STRONA 5 SEASON 14

 0    61 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
• The test next week is going to be really hard.
start learning
• Test przyszłym tygodniu będzie bardzo ciężkI.
• Who am I going to invite to the party?
start learning
• Kogo mam zamiar zaprosić na imprezę?
• Look at the clouds, it’s going to rain.
start learning
• Spójrz na chmury, zamierza padać.
• She is such a poor learner.
start learning
• Ona jest taką słabą uczennicą.
• Sebastian is going to have to study harder if he wants to pass the exam.
start learning
• Sebastian będzie musiał uczyć się ciężej, jeśli chce zdać egzamin.
• You’ve fallen in love with Monic, you’re going to do anything to get her attention.
start learning
Zakochałeś się w Monice, masz zamiar zrobić wszystko, by zwrócić jej uwagę.
We feel dizzy.
start learning
Czujemy zawroty w głowie.
• Look at that kid. He is going to fall off the wall.
start learning
• Spójrz na tego dzieciaka. On zamierza spaść ze ściany.
• Look at those cars. They are going to crash
start learning
• Spójrz na te samochody. One idą do katastrofy
• What are your plans for the weekend? We’re going to revise for the exam.
start learning
• Jakie masz plany na weekend? My zamierzamy powtarzać materiał do egzaminu.
That’s great idea.
start learning
To świetny pomysł.
• She will buy some new clothes.
start learning
• Ona kupi nowe ubrania.
• Your mum asked if you wanted to drop by tomorrow.
start learning
• Twoja mama spytała, czy chciałbyś wpaść jutro.
• Sebastian doesn’t like modern art.
start learning
• Sebastian nie lubi sztuki nowoczesnej.
They like this artist’s style.
start learning
Oni lubią styl tego artysty.
There is an art gallery just round the corner.
start learning
Jest galeria sztuki tuż za rogiem.
• We bought that painting in this new gallery.
start learning
My kupiliśmy ten obraz w tej nowej galerii.
The drawing has been in the same family since 1928.
start learning
Rysunek został w tej samej rodziny od 1928 roku.
• I read a book with illustrations.
start learning
• Czytam książkę z ilustracjami.
• The report had numerous illustrations.
start learning
• Raport miał liczne ilustracje.
May you offer your assistance?
start learning
Możesz zaoferować swoją pomoc?
• Does Sebastian need a hand?
start learning
• Czy Sebastian potrzebuje pomocy?
• Can she give you a hand?
start learning
• Czy ona może ci pomóc?
Would we like some help?
start learning
Czy my chcielibyśmy jakąś pomoc?
• Could your friend spare me a moment?
start learning
• Czy Twój znajomy poświęci mi chwilę?
• Can they ask you a favour?
start learning
• Czy oni mogą prosić ciebie o przysługę?
Could I help you for a second?
start learning
Mógłbym ci pomóc na sekundę?
• Can you give me a hand with this?
start learning
• Czy możesz mi pomóc z tym?
• Could Sebastian do something for me?
start learning
• Czy Sebastian mugłby zrobić coś dla mnie?
Could she be quiet?
start learning
Mogłaby ona być cicho?
Can you listen to me for a moment?
start learning
Możesz posłuchać mnie na chwilę?
Can he go to the beach with his friend?
start learning
Czy on może iść na plażę ze swoim przyjacielem?
Can we give you some advice?
start learning
Czy my możemy dać ci kilka rad?
They’ll take it.
start learning
Oni wezmą to.
• I’d like something more casual.
start learning
• Chciałbym coś bardziej swobodnego.
• They’d like something more elegant.
start learning
Oni chcieliby coś bardziej eleganckie.
He’ll take this sweater.
start learning
On zabierze ten sweter.
She’ll take that jumper.
start learning
Ona zabierze tamten sweter...
• Her shoes are very comfortable.
start learning
• Jej buty są bardzo wygodne.
• My shoes are too big.
start learning
• Moje buty są za duże.
What time do we open tomorrow?
start learning
O kturej my otwieramy jutro?
• They open at eight and close at six.
start learning
Oni otwierają o ósmej i zamykają o szóstej.
• The plane hold its course.
start learning
• Samolot trzyma swój kurs.
By my calculation he must have been very young.
start learning
Według moich obliczeń on musiał być bardzo młody.
• She leaned against the tree.
start learning
Ona oparła się o drzewo.
What does Sebastian do for living?
start learning
Jak Sebastian zarabia na życie?
There‘s no chance that I will change my mind.
start learning
Nie ma szans, że bym zmienił zdanie.
• You decided to buy a new bike.
start learning
• Zdecydowałeś kupić nowy rower.
• Maybe they have just forgotten.
start learning
• Może oni po prostu zapomnieli.
I’ll do whatever you ask me to do.
start learning
O cokolwiek mnie poprosisz zrobię to.
How could he possibly say like that?
start learning
Jak on mugł ewentualnie mówić tak?
• Someone is waiting at the door.
start learning
• Ktoś czeka przy drzwiach.
• She mailed the letter you gave her this morning.
start learning
• Ona wysłał list, który dałeś jej dziś rano.
• He wishes he could fly.
start learning
On chciałby móc latać.
• Their words usually have a hidden meaning.
start learning
• Ich słowa zwykle mają ukryte znaczenie.
• This happens sometimes, there’s nothing you can do about it.
start learning
• Zdarza się to czasami, nie możesz nic z tym zrobić.
• Sebastian asked for a new wooden kitchen table.
start learning
• Sebastian poprosił o nowy drewniany stuł kuchenny.
• You seem to be genuinely honest.
start learning
• Wydajesz się być naprawdę szczery.
• She wants to report an accident.
start learning
Ona chce zgłosić wypadek.
• Don’t make us laugh!
start learning
• Nie rozśmieszaj nas!
to revise
start learning
to revise in English
powtarzać materiał

You must sign in to write a comment