U 3 Mortgage

 0    59 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zadatek
start learning
earnest money
zaliczka
start learning
deposit on account of the price / advance payment / down payment
hipoteka
start learning
mortgage
zabezpieczenie
start learning
security / collateral (K-M)
narosłe odsetki
start learning
accrued interest
pożyczkobiorca / kredytobiorca
start learning
borrower
pożyczkodawca / kredytodawca
start learning
lender
dłużnik hipoteczny
start learning
mortgagor / mortgage debtor (K-M)
wierzyciel hipoteczny / hipotekariusz
start learning
mortgagee
właściciel
start learning
proprietor / owner
uprawniony
start learning
empowered / entitled
uzyskać
start learning
obtain
odpis
start learning
official copy
zająć
start learning
seize / foreclose
wpływy / przychody
start learning
proceeds
wykonanie zobowiązania
start learning
performance of an obligation / satisfaction of an obligation / discharge of an obligation
hipoteka umowna
start learning
conventional mortgage
hipoteka ustawowa
start learning
legal mortgage
hipoteka przymusowa ustanowiona na mocy postanowienia sądu
start learning
judicial mortgage
zabezpieczyć
start learning
secure
materialny
start learning
corporeal / tangible
użytkowanie
start learning
usufruct
służebność
start learning
servitude
nieruchomość
start learning
immovable / real property / real estate
na niekorzyść / z uszczerbkiem dla
start learning
to the prejudice of
obciążyć
start learning
burden / encumber / charge
całość
start learning
entirety
ustanowić
start learning
establish
niewykonane / nieuregulowane / nieuiszczone
start learning
outstanding
domniemywać
start learning
presume
milczący (np. zgoda)
start learning
tacit
zbyć
start learning
alienate / dispose of
z odpowiednim wyprzedzeniem
start learning
upon reasonable notice
być zobowiązanym / związanym
start learning
be bound
ustalić w umowie
start learning
contract
stanowić
start learning
constitute
księga wieczysta
start learning
land and mortgage register
zasłaniać się nieznajomością
start learning
avail oneself of ignorance of
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
start learning
principle of reliance on public records in land and mortgage registers
prawa rzeczowe
start learning
rights in rem / real rights
ujawnić
start learning
disclose
prawa osobiste
start learning
rights in personam / personal rights
roszczenia
start learning
claims
prawo pierwokupu
start learning
pre-emption right / (US) preemptive right / right of first refusal
użytkowanie wieczyste
start learning
perpetual usufruct
użytkownik wieczysty
start learning
perpetual usufructuary
prawomocny
start learning
final and non-appealable
kataster
start learning
cadastre (UK) / cadaster
przedmiot hipoteki
start learning
object of mortgage
urządzenia
start learning
facilities
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
start learning
housing cooperative member's ownership right to premises
wierzytelność
start learning
receivable / debt claim
przedawnienie
start learning
prescription / limitation
nabywca
start learning
acquirer
dokument zbywalny przez indos
start learning
instrument negotiable by endorsement
dokument na okaziciela
start learning
bearer paper / bearer instrument / bearer document
przynależności
start learning
accessory things / accessories
zajęcie
start learning
foreclosure / seisure
pobierać czynsz
start learning
collect rent

You must sign in to write a comment