test dział 3

 0    271 flashcards    Polcia_
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
biology
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
chemia
start learning
chemistry
obywatelstwo, WOS
start learning
citizenship
zajęcia teatralne
start learning
drama
literatura angielska
start learning
English literature
historia
start learning
history
matematyka
start learning
maths
fizyka
start learning
physics
edukacja osobowosciowa, społeczna i zdrowotna
start learning
PSHE
sala wykładowa
start learning
auditorium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie
start learning
assignment
zostawanie za kare po lekcjach (?)
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
odpytywanie, sprawdzanie obecności
start learning
roll (call)
apel ?
start learning
school assembly
uczestniczyć (w zajęciach) ?
start learning
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę) ?
start learning
attract (somebody's attention)
oszukiwać, ściągać ???
start learning
cheat
obalać, nie zdać (egzamin) ?
start learning
fail (an exam)
poprawiać, powtarzać (egzamin)?
start learning
resit (an exam)
poprawiać (egzamin) ?
start learning
retake (an exam)
opuścić (zajęcia)
start learning
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu) ??
start learning
study (for an exam)
oddać (wypracowanie) ??
start learning
submit (an essay)
nadążać ?
start learning
catch up
rzucić (szkołę) ??
start learning
drop out (of school)
mieć zaległości (w zajęciach szkolnych)
start learning
fall behind (with schoolwork)
wpaść (w długi) ????
start learning
get into (debt)
oddać (zadanie) ??
start learning
hand in (assignment)
być na bieżąco (z Kardashians) ????
start learning
keep up (with Kardashians)
przejrzeć (notatki) ??
start learning
look over (notes)
wyszukiwać, sprawdzić coś (w słowniku)
start learning
look something up
uzyskać (pozyczkę) ???
start learning
take out (a loan)
opieprzyć
start learning
tell of
pojawić się
start learning
turn up
przedszkole
start learning
pre-school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
podyplomowy ??
start learning
postgraduate
licencjat
start learning
undergraduate
wykształcenie wyższe ?
start learning
tertiary education
tertiary education
start learning
university education
hand in
start learning
submit
certyfikat
start learning
certificate
stopień, tytuł
start learning
degree
dyplom
start learning
diploma
wydatki
start learning
expenses
opłaty, czesne
start learning
fees
wsparcie finansowe ???
start learning
financial support
uroczystość wręczenia dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
instalments
staż
start learning
internship
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata
start learning
lump sum
magister
start learning
master
okres
start learning
period
kurs powtórkowy
start learning
refresher course
opłata wpisowa
start learning
registration fee
stypendium naukowe
start learning
scholarship
student ostatniego roku
start learning
senior
pożyczka studencka
start learning
student loan
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
czesne
start learning
tuition
fees
start learning
tuition
nadać (tytuł)
start learning
award (a degree)
naliczyc (opłaty)
start learning
charge (fees)
finansować (studia)
start learning
finance (studies)
upoważniony
start learning
entitled
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the required details
ściąga
start learning
crib
wyrzucić (ze szkoly)
start learning
expel (from school)
wiersz
start learning
poem
egzaminy z wcześniejszych lat
start learning
past papers
nauki ścisłe
start learning
sciences
sprawdzić coś
start learning
look it up
świadectwo, dzienniczek
start learning
report card
spóźnić się
start learning
be late
pojawić się późno
start learning
turn up late
przyjechać późno
start learning
arrive late
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
ocenić wypracowanie
start learning
mark an essay
zostać wyzuconym (ze szkoly)
start learning
drop out of (school)
rzucić (szkołę)
start learning
leave (school)
egzaminy panstwowe
start learning
national exams
szkoła średnia dla licealistów, którzy zostają w szkole po 16 roku, zakończona maturą
start learning
sixth form college
studia wyższe
start learning
higher education
obowiązkowy
start learning
compulsory
gimnazjum
start learning
junior high school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
technikum
start learning
technical school
podchodzić do matury
start learning
sit the Matura exams
przedszkole
start learning
kindergarden
kindergarden
start learning
pre-school
żłobek
start learning
nursery
uczeń
start learning
pupil
oddalone
start learning
remote
stypendium
start learning
bursary
(stopien) licencjacki
start learning
bachelor (degree)
ocena
start learning
mark
awansować
start learning
advance
nagroda
start learning
award
przyznać
start learning
award
przydzielać
start learning
assign
pożyczka, dług
start learning
loan
dług
start learning
debt
loan
start learning
debt
praca na część etatu
start learning
part-time job
przerwa
start learning
break
podzielony
start learning
divided
bryła
start learning
lump
aplikacja
start learning
application form
upoważniać
start learning
entitle
lokalny / miejscowy
start learning
local
niezbedny
start learning
require
poddawać się
start learning
submit
władza / autorytet
start learning
authority
zapewniać
start learning
provide
ilość
start learning
amount
przyczynić się, dokładać
start learning
contribute
składka / wkład / udział
start learning
contribution
zorganizować
start learning
arrange
rata
start learning
instalment
okazja / możliwość
start learning
opportunity
zagraniczny, obcy
start learning
foreign
uruchomiony
start learning
launched
umożliwiać
start learning
enable
zagranica
start learning
abroad
schemat, plan, projekt
start learning
scheme
różnorodny, rozmaity
start learning
various
zawierać
start learning
include
wizytówka
start learning
flagship
odpowiedni, właściwy
start learning
appropriate
popierać, wspierać
start learning
encourage
wsparcie
start learning
support
fundusz
start learning
fund
personel, kadra pedagogiczna
start learning
staff
rozległy, obszerny
start learning
vast
większość
start learning
majority
Zdecydowana większość
start learning
vast majority
aktualny
start learning
current
stale / wciąż
start learning
constantly
zatwierdzać
start learning
validate
pewny
start learning
certain
stypendium
start learning
grant
przywilej
start learning
privilege
uczony, naukowiec
start learning
scholar
doświadczenia
start learning
experiance
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
samodzielność, niezależność
start learning
self-reliance
wymiana
start learning
exchange
wybór / opcja
start learning
option
objąć
start learning
embrace
kręgosłup
start learning
backbone
siła
start learning
backbone
backbone
start learning
main point
nadający się, odpowiedni
start learning
eligible
uczestniczyć
start learning
participate
zasiłek
start learning
benefit
wszyscy w szkole
start learning
staff members
umiejętności językowe
start learning
language skills
popular
start learning
academic career
wealthy
start learning
financially privileged
odpowiedni
start learning
suitable
odpowiedni
start learning
appropriate
suitable
start learning
appropriate
scholars
start learning
students
uczniowie
start learning
scholars
kosmita, obcy
start learning
alien
alien
start learning
foreign
ilość, suma
start learning
amount
amount of money given for education purposes
start learning
grant
cel
start learning
purpose
zatwierdzić, legalizować
start learning
validate
choices
start learning
validated
internship
start learning
practical training for students
staff
start learning
workers
niepodległość
start learning
independence
independence
start learning
self-reliance
strongest part
start learning
backbone
programme
start learning
scheme
academic
start learning
members of a university
upoważnić, włączyć
start learning
enable
przyjmować
start learning
embrace
promować
start learning
promote
lansować, wypuszczać
start learning
launch
ulepszyć
start learning
enrich
odkryc, ufundować
start learning
fund
pewny
start learning
certain
skłonny
start learning
willing
pozwolić sobie
start learning
afford
wyruszyć, udać się
start learning
head off
zapisać się
start learning
sign up
oznaczać
start learning
stand for
Uniwersytet ten został nazwany na cześć założyciela
start learning
this university is named after its founder
program sięga 1876
start learning
the programme dates back to 1876
odmawiać
start learning
refuse
właściwy
start learning
proper
odpowiednio przygotować
start learning
prepare properly
Inteligencja
start learning
Intelligence
cały
start learning
entire
cenny
start learning
valuable
wątpliwość
start learning
doubt
przyzwyczaić
start learning
accustom
zdobyć
start learning
gain
przysługa
start learning
favour
zasiłek
start learning
benefit
zarobek
start learning
profit
obecnie, wspolczesnie
start learning
nowadays
znaczący
start learning
significant
wzrost, przyrost, rozwoj
start learning
increase
korzyść, zaleta
start learning
advantage
wada
start learning
disadvantage
szeroki
start learning
broad
perspektywy
start learning
outlook
dojrzały
start learning
mature
niezależny
start learning
autonomous
dziedzina
start learning
domain
absolwent
start learning
graduate
przeciwko
start learning
against
usprawiedliwienie, za
start learning
justification
opowiada się za
start learning
are in favour
przekonany
start learning
convinced
Niemniej jednak
start learning
nevertheless
chociaż
start learning
even though
dodatkowa zaleta
start learning
additional advantage
mimo
start learning
despite
ponad to
start learning
besides
pomimo
start learning
in spite
in spite
start learning
despite
tempo
start learning
pace
przygotowany / wykwalifikowany
start learning
qualified
niedostateczny
start learning
insufficient
stolowka
start learning
canteen
zaklopotanie
start learning
perplexities
wahanie, niepewność
start learning
hesitation
błagać, bronić się
start learning
pleade
mądrzejszy
start learning
wiser
niemądry, glupi
start learning
silly
chętnie, niecierpliwie
start learning
eagerly
zawstydzony
start learning
ashamed
niechęć
start learning
reluctance
nieśmiało
start learning
timidly
rezerwa, dystans
start learning
reserve
bogaty, kwitnący
start learning
prosperous
kwitnac, prosperowac
start learning
thriving
wycierać
start learning
wiping
ogromny, majestatyczny
start learning
immense
mieszkańcy
start learning
inhabitants
pozór, spostrzezenie
start learning
remark
dawno
start learning
upon
jąkanie
start learning
stuttering
światowy
start learning
worldwide
dane
start learning
data
oszustwo
start learning
cheating
zapaśnik
start learning
wrestler
agent nieruchomości
start learning
estate agent
konwencjonalny
start learning
conventional
mądrość
start learning
wisdom
baza
start learning
root
Zachęta
start learning
incentives
wątpliwy, podejrzliwy
start learning
dubious
dalszy ciąg, kontynuacja
start learning
sequel
dowód, dane
start learning
evidence
zdobycz, chwytac
start learning
capture

You must sign in to write a comment