The business unit 1

 0    114 flashcards    parasollkaolka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
akcje
start learning
equities
media (prąd, gaz)
start learning
utilities
jednoosobowa działalność gos.
start learning
sole trader/ sole proprietorship
dług, wpływ
start learning
debt
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited company
dywidendy
start learning
dividends
sprzedawca
start learning
vendor
przewodniczący, prezes
start learning
chairman
nadzorczy
start learning
supervisory
zarząd
start learning
the board
zamieszki
start learning
unrest
Dotacje
start learning
subsidies
przyczynić się, wnosić wkład
start learning
contribute
uzasadniać, usprawiedliwiać
start learning
justify
lista problemów
start learning
agendas
wykluczać
start learning
exclude
przestarzały
start learning
obsolete
przypadkowy, losowy
start learning
random
próbka, grupa ludzi
start learning
sample
uzgodnić
start learning
agree on
Finansowanie
start learning
funding
wywołała zamieszki
start learning
sparked unrest
zamieszki
start learning
riots
dokonać wszelkich starań, aby coś zrobić
start learning
go to great lengths to do something
wspaniały, godny podziwu
start learning
admirable
dorównywać
start learning
match
szorstki, trudny
start learning
rough
Ocenia, określa
start learning
estimat
w okolicach
start learning
in the region of
spłacać
start learning
pay back
roczny
start learning
annual
zamożnych rodzin
start learning
well-off families
umieścić perspektywę, włożyć możliwość
start learning
put the prospect
przeznaczony
start learning
intended
idąc dalej
start learning
go on
w kierunku, wobec
start learning
towards
bezbłędnie, niewątpliwie
start learning
unmistakably
zwracać uwagę, wskazywać
start learning
point
zaostrzyć
start learning
exacerbate
transgranicznego rynku
start learning
cross-border market
ograniczyć
start learning
to cap
gwałtownie wzrastające koszty
start learning
spiralling cost
podwyżki
start learning
hikes
przychody
start learning
revenues
intrygująco
start learning
intriguingly
istotny
start learning
essential
dostrzegalna
start learning
perceived
doradztwo
start learning
counselling
trwający
start learning
ongoing
nadmierny
start learning
excessive
chroniony
start learning
sheltered
życzliwy, dobroczynny
start learning
benevolent
dowieść, okazać się
start learning
prove
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
wydział, kadra uniwersytecka
start learning
faculty
opłata, czesne
start learning
fee
wycofać się, rzucić (szkołe)
start learning
drop out
przegapić, stracić okazję
start learning
miss out
zacząć od nowa
start learning
start over
Grupa robocza (gr. próbująca rozwiązać problem)
start learning
working party
zyskać wiedzy
start learning
gain knowledge
nabycie umiejętności
start learning
acquire skills
zwiększaniu zdolność zatrudnienia
start learning
improving employability
zwiększenie przyszłe zyski
start learning
boosting future earnings
bawić się
start learning
have fun
chodzić na imprezy
start learning
going to parties
poznawać nowych znajomych
start learning
making friends
otrzymują naukę
start learning
receive tuition
uzyskać praktyczne doświadczenie
start learning
obtain practical experience
polepszenie CV
start learning
enhance CV
wahać się
start learning
hesitate for
ludzie bogaci
start learning
people with deep pockets
zwyczaje
start learning
customs
rożnić się
start learning
vary
wziąźć kredyt studencki
start learning
arrange a student loan
polegającym potrąceniu (podatek)
start learning
tax-deductible
zwrotny, spłacany
start learning
repayable
pożyczyć pieniądze od SB
start learning
borrow money from sb
utrzymują się z pracy w niepełnym wymiarze czasu
start learning
support themselves by working part-time
uzyskać dotacje
start learning
obtain grants
wygrać/ zdobyćstypendium
start learning
win a scholarship
przekonać
start learning
persuading
dotować
start learning
subsidize
związany prawem
start learning
bound (bind) by law
bodziec, motywacja, zachęta
start learning
incentive
przedstawiać programy
start learning
present programs
zatrudniać pracowników
start learning
recruited employees
szkolić pracowników
start learning
trained employees
realizacji celów
start learning
meet targets
przekroczać postawione cele
start learning
exceeded objectives
stworzyć materiały
start learning
designed materials
wdrożyć
start learning
implement
opracować, sporządzić
start learning
draw up
dręczenie
start learning
harassing
być wyrzuconym z pracy
start learning
to be dismissed
dać swoje wymówienie
start learning
to give in your notice
być zwolniony, zwalniać pracowników
start learning
to be laid off
zostać przeniesionym (inne miasto)
start learning
to be on assignment
przedsiębiorca
start learning
enterpreneur
w odniesieniu
start learning
as regard
przetargi
start learning
tenders
współpraca, nawiązywać łączność
start learning
liaising
utworzyć (firme)
start learning
set up
praktyki
start learning
placement
skłonny
start learning
willing
dokładnie
start learning
thoroughly
przyjść, pojawić się
start learning
come along
zwiększać efektywność
start learning
streamline
kryterium, miara, test porównawczy
start learning
benchmark
zderzenie osobowości
start learning
personality clash
rozpocząć coś (trudny projekt)
start learning
embark on sth
dziedzictwo
start learning
heritage
zaopatrzenie
start learning
procurement

You must sign in to write a comment