący, dziwny
To naprawdę dziwne, że nie ma nikogo w domu o tej porze dnia.
faith healer
She visited a faith healer to try and help her with her problems.
start learning
uzdrowiciel(ka)
Odwiedziła uzdrowiciela wiary, aby spróbować pomóc jej z jej problemów.
flap
Flap your arms and you will look like a chicken.
start learning
machać
machać swoje ręce i będzie wyglądać jak kurczak.
flustered
He does well in interviews because he’s not easily flustered.
start learning
speszony, podenerwowany
Robi dobrze w wywiadach, bo nie jest łatwo speszony.
fortune telling
I don’t believe in fortune telling.
start learning
Wróżby
Nie wierzę w wróżenia.
go clubbing
I love to go clubbing with my friends till the early morning.
start learning
chodzić do nocnych klubów
Uwielbiam się zabawić z przyjaciółmi do białego rana.
graphology
Graphology is when you analyse someone’s personality based on their handwriting.
start learning
Grafologia
Grafologia jest podczas analizowania czyjąś osobowość na podstawie ich pisma.
headhunter
A headhunter finds people with the necessary skills to work for a company.
start learning
headhunter
Headhunter wyszukuje osoby z umiejętności niezbędne do pracy w firmie.
jasmine
I grew up in Los Angeles and there was always jasmine growing.
start learning
jaśmin
Dorastałam w Los Angeles i zawsze było jaśmin rośnie.
merely
We need to separate the brilliant candidates from the merely very good.
start learning
zaledwie
Musimy oddzielić doskonałych kandydatów z jedynie bardzo dobre.
mystified
He was mystified by the strange noises.
start learning
zdumiony
Był zdumiony dziwnych odgłosów.
overuse
Which words or phrases do you most overuse?
start learning
nadużywanie
Które słowa lub zwroty zrobić ci najbardziej nadużywać?
paranormal
What connection do the photos have with the paranormal?
start learning
paranormalne
Jaki związek mają te zdjęcia mają z paranormalnych?
psychic
Use your psychic instinct to predict the future.
start learning
parapsychiczny
Użyj parapsychiczny instynktu do przewidywania przyszłości.
self-centred
She always thinks about herself – she’s so self-centred.
start learning
egocentryczny
Ona zawsze myśli o sobie - ona jest tak egocentryczne.
signature
What does your signature say about you?
start learning
podpis
Co robi twój podpis mówi o tobie?
Silicon Valley
Silicon Valley in California is where many of the top technology corporations are based.
start learning
Dolina Krzemowa
Silicon Valley w Kalifornii, gdzie wielu z najlepszych firm technologicznych są oparte.
spooky
I dreamt I saw a ghost last night – it was a really spooky dream.
start learning
przerażający
Śniło mi się, że zobaczył ducha w nocy - to był naprawdę straszny sen.
strong-willed
My son is strong-willed so it’s difficult to stop him doing what he wants.
start learning
silnej woli, uparty
Mój syn jest uparty więc trudno, aby zatrzymać go robi, co chce.
tight-fisted
My aunt is really tight-fisted – she never buys Christmas presents.
start learning
skąpy
Ciotka jest bardzo skąpy - nigdy nie kupuje prezenty świąteczne.
two-faced
My boss is so two-faced – he says one thing to me and another behind my back.
start learning
dwulicowy
Mój szef jest tak dwulicowy - mówi jedno ze mną, a drugi za plecami.
UFO
I don’t believe you really saw a UFO.
start learning
UFO
Nie wierzę, że naprawdę widział UFO.
whip
He was carrying a whip in one hand.
start learning
bat, bicz
Niósł batem w ręku.
astrology
Astrology involves analysing the position of the sun, moon, and stars when someone is born.
start learning
astrologia
Astrologia obejmuje analizowanie położenia słońca, księżyca i gwiazd, gdy ktoś się rodzi.
backyard
There’s a vegetable garden in our backyard.
start learning
przydomowego
Jest ogród warzywny na naszym podwórku.
box set
I’ve got a box set of Mad Men series 1.
start learning
box set
Mam zestaw box z serii Mad Men 1.
car-jacking
Car-jacking is a common crime in this country.
start learning
kradzież samochodu
Car-podnośnika jest częstym przestępstwem w tym kraju.
cheesy
If something is cheesy it is emotional or romantic in an embarrassing way.
start learning
tandetny
Jeśli coś jest kiepskie to emocjonalne czy romantyczna w żenujący sposób.
clairvoyant
My great-aunt was a clairvoyant and could predict the future.
start learning
jasnowidz
Moja cioteczna babka była jasnowidzem i może przewidzieć przyszłości.
crush
We’re not trying to crush candidates with the interview process.
start learning
zmiażdżyć
Nie chcemy, by zniszczyć kandydatów z procesu rozmowy kwalifikacyjnej.
dinosaur
Tyrannosaurus rex was the fiercest dinosaur.
start learning
dinozaur
Tyrannosaurus rex był najsilniejsze dinozaurów.
disheartened
Don’t get disheartened if you fail your driving test the first time.
start learning
zniechęcony
Nie daj się zniechęcony, jeśli nie egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
Emmy
She won an Emmy Award for her role in Mad Men.
start learning
Emmy
Zdobyła nagrodę Emmy za rolę w filmie Mad Men.
evolve
As time goes on you will evolve as a person.
start learning
ewoluować
W miarę upływu czasu będzie się rozwijać jako osoby.

You must sign in to write a comment