sutarzewicz_01.12.2016 not full

 0    57 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podskórny tłuszcz
start learning
subcutaneous fat
prócz tego
start learning
Besides this,...
wydzielanie pewnych substancji
start learning
excretion of certain substances
znajdować się na rozdrożu
start learning
reach a crossroadS
pozbawiony złudzeń
start learning
disillusioned by sth
bieg schodowy / 1 kondygnacja
start learning
flight of stairs / 1 floor
niezdecydowanie, wahanie
start learning
indecisiveness
moje zbawienie
start learning
my salvation
rzekomo, podobno
start learning
reputedly
wyruszamy o świcie!
start learning
we're setting off at first light
wychodzić na jaw
start learning
come to light
wpajać komuś coś
start learning
impress sth upon sb
odciskać
start learning
impress / e.g. impressed into the surface
ucieczka przed prześladowaniem
start learning
flight from persecution
gęsi w locie
start learning
Geese in flight
znacznie przewyższać liczebnie
start learning
vastly outnumber
choroba musi przebiegać po swojemu
start learning
disease must take its course
uniewinniony od morderstwa
start learning
acquitted of murder
siła napędowa, motor działań
start learning
the driving force
czy możesz zająć się sklepem?
start learning
can you take charge of the shop?
patrzeć ponurym wzrokiem
start learning
take a gloomy view
premia na koniec roku
start learning
an end-of-the year bonus
pozornie puste ulice
start learning
apparently deserted streets
wszedł do rutynowego użytku
start learning
came into routine use
nie jest również proste
start learning
Nor is it easy to
dokonywać systematycznych osądów
start learning
make systematic judgments
zadanie, które jest dosłownie niemożliwe
start learning
a task that is virtually impossible
mimo, ze było mgliście, wyruszyli by zdobyć górę
start learning
Although it was foggy, they set off to climb the mountain
choć lubię marchewki, nie chcę ich jeść codziennie
start learning
Much as I like carrots, I do not want to eat them every day
dochodzenie skończyło się 8 aresztowaniami
start learning
investigation ended up with 8 arrests
trudności w rozwiązaniu zadania
start learning
difficulties in completing the task
pomimo jego determinacji nigdy nie udało mu się pokonać rywali
start learning
despite his determination he has never managed to defeat his rival
John polega na swojej asystentce by wiedzieć co robić dalej
start learning
John relies on his assistant to know what to do next
odpowiedzialny za większość wytrzymałości skóry jak i za utrzymywanie jej wodoodrną
start learning
responsible for most of skin's durability as well as for keeping i waterproof
naczyniamia krwionośne
start learning
blood vessels
pomaga utrzymać skórę elastyczną, giętką
start learning
It helps to keep skin SUPPLE
w bezpośredni sposób
start learning
in a straightforward manner
czyni to dostępnym dla ludzi
start learning
renders it accessible to people
ekipa poszukiwawcza została zorganizowana
start learning
search party was organized
każda zainteresowana strona może
start learning
any interested party may...
tak trzymaj!
start learning
keep it up!
śledzić/ prowadzić rejestr
start learning
keep track of...
wczorajsze wydarzenia są wciąż żywe w mojej głowie
start learning
yesterday's events are still VIVID in my mind
bujna wyobraźnia
start learning
vivid imagination
żywe kolory
start learning
vivid colours
moje żądanie zostało zlekceważone
start learning
my demand went unheeded
zważać, zbaczać na
start learning
heed sth / pay attention to sth
jest zapotrzebowanie na grę
start learning
game is in demand
kredyt dostępny na żądanie
start learning
credit available on request
plotkuje się, że
start learning
it is rumored that
został zdyskwalifikowany zgodnie z
start learning
He was disqualified in accordance with the
wchodzi w życie jutro o 8.
start learning
it comes into effect at 8 o'clock
kto by pomyślał, że!
start learning
Fancy
‘fancy meeting all those television actors!’
w żaden sposób nie może być ten obraz przypisany Vegasowi
start learning
in no way can this picture be ascribed to Vegasowi
zaczyna mieć szkodliwy wpływ na
start learning
is starting to have a detrimental effect on
zwykle nie jestem chętny na kolarstwo
start learning
I don't usually GO IN FOR cycling
urlop naukowy
start learning
sabbatical leave

You must sign in to write a comment