STRONA 4 SEASON 13

 0    61 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
They’re going to wash their hands.
start learning
Oni zamierzają umyć ręce.
We’re going to kiss her.
start learning
My zamierzamy ją pocałować.
She and he are going to live together.
start learning
Ona i on, zamierzają żyć razem.
He isn’t going to buy her flowers.
start learning
On nie zamierza kupić jej kwiatuw.
You aren’t going to read a book
start learning
Nie zamierzasz przeczytać książki
Sebastian isn’t going to eat dinner.
start learning
Sebastian nie zamierza zjeść obiadu.
I’m not going to sing a song.
start learning
Nie zamierzam zaśpiewać piosenki.
You aren’t going to kill him.
start learning
Nie zamierzasz go zabić.
They aren’t going to move out.
start learning
Oni nie zamierzają się wyprowadzić.
She’s going to visit his parents.
start learning
Ona zamierza odwiedzić swoich rodziców.
Is he going to visit me?
start learning
Czy on zamierza mnie odwiedzić?
Sebastian is going to start a band.
start learning
Sebastian zamierza założyć zespół.
Am I going to buy this house?
start learning
Czy ja zamierzam kupić ten dom?
Will you go there with me?
start learning
Pójdziesz tam ze mną?
Of course, I will teach her.
start learning
Oczywiście, nauczę ją.
Sure, I will go there with my parents.
start learning
Oczywiście, pójdę tam z rodzicami.
Will we have more wine?
start learning
Będziemy mieć więcej wina?
What will they drink?
start learning
Czego oni sie napiją?
No thanks, I’ll pass.
start learning
Nie, dziękuję, przekażę.
She will come to the meeting.
start learning
Ona przyjdzie na spotkanie.
I will give him the money tomorrow.
start learning
Jutro dam mu pieniądze.
Don’t worry, Sebastian will be careful.
start learning
Nie martw się, Sebastian będzie ostrożny.
I will translate the e-mail for you.
start learning
Ja przetłumacze e-mail dla Ciebie.
You will know the results of the exam on Thursday.
start learning
Będziesz znać wyniki egzaminu w czwartek.
They promise they will back by 10 o’clock.
start learning
Oni obiecują wrucić przed 10-tą
Will he show me his new room?
start learning
Czy on pokaże mi swój nowy pokój?
Will we make dinner?
start learning
Czy my zrobimy obiad?
They will open it.
start learning
Oni to otworzą.
She will make some sandwiches.
start learning
Ona zrobi kanapki.
There is no more milk left, don’t worry my son will go to the supermarket.
start learning
Nie ma więcej mleka, nie martw się mój syn pójdzie do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
Sebastian doesn’t know if it will rain tomorrow or not.
start learning
Sebastian nie wie, czy jutro będzie padać, czy też nie.
He hopes it won’t rain tomorrow.
start learning
On ma nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine, you won’t go to the cinema with your brother, will you?
start learning
Wyobrażam sobie, że nie pójdziesz do kina ze swoim bratem, prawda?
Be careful or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny to nie spadniesz.
I’m sure he will like his birthday present.
start learning
Jestem pewien, że spodoba mu sie prezent urodzinowy.
I think you won’t come.
start learning
Myślę, że nie przyjdziesz.
We believe there won’t be any lessons tomorrow.
start learning
My wierzymy, że nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team will win the match?
start learning
Która drużyna wygra mecz?
I expect, she will win.
start learning
Spodziewam się, że ona wygra.
He imagines, you will ask her out.
start learning
On wyobraża sobie, że umówisz sie z nią
Sebastian imagines you won’t waste that money.
start learning
Sebastian wyobraża sobie że nie zmarnujesz pieniędzy.
I don’t imagine it will be easy.
start learning
Nie wyobrażam sobie, że będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
start learning
Zamierzasz sprzedać swój komputer, prawda?
We are going to do our homework together with our mother.
start learning
My będziemy odrabiać lekcje razem z naszą matką.
They’re going to give you their old teddy.
start learning
Oni zamierzają dać swojego starego misia.
She’s going to buy a new car soon.
start learning
Ona zamierza kupić nowy samochód wkrutce.
He isn’t going to tell you anything.
start learning
On nie zamierza powiedzieć nic.
I’m not going to give up so easily.
start learning
Nie zamierzam poddać się tak łatwo.
Are you going to tell her what’s wrong?
start learning
Czy zamierzasz jej powiedzieć, co jest źle?
Are they going to take the exam?
start learning
Czy oni mają zamiar przystąpić do egzaminu?
Are we going to join the crowd?
start learning
Czy zamierzamy dołączyć do tłumu?
Am I going to take part in the competition?
start learning
Czy zamierzam wziąć udział w konkursie?
I know what I’m going to say.
start learning
Wiem, co zamierzam powiedzieć.
She’s going to have a party next Saturday.
start learning
Ona zamierza mieć imprezę w najbliższą sobotę.
You don’t care.
start learning
Nie obchodzi cię to.
Sebastian told me yesterday that he is going to leave his job.
start learning
Sebastian powiedział mi wczoraj, że zamierza porzucić pracę.
We’re going to spend our holiday in Greece.
start learning
My zamierzamy spędzić nasze wakacje w Grecji.
red currant
start learning
red currant in English
czerwona porzeczka

You must sign in to write a comment