Speak-UP-Intermediate 4

 0    87 flashcards    cosmos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podróż
start learning
voyage
uzasadnić
start learning
justify
przyczynić się
start learning
contribute
stłoczony
Tramwaj był trochę stłoczony i bardzo klaustrofobiczny.
start learning
cramped,
The tram was a bit cramped and very claustrophobic.
Bilet lotniczy kosztuje 4 razy tyle co autobusowy.
start learning
Airline ticket costs 4 times as much as a bus.
przedmowa
start learning
preface
przebłysk
start learning
glimmer
dojrzały (owoc)
start learning
ripe
czerpać
Organizacja może czerpać swoją moc z różnych źródeł ekonomicznych i nieekonomicznych.
start learning
derive,
This organization can derive its power from a number of sources, both economic and non-economic.
wgląd
Ona nie wydaje się mieć wystarczająco dużo wgląd przyczyn tej katastrofy.
start learning
insight,
She did not seem to have enough insight into the reasons for this catastrophe.
uznany
Konferencja została uznana za znaczny sukces.
start learning
acclimed,
The conference was acclaimed as a considerable success
wpływ
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
start learning
leverage, impact,
If you do not have arguments, you have very little leverage on the negotiations.
bezzałogowe statki powietrzne
start learning
unmanned aircraft
mechanicznymi
Zmehanizowany system jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach sił obronnych.
start learning
ruggedized,
The ruggedised system is designed for work in harsh defence force environments.
przedział
Te miejsca są tak drogie jak te w przedziale drugiej klasy.
start learning
compartment,
These seats are as expensive as those in the second class compartment.
śmieci
start learning
Litter
kąt
Zegnij łokcie pod kątem 90 stopni i trzymaj je blisko ciała.
start learning
angle,
Bend your elbows at 90-degree angles and keep them close to your body
zagięcie
start learning
bend
obiekt
start learning
facility
łupina orzecha
start learning
nutshell
wilgotny
Powietrze było wilgotne i ciężkie.
start learning
moist,
The air was moist and heavy.
cumować
start learning
moor
peryferie
start learning
periphery, outskirts
słynny
start learning
renowned
stromy
start learning
steep
czesne
Zapłaciłem małą fortunę w czesnym w moim lokalnym basenie aby nauczyć moje dzieci pływać.
start learning
tution,
I have paid a small fortune in tuition fees to my local pool to teach both my children to swim.
Z powodu dużych opadów i ciężkich warunków pogodowych wszystkie loty zostały odwołane.
start learning
Due to heavy rain and severe weather conditions, all flights have been canceled.
obojczyk
start learning
collarbone
pancernik
start learning
armadillo
dwa razy w roku
start learning
bianual
nieostrożność
start learning
carelessness
rozległy
start learning
extensive
słaby
start learning
faint
zakrętas
start learning
flourish
przemoknąć
start learning
get soaked
anioł stróż
start learning
guardian angel
hierarhia
start learning
hierarchy
zagrożone wyginięciem
start learning
in danger of extinction
mieszanina
Książki były chaotycznie pomieszane.
start learning
jumble,
The books were in a chaotic jumble.
przewyższać liczebnie
start learning
outnumber
przeważać kogoś
start learning
outwaight
punktualność
start learning
punctuality
sortować
start learning
sort
ściskać
start learning
to squeeze
istotny
start learning
substantial
teoretyzować
start learning
theorise
przejść
start learning
undergo
zaległość
start learning
underpaid
podjąć
start learning
undertake
działania wojenne
start learning
warfare
wysypisko śmieci
start learning
waste dump
siłą robocza
start learning
manpower
żal
Jeden z nich żałuje zagubienia.
start learning
regret,
One of them regrets getting lost.
Życzył bym sobie zjeść wiecej na śniadanie. Jestem teraz głodny.
start learning
I wish I had eaten more for breakfast. I'm hungry now.
Życzył bm sobie nie bookować tego taniego hotelu, był okropny.
start learning
I wish I hadn't booked that cheap hotel, it was awful.
nacisk
Oni kładli duży nacisk na wolność jednostki
start learning
emphasis,
They placed great emphasis on the individual's freedom
przypominać
Niektórzy ludzie przypominają swoje psy.
start learning
resemble,
Some people resemble their dogs.
za i przeciw
start learning
dos and don'ts
zarabiać na życie
start learning
earn a living
fałszywy
start learning
fake
wesoły
start learning
hilarious
wrogi
start learning
hostile
uparty
start learning
stubborn
nie do zniesienia
Upał stawał się nie do zniesienia.
start learning
unbearable,
The heat was getting unbearable.
Pozostawać
Pozostaniecie razem przez długi czas.
start learning
Remain,
You will remain together for a long time.
niekorzystny
Podatki mają niekorzystny efekt na produkcję
start learning
adverse,
Taxes are having an adverse effect on production.
znaczący
Delikatna giełka z wczoraj zamieni się w gęstą mgłę w nocy, co może powodować niekorzystne warunki pogodowe dla kierowców, a widzialność będzie znacznie zmniejszona.
start learning
significant,
The thin mist from yesterday will turn into thick fog at night which can cause adverse weather conditions for drivers as visibility will be significantly reduced.
poryw
Zacznie się nieszkodliwie z łagodnymi podmuchami wiatru, które wielu z nas zapewne przyjmie z ulgą.
start learning
gust,
It will start harmlessly with mild gusts of wind that many of us will probably welcome with relief.
cytować
W literaturze naukowej, wiele razy artykuł z czasopisma lub książki jest cytowany przez innych autorów.
start learning
cite,
In scholarly literature, the number of times a journal article or a book is cited by other authors.
przejściowy
Mamy mieć łagodne zimy i lata, i przejściowe wiosny i jesienie.
start learning
transition,
We are supposed to have mild winters and summers, and a transitional spring and autumn.
palące
Piekący żar Słońca.
start learning
searing,
The searing heat of the sun
bajka
start learning
fairy tale
umiarkowan
start learning
moderate
wichura
Oczekuje się, że burza zmieni się w wichurę przez noc.
start learning
gale,
It is expected that the storm will have turned into a gale by night time.
gwałtowny
start learning
plummeting
mieszkańc
start learning
dwellers
zataczać sie
Co powiesz, gdy widzisz dziewczyne idącą z wielkim trudem po ulicy w bardzo wysokich obcasach wysokich i w pewnym momencie ona zatacza się niebezpiecznie?
start learning
stagger,
What do you say when you see a girl walking with great difficulty in the street in very high high-heels and at one moment she staggers dangerously?
pyskaty
start learning
saucy
rubież
start learning
boundary
nie zorientowany w czymś
Kierowcy przyzwyczajeni do określonych tras i odwiedzających miasto nie zorientowanych w topografii Londyńskich przejazdów drogowych, proszeni są o odwiedzenie naszej strony internetowej.
start learning
unacquainted,
Drivers accustomed to specific routes and visitors to the city unacquainted with the topography of London road passages are kindly requested to visit our website.
zachęcać
start learning
encourage to
starcie
Rada Miejska w Londynie pragnie przeprosić za wszelkie przeszkody i opóźnienia, z jakie będzie można napotkać w przestrzeni następnych sześciu miesięcy.
start learning
encounter,
The City Council of London would like to apologise for any temporary obstacles and delays you will encounter in the space of the following six months.
badania
Nasze badania pokazują, że pasażerowie są zainteresowani podróżujących samolotem, nawet na krótkich dystansach.
start learning
surveys,
Our surveys show that passengers are interested in travelling by plane even over short distances.
badanie
Każdy aspekt samorządu został umieszczony pod kontrolą.
start learning
scrutiny,
Every aspect of local government was placed under scrutiny.
przeszkoda
Napotkali przeszkody w trakcie prowadzenia badań.
start learning
obstruction,
They faced obstruction in carrying out their research.
sztućce
start learning
cutlery
poświęcać
start learning
devote

You must sign in to write a comment