Słówka business Skype

 0    76 flashcards    agnieszkaadamus
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ahead of the game
knowing more about the most recent developments in a particular subject or activity than the people or companies you are competing against
start learning
mieć większą wiedzę od innych, wyprzedzać konkurencję
A market leader always needs to stay ahead of the game. Lider rynku zawsze musi wyprzedzać innych.
retention
the continued use, existence, or possession of something or someone
start learning
utrzymanie, retencja
We might have some problems with staff retention. Możemy mieć pewne problemy z utrzmaniem personelu.
keep in with sb
to continue to try to be friendly with someone, especially because they can help you
start learning
trzymać z kimś
Keeping in with key people is a popular strategy for getting promoted. Trzymanie z kluczowymi ludźmi to popularna strategia na awans.
run-of-the-mill
ordinary and not special or exciting in any way
start learning
przeciętny, zwykły
It was a fairly run-of-the-mill speech. To była przeciętna przemowa.
chairman
the person who is in charge of a large organisation or company, especially the most senior member of its board
start learning
przewodniczący
They have just elected a new chairman. Oni właśnie wybrali nowego przewodniczącego.
liquidity
the ability of a company to make payments to employees and suppliers, interest payments to banks, etc.
start learning
płynność środków finansowych
The company has lost its liquidity. Firma straciła płynność swoich środków finansowych.
cut sb off
to stop people from continuing a phone conversation by breaking the phone connection
start learning
przerwać rozmowę telefoniczną
Sorry, we were cut off. Przepraszam, coś nam przerwało.
subsidiary
a company that is at least half-owned by another company
start learning
filia, spółka zależna
How many subsidiaries do you have? Ile macie spółek zależnych?
fall short of
to fail to reach the standard that was expected or needed
start learning
nie sprostać czemuś
The hotel fell short of their expectations. Hotel nie sprostał ich oczekiwaniom.
tailor
to make or change something so that it is suitable
start learning
dostosować, dopasować
Our offer can be tailored exactly to the customer's needs. Nasza oferta może być dopasowana dokładnie do potrzeb klienta.
menial
menial work is boring, and not well paid or respected
start learning
nie wymagający żadnych kwalifikacji, nudny
He thinks it's better to have a menial job than none. On uważa, że lepiej mieć prostą i nudną pracę niż żadną.
ring-fence
to assign (money, a grant, fund, etc) to one particular purpose, so as to restrict its use
start learning
zarezerwować, wyodrębnić (na jakiś cel)
We have ring-fenced $10,000 for training. Zarezerwowaliśmy $10 000 na szkolenie.
foreclose on sth - (especially of banks)
to take back property that was bought with borrowed money because the money was not being paid back as formally agreed
start learning
przejąć czyjąś niespłaconą własność, orzekać przepadek
The bank foreclosed on our property. Bank przejął naszą własność.
overvalue
to put too high a value on something
start learning
przeceniać, wyceniać za wysoko
The company is overvalued on the stock market. Firma jest wyceniona za wysoko na giełdzie.
overview
a short presentation of the main points
start learning
ogólny zarys
I was asked to give an overview of the company's sales figures. Poproszono mnie o przedstawienie ogólnego zarysu wyników sprzedażowych firmy.
fizzle out
to gradually end in a disappointing way, especially because people become less interested
start learning
skończyć się
The group's efforts to achieve this result fizzled out after their leader left. Wysiłki grupy, aby osiągnąć ten rezultat skończyły się po tym, jak opuścił ją jej przywódca.
legwork
the practical or boring work that needs to be done
start learning
rutynowe prace (nużące i wymagające sporo zachodu)
Someone else could do the legwork from now on. Ktoś inny mógłby od teraz zajmować się tymi rutynowymi pracami.
go back to the drawing board
start thinking about a new way of doing sth after a previous plan or idea has failed
start learning
zacząć (wszystko) od początku
Since the original plan has failes, it's time to go back to the drawing board. Skoro pierwotny plan zawiódł, trzeba zacząć wszystko od początku.
whistle-blower
a person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company
start learning
informator
He turned out to be a whistle-blower. On okazał się być informatorem.
roll (sth) out
to make a new product, service, or system available for the first time
start learning
wprowadzić
We're going to roll the new offer out next year. Zamierzamy wprowadzić nową ofertę w przyszłym roku.
hit the ground running
to immediately work hard and successfully at a new activity
start learning
odnosić sukcesy od samego początku
Not every entrepreneur hits the ground running. Nie każdy przedsiębiorca od początku odnosi sukcesy.
soar
to increase to a high level very quickly
start learning
rosnąć (gwałtownie)
House prices have soared. Ceny domów gwałtownie wzrosły.
entail
to involve something
start learning
wiązać się z, pociągać za sobą
What exactly does the job entail? Z czym dokładnie wiąże się Twoja praca?
winning/losing streak
a period of always winning / losing
start learning
pasmo zwycięstw/porażek
He's on a winning streak. On kontynuuje pasmo zwycięstw.
break even
to have no profit or loss at the end of a business activity
start learning
wyjść na zero
After paying for our travel costs, we barely broke even. Po opłaceniu kosztów podróży ledwo wyszliśmy na zero.
shortlist
a list of people who are competing for a prize, job, etc, who have already been chosen from a larger list
start learning
lista finalistów, krótka lista
Who's on the shortlist this year? Kto jest w tym roku na liście finalistów?
rung
any of the short bars that form the steps of a ladder
start learning
szczebel (dosł. i w przen.)
When are you going to move on to the next rung of the corporate ladder? Kiedy wespniesz się na kolejny szczebel korporacyjnej drabiny?
securities
shares, bonds and other tradeable assets in general
start learning
papiery wartościowe
Are you thinking of buying any securities? Myślisz o kupnie jakichś papierów wartościowych?
integrity
the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change
start learning
prawość, uczciwość
Our boss is a man of integrity. Nasz szef jest prawym człowiekiem.
ramble
to talk or write in a confused way, often for a long time
start learning
mówić/pisać bez sensu, przeskakiwać z tematu na temat
Stop rambling and get to the point. Przestań mówić bez sensu i przejdź do sedna.
commute
to make the same journey regularly between work and home
start learning
dojeżdżać do pracy
What I dislike about this job is commuting. To, czego nie lubię w związku z tą pracą to dojeżdżanie do niej.
jettison
to decide not to use an idea or plan, to get rid of something or someone that is not wanted or needed
start learning
odrzucić
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.
put sb in the picture
to tell someone the facts about a situation
start learning
poinformować kogoś o faktach
Regarding the upcoming merger, you'll put me in the picture when I come back from the business trip, won't you? W kwestii zbliżającej się fuzji, to poinformujesz mnie o wszystkich faktach kiedy wrócę z delegacji, prawda?
appraisal
a meeting in which an employee discusses his or her progress, aims, and needs at work with his or her manager or employer
start learning
ocena pracownika
My appraisal's next week and I'm a bit stressed. Spotkanie w sprawie ocenienia mnie jako pracownika odbędzie się w następnym tygodniu i jestem trochę zestresowany.
perk
something in addition to money you get for doing your job, such as a mobile phone
start learning
dodatek (zazwyczaj niepięniężny) do wynagrodzenia
The perks include a company car and mobile phone. W skład dodatków wchodzą samochód służbowy oraz telefon komórkowy.
frugal
careful when using money or food, or (of a meal) cheap or small in amount
start learning
oszczędny, prosty, skromny
Even though he runs a successful company, his lifestyle's been frugal for many years. Pomimo faktu, że jego firma odnosi sukcesy, od wielu lat prowadzi oszczędny styl życia.
acumen
skill in making correct decisions and judgments in a particular subject, such as business or politics
start learning
bystrość, przenikliwość
I'm impressed by her business acumen. Jestem pod wrażeniem jej bystrości biznesowej.
keep sb in the loop
to keep someone informed of any major decisions - informować kogoś
start learning
(o ważnych sprawach albo decyzjach)
How can you expect your team to understand the situation if you don't keep them in the loop! Niby jak Twój zespół ma rozumieć tę sytuację jak nie informujesz ich o ważnych sprawach!
intangible
something exists but you cannot describe it exactly or prove it
start learning
rzecz trudna do opisania, nienamacalna
Creativity is one of the intangibles we need to look for in a good employee. Kreatywność to jedna z tych nienamacalnych rzeczy, której musimy szukać w dobrym pracowniku.
contribute
to give something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people
start learning
dołożyć się, mieć wkład
All our employees contribute to the success of the company. Wszyscy nasi pracownicy mają wkład w sukces firmy.
peak
to reach the highest, strongest, or best point, value, or level of skill
start learning
osiągnąć szczyt
Our sales peaked in December. Nasza sprzedaż osiągnęła szczyt w grudniu.
hectic
full of activity, or very busy and fast
start learning
gorączkowy, zwariowany
It's been a hectic day. To był zwariowany dzień.
hot-desk
to work at whatever desk and computer is available in a office
start learning
pracować przy jakimkolwiek wolnym biurku
I prefer hot-desking to working in my own office room. Wolę pracować przy różnych biurkach niż w swoim własnym pokoju.
run the risk of doing sth
to do something although something bad might happen because of it
start learning
ryzykować czymś
If we decide to merge with that company, we run the risk of losing our identity. Jeśli zdecydujemy się na fuzję z tamtą firmą, to ryzykujemy utratę naszej tożsamości.
rapport
a good understanding of someone and an ability to communicate well with them
start learning
dobre stosunki
He has an excellent rapport with his team. On ma doskonałe stosunki ze swoim zespołem.
commission
an amount of money paid to someone according to the value of goods, shares, bonds, etc. they have sold
start learning
prowizja
It's the best commission she's ever got! To najlepsza prowizja jaką kiedykolwiek dostała!
revenue
money that a business or organisation receives over a period of time, especially from selling goods or services
start learning
dochód
What's your company's revenue? Jaki jest dochód Twojej firmy?
rebrand
if a company rebrands a product or service, it tries to change the way that people think about it, often by changing its name or the way it is advertised
start learning
zmienić wizerunek marki
I think we'll have to rebrand some of our products. Myślę, że będziemy musieli zmienić wizerunek niektórych naszych produktów.
merger
an occasion when two or more companies, organisations, etc. join together to form a larger company, etc.
start learning
fuzja
Have you heard about the latest merger in our industry? Czy słyszałeś o najnowszej fuzji w naszej branży?
overdraft
an amount of money that a customer with a bank account is temporarily allowed to owe to the bank, or the agreement that allows this
start learning
debet
We'll have to pay off our overdraft soon. Wkrótce będziemy musieli spłacić nasz debet.
streamline
to improve the effectiveness of an organization such as a business or government, often by making the way activities are performed simpler
start learning
usprawniać (np. zarządzanie)
They streamlined their production process last year. W zeszłym roku usprawnili swój proces produkcyjny.
plummet
to fall very quickly and suddenly
start learning
gwałtownie spaść (np. o cenie)
House prices have plummeted in recent years. Ceny domów gwałtownie spadły w ostatnich latach.
drawback
a disadvantage or the negative part of a situation
start learning
wada, minus
One of the drawbacks of being self-employed is being responsible for everything. Jeden z minusów pracowania na własny rachunek jest bycie odpowiedzialnym za wszystko.
affluent
having a lot of money or owning a lot of things
start learning
zamożny, zasobny
He lives in an affluent neighbourhood. On żyje w zamożnej okolicy.
breach
a failure to obey a law or to do what was promised or agreed
start learning
pogwałcenie, naruszenie (np. prawa)
We'll have to pay a fine for the breach of legislation. Będziemy musieli zapłacić karę finansową za naruszenie prawa.
bond
an official paper given by the government or a company to show that you have lent them money that they will pay back to you at a particular interest rate
start learning
obligacja
We're thinking about investing in bonds. Myślimy o zainwestowaniu w obligacje
payslip
a piece of paper given to someone who is employed to show how much money they have earned and how much tax has been taken away
start learning
odcinek wypłaty
I'm looking at my payslip and I can't believe it! Patrzę na mój odcinek wypłaty i nie wierzę!
salary
a fixed amount of money agreed every year as pay for an employee, usually paid directly into his or her bank account every month
start learning
pensja
He earns a decent salary. On zarabia godziwą pensję.
turnover
how much money a business earns in a period of time or the rate at which workers leave an organization and new workers join it
start learning
obroty, fluktuacja kadrowa
Our turnover is great this year. Nasze obroty są świetne w tym roku.
coercive
using force, threats, or orders to persuade people to do things that they are unwilling to do
start learning
przymusowy
I don't think using coercive measures is the right thing to do. Nie sądzę, by używanie środków przymusu było czymś odpowiednim.
word of mouth
when people learn about something from their friends, people they work with, etc., especially when those friends etc. are telling them about something rather than writing about it
start learning
przekaz ustny
I believe the best form of advertising is word of mouth. Uważam, że najlepszym rodzajem reklamy jest przekaz ustny.
viral marketing
a marketing activity in which information about a product spreads between people, especially on the internet
start learning
marketing wirusowy
We shouldn't rely solely on viral marketing. Nie powinniśmy polegać wyłącznie na marketingu wirusowym.
level off
if a rate or amount levels off, it stops rising or falling and stays at the same level
start learning
dorównać do pewnego poziomu (i zatrzymać się na nim)
Unemployment rose to 5% and then levelled off. Bezrobocie wzrosło do 5%, a potem zatrzymało się na tym poziomie.
substantial
large in size, value, or importance
start learning
znaczny
There's a substantial difference between our salaries. Pomiędzy naszymi pensjami jest znacząca różnica.
niche
an area or position that is exactly suitable for a small group of the same type
start learning
nisza
We should explore that niche in the market. Powinniśmy zbadać tę niszę na rynku.
rocket
to rise extremely quickly or make extremely quick progress towards success
start learning
skoczyć w górę
Smartphone prices have rocketed recently. Ceny smartfonów ostatnio skoczyły w górę.
obstacle
something that blocks you so that movement, going forward, or action is prevented or made more difficult
start learning
przeszkoda
This decision has removed the last obstacle to entering the new market. Ta decyzja usunęła ostatnią przeszkodę na drodze do wkroczenia na nowy rynek.
savvy
practical knowledge and ability
start learning
wiedza i umiejętności
Can you help our company with your business savvy? Możesz pomóc naszej firmie ze swoją wiedzą i umiejętnościami biznesowymi?
cramped for room/space
not having enough space (or time)
start learning
mieć za mało miejsca (albo czasu)
We have eight desks in this room, so we're cramped for space. Mamy osiem biurek w tym pokoju, więc mamy za mało miejsca.
USP - unique selling proposition/point
a feature of a product that makes it different from and better than other similar products and that can be emphasized in advertisements for the product
start learning
cecha wyróżniająca
What's the USP of your product? Jaka cecha wyróżnia Wasz produkt?
couch sth in/as sth
to express something in a particular way
start learning
przedstawić coś w dany sposób
We should couch the bad news in a positive way. Powinniśmy przedstawić złe wieści w pozytywny sposób.
credibility
the fact that someone can be believed or trusted
start learning
wiarygodność
Tom complained that they had tried to undermine his credibility within the company. Tom skarżył się, że próbowali podkopać jego wiarygodność w firmie.
hedge your bets
to avoid choosing one particular thing or action when it is not certain which is the right choice
start learning
zachowywać ostrożność
We have to hedge our bets taking such risk. Musimy zachować ostrożność podejmując takie ryzyko.
the bottom line
the most important fact in a situation
start learning
sedno sprawy
The bottom line is that we need another thousand euros to complete the project. Sedno sprawy jest takie, że potrzebujemy kolejnego tysiąca euro, by zakończyć projekt.
shell out (sth)
to pay or give money for something, especially when you do not want to
start learning
bulić
How much will we have to shell out? Ile będziemy musieli zabulić?
accountable
someone who is accountable is completely responsible for what they do and must be able to give a satisfactory reason for it
start learning
odpowiedzialny (za coś i gotów na przyjęcie krytyki)
Who should be held accountable for it? Kto powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za to?

You must sign in to write a comment