Unit 6 MONEY

 0    115 flashcards    tuzinkowa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reszta
start learning
change
wyciąg bankowy
start learning
bank statement
paragon
start learning
a receipt
żebrak
start learning
beggar
organizacja charytatywna
start learning
charity
rozdać
start learning
give away
udaje się nie zaciągać kredytu
start learning
manage to stay in credit
popadać w długi
start learning
go into the red
własność prywatna
start learning
private property
przynieść stratę
start learning
make a loss
kredyt w rachunku bieżącym
start learning
overdraft
odsetki
start learning
interest
kwota podatku
start learning
the amount of tax
udział w kapitale własnym
start learning
equity stake
kapitał własny
start learning
equity
recesja
start learning
recession
akcje własne
start learning
shares
dług
start learning
debt
dług
start learning
debt
rynek akcyjny
start learning
Stock market
prognoza
start learning
forecast
marża
start learning
profit margin
bankructwo
start learning
bankruptcy
dywidenda
start learning
a dividend
zysk przed opodatkowaniem
start learning
pre-tax profits
roczny obrót
start learning
annual turnover
ciężkie obrotu na
start learning
heavy trading on
Duże straty wartości akcji
start learning
big losses in shares values
zaufanie rynku
start learning
market confidence
Walczący
start learning
the struggling
wyniki śródroczne (okresów przejściowych)
start learning
interim results
ogłosić
start learning
announce
zwiększyć zyski
start learning
increase profits
Dobre wyniki
start learning
strong performance
Akcjonariusze
start learning
shareholders
rynki wschodzące
start learning
emerging markets
zapewniać
start learning
provide
rozwiązanie inwestycyjne
start learning
investment solution
pewny
start learning
certain
poziom zwrotu
start learning
level of return
na bieżąco, ciągle, stale
start learning
an ongoing basis
aktywo
start learning
asset
gotówka
start learning
cash
papiery wartościowe
start learning
securities
papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu
start learning
fixed-interest securities
akcje zwykłe
start learning
equities
instrumenty pochodne
start learning
index-linked securities
nie są związane ze zwrotem z kapitału własnego
start learning
not linked to equity returns
inwestycje alternatywne
start learning
alternative investments
własność, mienie, nieruchomość [UK]
start learning
property
Bank Centralny Ameryki
start learning
Federal Reserve, FedEx
Zestawienie wyników giełdowych ze świata
start learning
FTSE
najbardziej dochodowe akcje
start learning
blue-clip stocks
zyskać na wartości
start learning
to make gains
trend wzrostowy
start learning
an upward trend
kurczyć
start learning
shrink
bessa (gwałtowny spadek notowań akcji)
start learning
slump
zmniejszać się/obniżać się/odpadać
start learning
fall off
spadek koniunktury, tendencja zniżkowa
start learning
downturn
tendencja spadkowa
start learning
downward trend
wzrost, przyrost, wzrastać
start learning
a surge
zmiana na lepsze
start learning
upturn
wyrównywać się
start learning
level off
pozostaje stabilny
start learning
remain stable
wyzdrowieć, wydobrzeć, odnaleźć
start learning
recover
stały
start learning
constant
szczyt góry, maximum
start learning
peak
szczyt
start learning
top out
niewielki
start learning
slight
powściągliwy, umiarkowany
start learning
moderate
marginalnie, nieznacznie
start learning
marginally
do pewnego stopnia
start learning
to some extant
nagły
start learning
abrupt
równomiernie
start learning
steady
stopniowy
start learning
gradual
krawędź górna
start learning
edge up
Krawędź dolna
start learning
edge down
płaski
start learning
flat
oscylować
start learning
fluctuate
zmieniać się, oscylować, wahać
start learning
vary
Poruszać się w zasięgu
start learning
move within a range
potrójny
start learning
triple
podwoić się
start learning
double
startować/odnosić sukces
start learning
take off
przepołowić się
start learning
halve
załamanie (na giełdzie)
start learning
crash
gwałtowny spadek
start learning
plunge
kurczyć się
start learning
contract
Ekspansja
start learning
an expansion
dziesięciokrotnie
start learning
tenfold
ocenić wyżej dane akcje
start learning
upgrade the stocks
oferta kupna
start learning
a bid
oferta sprzedaży
start learning
an offer
zmniejszyć swój cel
start learning
cut its target
Obniżył prognozę
start learning
lowered its forecast
powodzie
start learning
floods
kryzys kredytowy
start learning
credit crunch
podejście do ofert kupna
start learning
a bid approach
zwrot z inwestycji
start learning
return on investment
natychmiastowy dostęp
start learning
instant access
zaangażować kapitał
start learning
to employ capital
osiągnąć cel
start learning
to meet an aim
minus
start learning
take away
razy
start learning
times
razy
start learning
multiplied by
podzielona przez
start learning
divided by
jest równa
start learning
equals
w przybliżeniu
start learning
roughly
prawie
start learning
nearly
ułamek
start learning
fraction
procent
start learning
per cent
stosunek
start learning
ratio
Pomiary
start learning
measurements
sześcienny
start learning
cubic
średnio
start learning
on average

You must sign in to write a comment