U1 + wstęp

 0    127 flashcards    dariamandziuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
praktyka
start learning
internship
stypendium
start learning
scholarship
praktykant
start learning
intern
zdobyć doświadczenie
start learning
gain experience
wiedza technologiczna
start learning
knowhow
umiejętności
start learning
skills
doświadczenie zawodowe
start learning
professional experience
szkolić się
start learning
train
przekwalifikowywać się
start learning
retrain
iść na szkolenie
start learning
go into training
szkolić (kogoś)
start learning
coach
trener
start learning
coach
opiekun studentów
start learning
tutor
obowiązkowy
start learning
obligatory
obowiązki
start learning
responsibilities
asystować
start learning
assist
programować
start learning
programme
zajmować się czymś
start learning
deal with sth
robić badania
start learning
do research
projektować
start learning
design
przeprowadzać eksperymenty
start learning
do experiments
szacować
start learning
estimate
płatny
start learning
paid
zarabiać pieniądze
start learning
earn money
oszczędzać pieniądze
start learning
save money
trwonić pieniądze
start learning
waste money
zarabiać na życie
start learning
make a living
podróżować za granicę
start learning
travel abroad
wydawać pieniądze
start learning
spend money
niezależnie od czegoś
start learning
regardless (of sth)
kierunek wiodący
start learning
major
student kursu przygotowującego się do studiów medycznych
start learning
Pre-med
oprogramowanie związane z czymś
start learning
related software
być branym pod uwagę
start learning
be considered
przeglądać
start learning
review
podanie
start learning
application
Rada Ochrony Środowiska
start learning
Environment Council
zebrać razem
start learning
gather together
bierzący
start learning
current
zrównoważona gospodarka
start learning
sustainable economy
na początku
start learning
at the cusp of
polityka państwa
start learning
state policy
działanie wspólnotowe
start learning
community action
promować
start learning
advocate
zdrowy, solidny
start learning
sound
być pomysłodawcą rozwiązań
start learning
provide solutions
zawierać
start learning
include
dziedzina polityki
start learning
policy field
do korzystania na miejscu
start learning
non-circulating
pozycje (książkowe)
start learning
tiles
skupiony na szczegółach
start learning
detail oriented
techniki pracy w bibliotece
start learning
library practices
kodowanie
start learning
coding
odpluskwianie, wykrywanie i usuwanie usterek
start learning
debugging
być przyjętym
start learning
be accepted
najlepiej
start learning
ideally
akademik
start learning
dormitory
zaleta
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
czynsz
start learning
rent
miasteczko studenckie
start learning
campus
opłata
start learning
charges
koszty
start learning
costs
media
start learning
utilities
wyposażyć
start learning
equip
punkt ksero
start learning
copy place
hałas
start learning
noise
pochwalać
start learning
approve
nagła sytuacja
start learning
emergency situation
nagana
start learning
scolding
dział praw studenckich
start learning
student affair
złożyć report
start learning
department report
coś, co trzeba mieć
start learning
must have
udzielać rady
start learning
give advice
doceniać
start learning
appreciate
zwykły, jednolity
start learning
plain, uniform
zaprawa murarska
start learning
mortar
dziurki po pinezackach
start learning
pin holes
czysty arkusz papieru
start learning
blank paper
przebijać (o markerach)
start learning
bleed through
opiekun
start learning
cartertajer
na czyiś koszt
start learning
at someone's expense
wino w puszce
start learning
canned wine
korytarz, hall
start learning
hallway
bawić się, figlować
start learning
frolic
ogólnie
start learning
overall
seminarium
start learning
seminar
absolutorium
start learning
certificate of completion
indeks
start learning
index book
ćwiczenia
start learning
classess
obrona pracy magisterskiej
start learning
defence of master's thesis
obrona pracy doktorskiej
start learning
defense of doctoral thesis
uzyskać zaliczenie
start learning
get a credit
chodzić na wykłady
start learning
attend lectures
uzyskać stopień w dziedzinie
start learning
obtain a degree in the field of
praca magisterska
start learning
master's thesis
koło naukowe
start learning
scientific circle
program studiów
start learning
syllabus
laboratoria
start learning
lab classess
dziekanat
start learning
dean's office
sesja egzaminacyjna
start learning
examination session
poziom nauczania
start learning
standards of teaching
egzamin poprawkowy
start learning
repeat exam
stypendium socjalne
start learning
maintenance grant
robić projekt
start learning
do project
odbywać praktyki
start learning
do student intership
rektor
start learning
rector
dziekan
start learning
dean
asystent
start learning
TA
inżynier
start learning
BSc
pracownik naukowy
start learning
research worker
wykładowca
start learning
lecturer
recenzet
start learning
examiner of a thesis
promotor
start learning
thesis supervisor
studia licencjackie
start learning
BSc studies
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
studia dzienne
start learning
full-time studies
studia zaoczne
start learning
extramural studies
wiedza specjalistyczna
start learning
expertise
rozległa wiedza
start learning
extensive knowledge
objąć
start learning
embrace
wprowadzić w życie
start learning
enforcing
zastępca
start learning
deputy
obok
start learning
alongside
szczery (potocznie)
start learning
frank
szczerze mówiąc
start learning
to be frank
dodatek
start learning
appendix

You must sign in to write a comment