Słownictwo szkoła

 0    228 flashcards    misiekr4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmioty artystyczne
start learning
arts subject
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
podwójna lekcja
start learning
double lesson
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
nauki humanistyczne
start learning
humanities
informatyka
start learning
information technology
muzyka
start learning
Music
matematyka
start learning
Maths
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
Physics
język polski
start learning
Polish
religia
start learning
religion education
przedmioty ścisłe
start learning
science subjects
nauki społeczne
start learning
social sciences
technika
start learning
design and technology
ekonomia
start learning
ekonomia education
nauka o ochronie środowiska
start learning
environmental science
medioznawstwo
start learning
media studies
Psychologia sportu
start learning
Sports Psychology
nagroda
start learning
1. an award 2. a prize
oszukiwać
start learning
to cheat
wkuwać
start learning
to cram
dyplom
start learning
diploma
egzamin semestralny
start learning
end-of-term
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
egzamin
start learning
an examination
dodatkowe lekcje
start learning
extra lessons
podchodzić do egzaminu/mieć egzamin
start learning
take an exam
oblać
start learning
fail
Egzamin końcowy
start learning
final exam
zostać przyłapanym
start learning
get caught
uzyskać wyniki
start learning
get results
wystawiać oceny
start learning
give marks
składać się na
start learning
go towards
ocena
start learning
mark
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart / memorise
egzamin próbny
start learning
mock exam
ustny
start learning
oral
zdać
start learning
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past paper
praktyczny
start learning
practical
zdawać ponownie
start learning
retake
powtarzać do
start learning
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
start learning
School-Leaving exam
wysłać
start learning
send out
podejść do testu
start learning
take test
test klasówka
start learning
test
pisemny
start learning
written
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
wynik w nauce
start learning
academic results
licencjat na kierunku humanistycznym
start learning
Bachelor of Arts
magister Nauk humanistycznych
start learning
Master of arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
start learning
Bachelor of Science
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent
start learning
a graduate
Ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celująco śpiewająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć (np przez egzamin)
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
get scholarship
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
a bell
przerwa
start learning
pause/break
prześladować, dręczyc
start learning
bully
sprawdź swoją pracę
start learning
check your work
skupić sie
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
a curriculum
ostateczny termin
start learning
deadline
odrabiać lekcje
start learning
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
Napisać zadaną pracę
start learning
write an assignment
napisać esej
start learning
write an essay
zawieszony
start learning
get suspended
przedstawi prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia się
start learning
learning style
popełniać błędy
start learning
make mistakes
motywować
start learning
motivate
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
obecny / prezentować
start learning
present
Prace projektowe
start learning
Project work
zgłosić kogoś
start learning
report someone
ustawić / zadawać pracę domową
start learning
set homework
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
Autobus szkolny
start learning
School Bus
rok szkolny
start learning
school year
wziąć rok przerwy
start learning
take a gap year
notować
start learning
take notes
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
pracować nad projektem
start learning
work on the project
do pracy w parach
start learning
to work in pairs
nieobecny
start learning
absentee
nieobecność
start learning
absenteeism
zgromadzenie
start learning
assembly
frekwencja
start learning
attendance
obowiązkowy
start learning
compulsory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
zatrzymanie / kara po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
Forge
wolny termin / okienko
start learning
free period
obowiązkowy
start learning
obligatory
stary / były uczeń
start learning
old student
dobrowolny / opcjonalny
start learning
optional
wagarować
start learning
Play truant
rozdanie nagród
start learning
prize-giving
punktualność
start learning
punctuality
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
samouczek / konsultacje
start learning
tutorial
dozorca / woźny
start learning
caretaker
kolega z klasy
start learning
classmate
asystent w klasie
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
Dyrektor szkoły
start learning
Head teacher
uczeń
start learning
pupil
student
start learning
student in English
student
nauczyciel
start learning
teacher
doradca zawodowy
start learning
career adviser
wicedyrektor
start learning
deputy head
przewodniczący samorządu szkolnego
start learning
Head Boy
wykładowca
start learning
lecturer
gospodarz, przewodniczący
start learning
prefect
bufet / stołówka
start learning
canteen
klasa (pomieszczenie) / sala lekcyjna
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
korytarz
start learning
corridor
sala gimnastyczna
start learning
gym
Biuro Dyrektora Szkoły
start learning
Head teacher's office
Laboratorium
start learning
Laboratory
Biblioteka
start learning
Library
plac zabaw, boisko
start learning
playground
Boisko sportowe
start learning
Sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
staphy
start learning
staphyl
dstaphyl
start learning
tough room
aula
start learning
lecture theatre
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
należeć do
start learning
belong to
impreza charytatywna
start learning
charity event
klub
start learning
club
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
start learning
exchange trip
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
start learning
fundraising event
wziąć udział w
start learning
take part in
dołączyć do klubu / społeczeństwa
start learning
join a club / a society
członek
start learning
member
zwracać uwagę
start learning
pay attention
Szkolna wycieczka
start learning
school trip
obóz letni
start learning
summer camp
szkolenie
start learning
training
wolontariat
start learning
voluntary work
akademia
start learning
Academy
szkoła koedukacyjna
start learning
co-education School
szkoła pomaturalna
start learning
school college
Szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive School
do szkolenia zawodowego
start learning
do vocational training
Szkoła Podstawowa
start learning
Elementary School
szkoła średnia przyjmująca uczniów którzy zdali egzamin wstępny
start learning
Grammar School
Szkoła średnia
start learning
High School
szkoła prywatna
start learning
Independent School
USA szkoła średnia dla uczniów 13 15 gimnazjum
start learning
Junior High School
przedszkole
start learning
kindergarten
Żłobek
start learning
Nursery
Szkoła Podstawowa
start learning
Primary School
szkoła prywatna
start learning
private school
Gimnazjum
start learning
Secondary School
szkoła żeńska / męska
start learning
single-sex School
Szkoła państwowa
start learning
State School
szkoła wyższa
start learning
University
szkoła z internatem
start learning
boarding school
system szkół publicznych
start learning
public school system
czesne
start learning
school fees
odbywać praktykę
start learning
serve an apprenticeship
dzielić uczniów na grupy
start learning
stream
Warsztat
start learning
Workshop
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
rozczarowany
start learning
disappointed
wywołać
start learning
elicit
podkreślać
start learning
emphasise
narzucić
start learning
enforce
zapewnić
start learning
Ensure
znajomy
start learning
familiar
przestraszony
start learning
frightened
pod wrażeniem
start learning
impressed
na korzyść (czegoś), za
start learning
in favour of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę czego
start learning
lose count of
szaleniec, maniak
start learning
maniak
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
ceny
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
odległego końca
start learning
the far end
o wiele za
start learning
way too
powierzchnia robocza
start learning
work surface
nie móc się zdecydować
start learning
be in two minds
zaspokajać
start learning
cater for
pragnąć
start learning
crave
opustoszały, bezludny
start learning
deserted
skończyć (gdzieś jako ktos)
start learning
end up
bezpośrednia komunikacja twarzą w twarz
start learning
face-to-face Communication
podjechać
start learning
draw up
oczekując na coś
start learning
in anticipation of
utrzymywać
start learning
to maintain
technika ułatwiające zapamiętywanie
start learning
memory aid
mowy motywacyjne
start learning
motivational speech
zdecydować się na
start learning
opt for
prześcignąć
start learning
outperform
zespół, ława
start learning
panel
wysilać się
start learning
struggle
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
ceniony
start learning
treasured
głosują nogami
start learning
vote with your feet

You must sign in to write a comment