Ubezpieczenia cz.3

 0    32 flashcards    adrianzabkowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jakie są ubezpieczenia obowiązkowe? 1-2
start learning
1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
Jakie są ubezpieczenia obowiązkowe? 3-4
start learning
3. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 4. Dotowanie ubezpieczenia upraw rolnych
Wyjaśnij definicję Actio Directa cz.1
start learning
Polega ona na tym, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela
Wyjaśnij definicję Actio Directa cz.2
start learning
Ułatwia ona i przyspiesza dochodzenie roszczeń szczególnie w przypadku powszechnych ryzyk.
Wyjaśnij definicję Actio Directa cz.3
start learning
Jest stosowane standardowa na przykład przy OC komunikacyjnym, gdzie niemal zawsze osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialnego za daną szkodę.
Wyjaśnij definicję, Odpowiedzialność:. Co to odpowiedzialność?
start learning
Jest to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne lub inne normy społeczne konsekwencji zachowania się własnego i innych osób.
Podstawa Prawna
start learning
Jest to ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z późniejszymi zmianami.
Omów Umowę i jej zawardzie
start learning
1. Zawierana na 12 msc 2. Automatycznie przedłużana 3. Przechodzi na nowego nabywcę 4. Może być rekalkulowana składka 5. Ma charakter obowiązkowy niezależnie od korzystania z pojazdu
Co to Suma ubezpieczenia
start learning
Jest to wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mienia.
Co to suma gwarancyjna cz.1
start learning
Jest to określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Co to suma gwarancyjna cz.2
start learning
Jest to maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. Określana jest przez ubezpieczyciela, jej wysokość stanowi jedną z podstaw do naliczenia wysokości składki.
W obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych minimalne sumy gwarancyjne wynoszą:
start learning
W przypadku szkód na osobę- 5 000 000 EUR. W przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 EUR.
BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)
start learning
W ubezpieczeniach OC (najczęściej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) schemat likwidacji szkód, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela OC, a nie jak tradycyjnie
BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) cz.1
start learning
do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody; w przypadku BLS ubezpieczyciel poszkodowanego wypłaca niezależne świadczenia i już bez aktywnego udziału poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody
BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) cz.2
start learning
BLS (bezpośrednia likwidacja szkód) cz.2
Casco
start learning
Ubezpieczenia środków transportu; najbardziej znaną podgrupą będzie tu oczywiście autocasco; mniej znane będą casco lotnicze i casco statków
Wymień Szkody, (ogólnie jakie są szkody):
start learning
1. Podczas ruchu pojazdu 2. Przy wsiadaniu i wysiadaniu 3. Przy załadowywaniu 4. Przy rozładowywaniu 5. Podczas postoju i garażowania
Wyjaśnij co to jest, Direct"
start learning
Jest to model sprzedaży ubezpieczeń zakładający bezpośredni (bez pośrednika) kontakt ubezpieczyciela z klientem (w Polsce rozumiany jest jako sprzedaż ubezp. przez tel lub inter.)
Wymień wyłączenia odpowiedzialności
start learning
1. Kierujący pod wpływem alkoholu 2. Wypadek spowodowany umyślnie 3. Kierujący wszedł w posiadanie pojazdu w drodze przedstępstwa 4. Kierujący nie posiadał uprawnień
Regres ubezpieczeniowy
start learning
W ubezpieczeniach majatkowych roszczenie ubezpieczyciela przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, które przechodzi na tego ubezpieczyciela z dniem zapłaty odszkodowania.
Ubezpieczenie OC komunikacyjne
start learning
Co do zasady zawierane jest w wariancie pełnym, bez udziałów własnych i franszyz
Międzynarodowy wymiar OC:
start learning
1. Chroni poza terytorium RP 2. Często bez Zielonej karty 3. Kryje koszty naszych szkód za granicą 4. Chroni przed szkodami spowodowanymi przez obcokrajowców
Wymień Instytucje rynku ubezpieczeń
start learning
1. Ubezpieczeniowy Funfusz Gwarancyjny 2. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Wyjaśnij co to jest, Kulancja"
start learning
Wyjątkowa wypłata świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest w pełni potwierdzona (np. różne opinie prawne), ale ze względu na dobro klienta decyduje się on na wypłatę.
Likwidacja szkody
start learning
Jest to czynność polegająca na ustaleniu stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, udokumentowaniu szkody i wycenie wysokości strat.
Co to, Milczący akcept"?
start learning
W ubezpieczeniach obowiązkowych przyjęcie przez ubezpieczyciela oferty zawarcia umowy ubezpieczenia dokonane z mocy prawa wskutek braku odpowiedzi na tę ofertę w terminie 14 dni od jej złożenia.
Polisa
start learning
Jest to dokument zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia.
Kto musi kupić ubezpieczenie graniczne, czyli OC komunikacyjne dla obcokrajowców wjeżdżających do Polski?
start learning
W momencie wjazdu na terytorium RP, jeśli posiadacz lub kierujący nie posiada ważnej na ten moment umowy ubezpieczenia OC posiadaczy mechanicznych lub Zielonej Karty- okres 30 dni.
Jakie są uwarunkowania prawne
start learning
1. Kto ma obowiązek zawarcia umowy 2. Na jaki okres zawierana jest umowa 3. Postępowanie w przypadku kontynuacji umowy 4. Kiedy należy się zwrot składki 5. Sprzedaż pojazdu, a kontynuacja umowy
Jakie są przyczyny braku ubezpieczenia cz.2
start learning
40 procent to nieopłacenie którejś z rat składki za tę polisę i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia.
Jakie są przyczyny braku ubezpieczenia cz.2
start learning
2. 33 procent to wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Inne powody to wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce
Jakie są przyczyny braku ubezpieczenia cz.3
start learning
(13 proc.) oraz przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc)

You must sign in to write a comment