The world at your feet.

 0    201 flashcards    potebskajulka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy/księgowa
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
a beautician
nadzorca, osoba opiekująca się nieruchomością
start learning
caretaker
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
detektyw
start learning
a detective
fotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
start learning
lifestyle photographer
ambasador/ambasadorka
start learning
official ambassador
strażnik/strażniczka parku
start learning
park ranger
technik turbin wiatrowych
start learning
wind turbine technician
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegać się o coś
start learning
apply for sth
dostępny, wolny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
kandydat/kandydatka
start learning
candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects/options
kolega/koleżanka z pracy
start learning
colleague
dojeżdzać codziennie do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
contract
utworzyć stanowisko pracy
start learning
create a vacancy/vacant post
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
start learning
degree
zwolnić(kogoś z pracy)
start learning
dismiss
odbywać praktyki
start learning
do an apprenticeship
obowiązki(np. pracownika)
start learning
duties
efektywnie
start learning
efficiently
zatrudnić
start learning
employ/hire
pracownik/pracownica
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
experience of restaurant work
wygasnąć
start learning
expire
wyrazić zainteresowanie czymś/zaniepokojenie czymś, obawy z powodu czegoś
start learning
express interest in sth/concern about sth
wypełnić wakat, zająć wolne stanowisko
start learning
fill a vacancy/vacant post
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
zdobywać umiejętności/kwalifikacje
start learning
gain skills/qualifications
absolwent/absolwentka
start learning
graduate
zdolności interpersonalne
start learning
interpersonal skills
osoba, z którą przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interviewee
dotyczyć, polegać na
start learning
involve
oferty pracy
start learning
job opportunities
(najważniejsze) obowiązki
start learning
(key, primary) responsibilities
koszty utrzymania
start learning
living expenses
stopa życiowa
start learning
living standards
odległa przyszlość
start learning
long-term future
praca w służbie zdrowia/szkolnictwie
start learning
medical/teaching proffesion/post
ranny ptaszek
start learning
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
start learning
motivate yourself to do sth
motywacja
start learning
motivation
uposażenie w wysokości
start learning
pay packet of...
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
place to work
stanowisko
start learning
position/post
sporządzić listę wyselekcjonowanych kandydatów
start learning
prepare a shortlist of candidates
promować
start learning
to promote
prowadzić rekrutację, nowy pracownik
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
osoba udzielająca referencji
start learning
reference
istotny(w czyjejś pracy)
start learning
relevant(for your job)
zastąpić
start learning
replace
wymagać
start learning
require
wymagania
start learning
requiremwnts
detaliczny
start learning
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku...
start learning
retain sb as...
recenzja, recenzować
start learning
review
recenzent/recenzentka
start learning
reviewer
(wnikliwy) proces rekrutacji/selekcji
start learning
(rigorous) application/selection process
rozpisać konkurs
start learning
run a competition
pensja
start learning
a salary
żądza przygód
start learning
sense of adventure
stabilny zawód
start learning
stable profession
odejść z pracy
start learning
leave a job
(wybrany) kandydat
start learning
(successful) applicant
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
start learning
suit your qualifications
kierować coś do młodzieży/branży edukacyjnej
start learning
target the youth market/the college sector
warunki
start learning
terms and conditions
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
przeszkolenie, szkolenia
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
impreza dla VIP-ów
start learning
VIP event
słabe strony
start learning
Weaknesses
pracować jako wolny strzelec
start learning
work freelance
siła robocza
start learning
workforce
godziny pracy
start learning
working hours
wymagający
start learning
demanding/challenging
dający satysfakcję
start learning
fulfilling/rewarding
ważny, odpowiedzialny
start learning
high-powered
intratny/dobrze płatny
start learning
lucrative/well-paid
monotonny,żmudny
start learning
monotonous, tedious
na niepełny etat
start learning
part-time
stabilny
start learning
stable/secure
niedający sarysfakcji
start learning
unsatisfying
księgowość
start learning
accountancy
architektura
start learning
architecture
zarządzanie
start learning
management/business studies
inżynieria
start learning
engineering
prawo
start learning
law
medycyna
start learning
medicine
pielęgniarstwo
start learning
Nursing
filozofia
start learning
philosophy
nauczanie początkowe
start learning
primary school teaching
opuścić
start learning
abandon
być w coś zaangażowanym
start learning
be engaged in something
opieka nad dziećmi/wychowywanie dzieci
start learning
choldcare/child-rearing duties
różnica zdań
start learning
disagreement
dzielić równo obowiązki domowe
start learning
divide/share the chores equally
wykonywać prace domowe
start learning
do the housework/domestic duties/domestic work/the household chores/household tasks
rodzina, w której dwie osoby osiągają dochód
start learning
dual-income/two-income family
terapia rodzinna
start learning
family counselling
finansować
start learning
fund
neutralny pod względem płci
start learning
gender-neutral
gospodyni domowa
start learning
homemaker
zaniedbywać
start learning
neglect
zaniedbywać
start learning
neglect
przepracowany
start learning
overworked
główny żywiciel rodziny
start learning
primary breadwinner
prywatność
start learning
privacy
wywierać na kimś presję
start learning
put pressure on sb
kłócić się
start learning
quarrel
odrzucić czyjeś żądania
start learning
reject sb's demands
rozluźnić zasady panujące w domu
start learning
relax the house rules/household rules
spóźniać się, mieć opoźnienie
start learning
run late
prowadzić dom
start learning
run the home
poświęcenie
start learning
sacrifice
przesunąć role związane z płcią
start learning
shift gender roles
rodzeństwo
start learning
siblings
mądrze spędzać czas z dziećmi
start learning
spend quality time with the children
rozpuszczony bachor
start learning
spoiled brat
współmałżonek
start learning
spouse
niepracująca matka
start learning
stay-at-home mother
pozwać kogoś do sądu za coś
start learning
take sb/sth to court/sue sb (for sth)
skończyć (18) lat
start learning
turn (18)
przęciętny,średni
start learning
average
nie zmienić się/pozostawać na stałym poziomie
start learning
be unchanged/remainconstant
stopniowy spadek liczby czegoś
start learning
gradual decline/drop in the number of
najnowsze dane
start learning
recent figures
przygnębiający
start learning
depressing
podnoszący na duchu
start learning
heartwarming
zabawny
start learning
hilarious
żartobliwy, wesoły
start learning
light-hearted
poruszający
start learning
moving
obiektywny
start learning
objective
szokujący
start learning
shocking
dający do myślenia
start learning
thought-provoking
niepokojący
start learning
unsettling
przeprowadzić analizę
start learning
carry out(a study)
sprawić wrażenie (uprzejmego)
start learning
come across as (polite)
wyciać, zgasnąć (o silniku)
start learning
cut out
poradzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia
start learning
deal with sth
sporządzić (listę)
start learning
draw up (a list)
podejmować(wykonywanie prac domowych)
start learning
embark on (household tasks)
kłócić się
start learning
fall out
uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
odnieść sukces
start learning
get on
wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
poddać się, ulegać
start learning
give in
dostarczyć
start learning
give sth in
zaczekać
start learning
hang on
wyrzucić kogoś(z domu)
start learning
kick/throw sb out
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
doprowadzić do czegoś
start learning
lead to something
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
podziwiać kogoś
start learning
look up to sb
wymyślić coś
start learning
make sth up
zrekompensować coś
start learning
make up for sth
posiąść(nowe umiejętności), nauczyć się
start learning
pick up (new skills)
odkładać coś
start learning
put sth off
odejść z pracy
start learning
step down(from a job)
nabierać rozpędu(o karierze, biznesie)
start learning
take off
zatrudnić kogoś
start learning
take sb on
przyswoić sobie coś
start learning
take sth in
zdjąć coś
start learning
take sth off
wypróbować coś
start learning
try sth out
odrzucić coś(np. ofertę)
start learning
turn sth down
rozwiązać problemy
start learning
work things out
o świcie
start learning
at dawn
w końcu
start learning
at last
od razu
start learning
at once
obecnie
start learning
at present
zagrożony
start learning
at risk
przyciągać
start learning
attract
być zanurzonym w czymś, być pochłoniętym czymś
start learning
be immersed in sth
mieć mało pieniędzy
start learning
be short of money
korzyść, odnieść korzyść
start learning
benefit(v,n)
winić
start learning
blame
kampania, prowadzić kampanię
start learning
campaign(n,v)
bojownik, obrońca
start learning
campaigner
odpowiedzialność zbiorowa
start learning
collective responsibility
pogratulować
start learning
congratulate
skutkiem tego
start learning
consequently/in consequence/as a consequence
nudny
start learning
dull
mający szczęście
start learning
fortunate
rdzenna kultura
start learning
indigenous culture
pamiętnik(gatunek literacki)
start learning
memoir
sprzeciwiać się
start learning
object
efekt
start learning
outcome
zjawisko
start learning
phenomenon
podnosić na duchu
start learning
provide reassurance
porywający
start learning
stimulating
ostrzec
start learning
warn
zamożny
start learning
well-off

You must sign in to write a comment