verb patterns

 0    54 flashcards    marzenaardasinskasolnica
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w stanie pływać
start learning
be able to swimm
pozwolić sobie na zakup mieszkania
start learning
afford to buy a flat
zgodzić się komuś pomóc
start learning
agree to help someone
wybierać coś do zrobienia
start learning
choose to do something
zorganizować spotkanie
start learning
arrange to meet
zdecydować się na zakup nowego komputera
start learning
decide to buy a new computer
spodziewać się zdania egzaminu
start learning
expect to pass an exam
zapomnieć zamknąć drzwi
start learning
forget to lock the door
pomóc w przygotowaniu obiadu
start learning
help to cook dinner
mam nadzieję pójść na uniwersytet
start learning
hope to go to university
uczyć się pływać
start learning
learn to swimm
udaje się uciec
start learning
manage to escape
trzeba wychodzić wcześnie
start learning
need to leave early
zaoferować zrobienie zmywania
start learning
offer to do the washing-up
planować założyć rodzinę
start learning
plan to start a family
Udawać kogoś innego
start learning
pretend to be someone else
obiecuję odpłacić komuś
start learning
promise to pay someone back
odmówić współpracy
start learning
refuse to cooperate
pamiętaj, aby kupić prezent
start learning
remember to buy a present
wydaje się być zepsuty
start learning
seem to be broken
spróbuj naprawić samochód
start learning
try to repair the car
chcieć jechać na wakacje
start learning
want to go on holiday
chciałby wyjechać za granicę
start learning
would like to travel abroad
przyznać się do kradzieży pieniędzy
start learning
admit stealing the money
unikać prowadzenia pojazdów
start learning
avoid driving
nie znosić stać w kolejce
start learning
can't stand queueing
zaprzeczać zaangażowaniu w coś
start learning
deny being involved
nie lubię chodzić na zakupy
start learning
dislike going shopping
lubić grać w tenisa
start learning
enjoy playing tennis
chcieć wracać do domu wcześniej
start learning
feel like going home early
dokończyć śniadania
start learning
finish having breakfast
nienawidzić spóźniać się
start learning
hate being late
wyobraź sobie życie bez internetu
start learning
imagine living without the internet
ciągle zapominać jego imię
start learning
keep forgetting his name
lubić gotowanie dla przyjaciół
start learning
like cooking for friends
kochać czytanie
start learning
love reading
byc przeciwnym pracy wieczorem
start learning
mind working in the evening
tęsknię za życiem w Hiszpanii
start learning
miss living in Spain
ćwiczyć trudny kawałek
start learning
practise playing a difficult piece
preferować bieganie od pływania
start learning
prefer running to swimming
zalecać otwarcie konta bankowego
start learning
recommend opening a bank account
spędzić dużo czasu ćwicząc
start learning
spend a long time practising
przestało padać
start learning
stop raining
zasugerować wizytę u lekarza
start learning
suggest seeing a doctor
doradzić mi, aby zapłacić gotówką
start learning
advise me to pay cash
pozwól nam wcześniej wyjść
start learning
allow us to leave early
poproś ją o pomoc
start learning
ask her to help
zaprosić nas do wyjazdu
start learning
invite us to go away
musisz wypełnić formularz
start learning
need you to fill in a form
kazać mu usiąść
start learning
order him to sit down
przekonać mnie do przyjścia na imprezę
start learning
persuade me to come to the party
naucz mnie grać na pianinie
start learning
teach me to play the piano
powiedz im, aby byli cicho
start learning
tell them to be quiet
chcę, żebyś wyjaśnił
start learning
want you to explain

You must sign in to write a comment