Vocabulary 11&12

 0    214 flashcards    natx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wczesna część stulecia
start learning
early part of the century
na pewno
start learning
certainly
rozróżnienia pomiędzy
start learning
distinction between
melodie taneczne
start learning
dance tunes
szerokie rzesze
start learning
masses
do tego momentu
start learning
up to that point
punkty kontaktowe
start learning
points of contact
ogólne uznania
start learning
general recognition
rozwój rozrywki masowej
start learning
the development of mass entertainment
oderwać się
start learning
split away
stopniowo rozwijane
start learning
gradually developed
zycie na własną rękę
start learning
life on its own
youth culture
start learning
kultura młodzieżowa
nowe pokolenie, rasa
start learning
new breed
prowadzony przez
start learning
led by
osiągnął status
start learning
achieved the status
obrót
start learning
marketed
chciałbym być
start learning
wish to be
związany z
start learning
associated with
ma, powinien
start learning
supposed to
po prostu
start learning
simply
nienasycone pragnienie
start learning
insatiable desire
pokolenie wychowane
start learning
generation raised on
osiedlać się
start learning
settling into
zamożny
start learning
affluent
w średnim wieku
start learning
middle-age
klaśnięcie
start learning
clap
scena
start learning
stage
przedstawienie
start learning
performance
interwał odtwarzania
start learning
interval of the play
grupa teatralna
start learning
dramatic society
niepewność
start learning
suspense
trzymaj się krawędzi siedzenia
start learning
keep on the edge of seat
prowadząca dama
start learning
leading lady
próba generalna
start learning
dress rehearsal
dekoracja
start learning
scenery
opinie
start learning
reviews
wokalista
start learning
vocalist
obsada
start learning
cast
kuglarz
start learning
juggler
akrobata
start learning
acrobat
dubler
start learning
understudy
kradzież
start learning
theft
imponująca obecność
start learning
imposing presence
przytomność umysłu
start learning
presence of mind
doprowadziło
start learning
led
Świetna aparycja
start learning
Great presence
obecność policji
start learning
police presence
scena w spektaklu
start learning
scene in the play
bezcenny wazon
start learning
priceless vase
w mojej typie
start learning
in my scene
dyskoteki
start learning
discos
miejsce wypadku
start learning
scene of the accident
uwolnienie, wydanie
start learning
release
współpraca
start learning
collaboration
zwolnienie z więzienia
start learning
release from prison
obiecuję zachowywać się ok
start learning
promise to go straight
przypadkowe uwolnienie
start learning
accidental release of
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
oglądany z zewnątrz
start learning
viewed from the outside
robiący wrażenie
start learning
impressive
wciśnięta
start learning
sandwiched
ruchliwy plac
start learning
busy square
skrzyżowanie
start learning
a cross between
dom na wsi
start learning
country house
ekscentryczny książę
start learning
eccentric duke
stacja kolejowa
start learning
railway station
odnoszą się do siebie
start learning
refer to each other
uzupełniać
start learning
to complete
godny / zachowujący się z godnością
start learning
dignified
w celu uzupełnienia
start learning
to make up
ogółu społeczeństwa
start learning
general public
ostatecznie
start learning
after all
elektorat (obywatele z prawem głosu)
start learning
electorate
trwa
start learning
goes on
rachunki są omawiane
start learning
bills are discussed
komora, izba
start learning
chamber
rzadko pełne
start learning
rarely full
Garstka
start learning
handful of
źle wychowany
start learning
badly-behaved
dzieci w wieku szkolnym
start learning
schoolchildren
każdy przypadek
start learning
any case
Komisje
start learning
committees
Ogólne wrażenie
start learning
overall impression
otrzymać
start learning
receive
działania rządu
start learning
workings of government
Mówiąc bez ogródek
start learning
put it bluntly
parlament
start learning
parliament
zacofany
start learning
behind the times
wypełnione nudziarzami i komediantami
start learning
filled with bores and comedians
przypuszczalnie
start learning
presumably
opór
start learning
resisted
starania
start learning
efforts
oddać głos
start learning
cast vote
nadawać sprawy parlamentarne
start learning
to broadcast parliamentary matters
przeprowadzić wyborów
start learning
hold the election
tzw
start learning
so-called
pewny
start learning
certain
udzielony
start learning
granted
azyl polityczny
start learning
political asylum
w zamian za
start learning
in exchange for
finansowe korzyści
start learning
financial favours
wyjść z emerytury
start learning
to come out of retirement
kandydować
start learning
stand as candidates
odmowa
start learning
refusal
by podołać linii partyjnej
start learning
To toe the party line
w sprawach dotyczących polityki
start learning
in matters of policy affect
jedność partii
start learning
party unity
kłamiąca kampania
start learning
smear campaign
zamontowany przeciwko
start learning
mounted against
ujawnił
start learning
revealed
co ciekawe
start learning
interestingly
blackfire na nich
start learning
blackfire on them
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
prowadzone
start learning
conducted
wskazany
start learning
indicated
ponownie wybrany
start learning
re-elected
zwiększona większość
start learning
increased majority
ostatni sondaż
start learning
latter poll
manifest
start learning
manifesto
nie zawierał niczego nowego
start learning
contained nothing new
dyplomatyczny
start learning
diplomatic
porządny
start learning
respectable
uprzejmy
start learning
courteous
radykalny
start learning
radical
uciśnionych
start learning
oppressed
konwencjonalny
start learning
conventional
buntowniczy
start learning
rebellious
nielegalne
start learning
not allowed/illegal
określony czas
start learning
certain times
głowa państwa
start learning
head of state
prezes
start learning
president
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
ministerstwo/departament rządu
start learning
government department
minister
start learning
minister
prowadzi innych
start learning
leads other
Aby sprawić kłopoty
start learning
To make trouble
wodzirej
start learning
ringleader
reprezentuje kraj za granicą
start learning
represents country abroad
ambasador
start learning
ambassador
patriota
start learning
patriot
delegat
start learning
delegate
zdradza
start learning
betrays
zdrajca
start learning
traitor
suwerenny
start learning
sovereign
terrorysta
start learning
terrorist
przewodniczący
start learning
chairperson
po wyborach
start learning
following the election
oskarżony o
start learning
accused of
katastrofalna polityka gospodarcza
start learning
disastrous economic policy
odroczony
start learning
postponed
nagła śmierć
start learning
sudden death
następujący
start learning
following
zachowuje udział kontrolny
start learning
retains a controlling intrest in
imperium
start learning
empire
wykonawca
start learning
executor
zachowuje prawo do roszczenia
start learning
retains the right to claim
koszty rekompensaty
start learning
compensation costs
zachowują tytuł
start learning
retain the title
znacząca huśtawka opinii publicznej
start learning
significant swing of public opinion
wadliwa huśtawka
start learning
faulty swing
huśtawka rzeczy
start learning
swing of things
wniosek o zakaz
start learning
motion to ban
prowadzone przez
start learning
carried by
zwolnione tempo
start learning
slow motion
ciągły ruch kołyszący statku
start learning
constant swaying motion of the ship
choroba morska
start learning
sea sick
polegać na
start learning
rely on
przejąć kontrolę
start learning
take control of
kontrola paszportowa
start learning
passport control
brutalny, nieokrzesany
start learning
heavy-handed
tłum
start learning
crowd
akrobata
start learning
acrobat
aplikant, dubler
start learning
understudy
dyrygent
start learning
conductor
kaskader
start learning
stuntman
balerina
start learning
ballerina
która odbyła się w
start learning
held in
sekcja napisów
start learning
string section
orkiestra
start learning
orchestra
Instrument dęty drewniany
start learning
woodwind instrument
zająć, wybrać
start learning
took up
tekst
start learning
lyrics
organista
start learning
organist
uroczysta melodia
start learning
solemn tune
orkiestra dęta
start learning
brass band
zdolność aktorska
start learning
acting ability
opera (dzieło sztuki)
start learning
opera
wykonać, przedstawić
start learning
perform
pierwszy werset
start learning
first verse
chór
start learning
chorus
symulować
start learning
simulate
instrumenty perkusyjne
start learning
percussion instruments
elektronicznie
start learning
electronically
Siedziba
start learning
headquarter
studio prób
start learning
rehearsal studio
energicznie
start learning
tumble energetically
wygimnastykować się
start learning
limbering up
podzielić się w grupy
start learning
splinter off into groups
wypróbować
start learning
try out
Zagubiony w myślach
start learning
Lost in thoughts
karygodna rutyna
start learning
punishing routine
śledzić
start learning
to follow
długowłosy
start learning
long-haired
bródka kozia bródka
start learning
goatee beard
znikać z
start learning
blare out of
wirujące
start learning
whirling
wirujące ciała
start learning
spinning bodies
śmiech
start learning
laughter
pomysł
start learning
brainchild
starannie dobrany
start learning
handpicked
trupa
start learning
troupe
tło
start learning
background
sztuki walki
start learning
martial arts

You must sign in to write a comment