SPOTKANIE firmowe

 0    98 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
merger
We should discuss the possibility of a merger.
start learning
fuzja
Powinniśmy omówić możliwość fuzji.
merger with another company
start learning
połączenie z inną spółką
aware
start learning
świadomy
resigned
start learning
zrezygnowany
executives
start learning
kierownictwo
challenge
It was a great challenge we had to face.
start learning
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
accurate
start learning
dokładny, akuratny
figure out
I can't figure out how to do this.
start learning
dowiedzieć się,
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
figure out something
start learning
dowiedzieć się czegoś
figure out the purpose of each website
start learning
dowiedzieć się, cel każdej stronie
The purpose
start learning
Cel
The purpose of the meeting this morning is to...
start learning
Celem spotkania to rano jest...
Was he fired?
start learning
Czy został zwolniony?
fired from my job
start learning
zwolniony z pracy
If I could have your attention, please. Let's get started.
start learning
Jeśli mógłbym zwrócić waszą uwagę, proszę. Zacznijmy.
face challenges
start learning
sprostać wyzwaniom
pros and cons
Before we buy a car, let's consider all the pros and cons.
start learning
za i przeciw, plusy i minusy
Zanim kupimy ten samochód, rozważmy wszystkie za i przeciw.
just wasn't working
start learning
po prostu nie działał
hearing some complaints
start learning
przesłuchanie niektórych skarg
Could you be more specific?
start learning
Czy możesz być bardziej konkretna?
For instance
start learning
Na przykład
For instance, for example...
start learning
Na przykład
There are a number of issues.
start learning
Istnieje wiele problemów.
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
start learning
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
The primary problem is our competitiveness.
start learning
Podstawowym problemem jest nasza konkurencyjność.
For instance, we're losing sales in Asia.
start learning
Na przykład tracimy sprzedaż w Azji.
This is the biggest challenge we face.
start learning
To największe wyzwanie, przed którym stoimy.
Please, have a seat.
start learning
Usiądź, proszę.
alleging
start learning
Twierdząc
ashamed
start learning
zawstydzony
abused
start learning
nadużywane, maltretowany
spy
start learning
szpieg
spying for
start learning
szpiegostwo na
spy suspect
start learning
szpieg podejrzany
colluded
start learning
w zmowie
obtain
We have obtained what we wanted.
start learning
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
team building
start learning
budowanie, tworzenie zespołu
budget
Our budget has been approved.
start learning
budżet
Nasz budżet został zatwierdzony.
further
start learning
dalej
evaluate, evaluating
start learning
oceniać, ocena
budget
start learning
budżet ale też budżetować
promise
start learning
obietnica ale też obiecywać
How could we take the idea one step further?
start learning
Jak możemy zrobić ten pomysł o krok dalej?
What do you think about team building? Would that solve the problem?
start learning
Co sądzisz o budowaniu zespołu? Czy to rozwiąże problem?
We need to do something to improve employee morale.
start learning
Musimy zrobić coś, aby poprawić morale pracowników.
We're on the same page.
start learning
Jesteśmy na tej samej stronie.
At least let's send them to
start learning
Przynajmniej wyślijmy je
I'd like to propose the following solution.
start learning
Chciałbym zaproponować następujące rozwiązanie.
What do you have in mind?
start learning
Co masz na myśli?
How difficult would it be to?
start learning
Jak trudne byłoby to?
Let's take that one step further.
start learning
Pójdźmy o krok dalej.
I can't make any promises, but
start learning
Nie mogę składać żadnych obietnic, ale
hire more engineers
start learning
zatrudnić więcej inżynierów
hire new a product manager
start learning
zatrudnij nowego menedżera produktu
hire
start learning
zatrudnić, wynająć
I propose that excellent employees get rewarded.
start learning
Proponuję, aby znakomici pracownicy zostali nagrodzeni.
Team members who miss deadline should be punished.
start learning
Członkowie zespołu, którzy nie dotrzymają terminu, powinni zostać ukarani.
rewarded
start learning
nagrodzony
convinced me
start learning
Przekonało mnie
Stand up for yourself
start learning
Stawać w swojej obronie
task
We divided the tasks between employees.
start learning
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together!
start learning
wymyślić
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje!
coordination
start learning
koordynacja
coordination disaster response
start learning
koordynacja reakcji na katastrofę
smoothly
start learning
płynnie
back and forth
start learning
tam i z powrotem
in charge
start learning
odpowiedzialny
in charge of
start learning
odpowiedzialny za
in charge for something
start learning
odpowiedzialny za coś
in charge for, responsible for
start learning
odpowiedzialny za, odpowiedzialny za
involve
Don't forget to involve your little sister in your games, or she'll feel left out.
start learning
angażować
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
conclude
start learning
wywnioskować
keep me informed
start learning
Informuj mnie na bieżąco
rumors
start learning
plotki
rumors gossip
start learning
plotki, plotki
include
start learning
zawierać
This back and forth between Paris and London is tough.
start learning
To w tę iz powrotem między Paryżem a Londynem jest trudne.
is tough, is difficult
start learning
jest trudne, jest trudne
I've informed the board about the merger rumors.
start learning
Poinformowałem zarząd o plotkach dotyczących fuzji.
merger
We should discuss the possibility of a merger.
start learning
fuzja
Powinniśmy omówić możliwość fuzji.
the sooner the better
start learning
im prędzej tym lepiej
review
I think we should make a full review of our policy.
start learning
przegląd
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
I promise I won't spread any rumors.
start learning
Obiecuję, że nie będę rozpowszechniać żadnych plotek.
I'm sure that team coordination will improve.
start learning
Jestem pewien, że poprawi się koordynacja zespołu.
improve
start learning
polepszyć
Could you stay behind.
start learning
Możesz zostać z tyłu.
Now, as I was saying
start learning
Teraz, jak już mówiłem
Now, where was I? Oh, yes.
start learning
Gdzie ja byłem? O tak.
Let me see.
start learning
Niech zobaczę.
Oh, and one more thing.
start learning
Aha, i jeszcze jedno.
Moving on, let's discuss
start learning
Przechodzimy dalej, porozmawiajmy
Getting back to my point.
start learning
Wracając do mojego punktu.
developing new clients
start learning
rozwój nowych klientów
Let's conclude this meeting quickly.
start learning
Zakończmy to spotkanie szybko.
I'll follow up on the idea of
start learning
Pójdę za tym pomysłem
This discussion is confidential.
start learning
Ta dyskusja jest poufna.
Let's wrap things up.
start learning
Podsumujmy to.
Unless anyone has anything else
start learning
Chyba, że ​​ktoś ma cokolwiek innego

You must sign in to write a comment