Useful words

 0    93 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dip
a dip in the share price
start learning
spadek
spadek cen akcji
acquisition
The acquisition of a number of original paintings by Vincent van Gogh was a major accomplishment for the new museum
start learning
nabycie
Nabycie wielu oryginalnych obrazów Van Gogha było głównym osiągnięciem nowego muzeum
prominent
Many of our most prominent citizens send their children to this private school
start learning
wybitny
Wielu naszych wybitnych mieszkańców wysyła swoje dzieci do prywatnej szkoły
Announced
The winner will be announced at the end of the evening
start learning
Zapowiedziany
Zwycięzcy ogłoszeni będą na koniec wieczoru
complement
This wine will complement any fish dishes
start learning
uzupełnienie
To wino uzupełniać będzie każde rybne danie
serves
Would you like me to serve the wine now?
start learning
służy
Czy chciałbys żebym zaserwował teraz wino?
staple
start learning
klamra
reinforce
The battle was going badly, and the army had to call for reinforcements
start learning
wzmacniać / wspierać
Bitwa przebiegała kiepsko więc armia musiała wezwać wsparcie
Crystallizes
Learn how to crystallize those thoughts by writing them onto paper
start learning
Krystalizuje
Naucz się jak krystalizować te myśli pisząc je na papierze
execution
The company has executed a plan which will ultimately result in a merger with their main competitor
start learning
wykonanie / egzekucja / zrealizowanie
Firma zrealizowała plan który ostatecznie skutkował fuzją z jej głównym konkurentem
conclusion
The American Psychological Association has concluded that viewing violence on TV promotes aggressive behavior in children
start learning
wniosek
Amerykańskie stowarzyszenie psychologów doszło do wniosku, że ogładanie przemocy w TV promuje agresywne zachowania u dzieci
what is the progress?
start learning
jaki jest postęp?
aware of
start learning
świadomy
collecting feedback
start learning
zbierać informacje zwrotne
suggest
start learning
sugerować
lower capacity
start learning
mniejsza pojemność
technical problems
start learning
problemy techniczne
yearly balance
start learning
Bilans roczny
since then
start learning
od tego czasu
assign
start learning
przydzielać
coordinate
start learning
koordynować
even in one day
start learning
nawet w ciągu jednego dnia
additionaly
start learning
dodatkowo
search for
start learning
szukać
last more than one week
start learning
trwa więcej niż jeden tydzień
it could be done this way
start learning
to może to być wykonane w ten sposób
write down
start learning
zanotować
it is crucial
start learning
ważne jest
divided
start learning
podzielony
pay attention
start learning
zwracać uwagę
without any background
start learning
bez przygotowania
three boxes
start learning
trzy pola
drop off
start learning
zasnąć / odpaść
description
start learning
opis
type in
start learning
wpisz
we would like to avoid such a situation
start learning
Chcielibyśmy uniknąć takiej sytuacji
first glance
start learning
pierwszy rzut oka
how I imagine
start learning
Tak sobie wyobrażam
first of all
start learning
przede wszystkim
analyse layout
start learning
analizować układ
understand business side service
start learning
rozumieć biznesowe strony usługi
identify goals for each webpage
start learning
określić cele dla każdej strony
figure out the purpose of each website
start learning
dowiedzieć się celu każdej strony
check for outdated content
start learning
sprawdzić przestarze treści
documents/whole pages
start learning
dokumenty / całe strony
implement
We need to implement a new sales strategy if we want to boost sales
start learning
wprowadzać w życie
Musimy wprowadzić w życie nową strategie sprzedaży jeżeli chcemy ją zwiększyć
proposals
Parliament is debating a proposition which would prohibit smoking in public places
start learning
Propozycje / oferty / oświadczyny
Parlament rozważa propozycję która zakazywałaby palenia w miejscach publicznych
this is briefly the case
start learning
to jest pokrótce ta sprawa
need to be done
start learning
Powinno być zrobione
jump to another slide
start learning
przejść do kolejnego slajdu
maintenance
start learning
utrzymanie
cost factor
start learning
czynnik kosztowy
validity
My parking pass is only valid for another week
start learning
ważność
Moja karta parkingowa jest ważna tylko do przyszłego tygodnia
content
We put the contents of the fridge in boxes so we could clean it
start learning
zawartość
Włożyliśmy zawartość lodówki do kartonów aby móc ją umyć
utilize
start learning
wykorzystać
user friendly
start learning
przyjazny dla użytkownika
intuitive
start learning
intuicyjny
accessible
start learning
dostępny
principle
start learning
zasada
accordance
Those toys were made in accordance with Mattel's designs
start learning
zgodność
Te zabawki zostały zrobione zgodnie z projektem Mattel
pop up
start learning
wyskoczyć
piece of work
start learning
dzieło
example
start learning
przykład
attachment
start learning
przywiązanie / załącznik
how it look like?
start learning
jak to wygląda?
relevant
Please ensure that you attach all the relevant documents to your application
start learning
odpowiedni / istotny
Proszę upewnij się, że załączyłeś wszystkie odpowiednie dokumenty do swojej aplikacji
handle with
start learning
obchodzić się z
rise
The Earth's temperature is continuing to rise
start learning
wzrost
Temperatura ziemi wciąż wzrasta
based on
start learning
na podstawie
on the bottom
start learning
na dole
fill in
start learning
wypełniać
several steps
start learning
kilka kroków
tasks
start learning
Zadania
check the content
start learning
sprawdzić zawartość
due date
start learning
termin
reachable
start learning
osiągalny
priority
start learning
priorytet
urgent tasks
start learning
pilne zadania
on daily basis
start learning
codziennie
reach out
start learning
dotrzeć
occur
The world's first car accident occurred in 1896
start learning
miec miejsce / wydarzyć się
Pierwszy na świecie wypadek samochodowy miał miejsce w 1896 roku
afterwards
He will come afterwards
start learning
potem
On przyjdzie potem
you have been all added
start learning
zostaliście wszyscy dodani
request
start learning
żądanie
on year end
start learning
na koniec roku
if we allow to
start learning
jeśli pozwolimy, aby
double check
start learning
dokładnie sprawdzić
take over
start learning
przejąć
go further
start learning
pójść dalej
in brief
start learning
krótko mówiąc
check the possibilities
start learning
sprawdzić możliwości
share the knowledge
start learning
dzielić się wiedzą
organise the problem solving session
start learning
zorganizować sesje rozwiazujacą problemy

You must sign in to write a comment