unit 3 cz 2

 0    99 flashcards    izunadrops
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdolności
start learning
abilities
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standard
wszechstronny rozwój
start learning
all-round development
chodzić do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mól ksiązkowy
start learning
Bookworm
przeprowadzać burzę mózgów
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
uzdolniony
start learning
gifted
omawiac prace domową
start learning
discuss homework
nauczanie domowe
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know-it-all
trudności w uczeniu
start learning
learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart/memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
słuchać uwaznie
start learning
pay attention
wyznaczać cele
start learning
to set targets
umiejętności
start learning
skills
kujon
start learning
swot
sprawdać listę obecności
start learning
take attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
prześladować
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
oszukiwac/ściągać
start learning
cheat
ściągać/spisywać
start learning
copy
ściągi
start learning
cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
start learning
do well/badly at school/in exams
wydalić ze szkoły
start learning
expell sb
wydalenie
start learning
expulsion
nie osiągnąć czegoś
start learning
fail to achieve sth
porażka
start learning
failure
mieć słabe wyniki
start learning
get poor results
mieć problemy/trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny
start learning
hopeless
indyvidualne podejście
start learning
individual approach
źle się zachowywać
start learning
misbehave
przewinienie
start learning
offence
pokonywac problemy
start learning
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
wsparcie
start learning
support
słabe punkty
start learning
weaker areas
Brytolska Matura
start learning
A-levels
ocena
start learning
assessment
egzamin wstepny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
zasady zdawania egzaminu
start learning
examination rules
egzamin zewnetrzny/wewnętrzny
start learning
exam external / internal
nie zdać testu/egzaminu
start learning
gail a test/an exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
Brytyjski egazmin gimnazjalny
start learning
GCSEs
ocena
start learning
grade
średnia ocen
start learning
Grade point average
stopień wyrażony w punktach
start learning
mark
oceniać
start learning
mark
egzamin próbny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdać test
start learning
pass the test
arkusze egazminacyjne z porpzednich lat
start learning
past papers
zdawać ponownie egzamin
start learning
re-sit exam
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
a school report
otrzymać 100 punktów
start learning
get 100 points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
take the exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
świetlica szkolna
start learning
afterschool club
chodzić na kurs
start learning
attend a course
Zostać członkiem
start learning
become a member
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejetności interpersonalne
start learning
develop interpersonal skills
kurst pierwszej pomocy
start learning
first aid training
zapisać się do klubu
start learning
join the club
brac udział
start learning
participate
chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
towarzystwo
start learning
society
dobrowolny
start learning
voluntary
nadrobić
start learning
catch up on
dogonić
start learning
to catch up with
rzucić szkołe
start learning
drop out of school
mieć zaległości
start learning
fall behind with school work
zabrac się do pracy
start learning
get down to work
oddać
start learning
hand in
zapisac
start learning
note down
przyswajać
start learning
take in
spóźnić się
start learning
turn up late
łatwizna
start learning
a piece of cake
pracować do późna w nocy
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
feel out of your depth
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colors

You must sign in to write a comment