skrypt str 44

 0    131 flashcards    agnieszkamarat2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jest pod wpływem
start learning
It is affected by
stała wzajemna zależność
start learning
constant interplay
procesy niszczenia
start learning
processes of destruction
procesy budowania
start learning
processes of construction
podczas gdy
start learning
while
bardziej stabilne od innych
start learning
more stable than others
efekt sił natury
start learning
the effect of the forces of nature
siły budujące
start learning
constructive forces
siły tektoniczne
start learning
tectonic forces
mają tendencją do wznoszenia powierzchni
start learning
They tend to raise the surfaces
formowania gór
start learning
forming mountains
pośród
start learning
among
działanie wulkaniczne
start learning
volcanic action
obejmuje
start learning
involves
rozładowac
start learning
discharge
stopiona skała
start learning
molten rock
z wnetrza ziemi
start learning
from the interior of the earth
przeciwstawne do sił erozji
start learning
opposed by the forces of erosion
siły niszczenia
start learning
forces of destructive
ścierają powierzchnię ziemi
start learning
wear down the surface of the earth
jakakolwiek część skorupy ziemskiej
start learning
any part of the crust of the earth
wznosi się powyżej powierzchnię oceanu
start learning
It rises above the surface of the ocean
wystawiana na siły niszczące
start learning
exposed to destructive forces
kontrolowane w duzych czesciach
start learning
controlled large parts
poprzez warunki klimatyczne
start learning
by the climatic conditions
wysokie miejsca
start learning
high spots
wypełnia niskie miejsca
start learning
fills up low spots
rozłamywanie skał
start learning
the breaking up rocks
fizyczne lub chemiczne działanie
start learning
physical or chemical action
korazja
start learning
corrasion
cząsteczki piasku lub żwiru
start learning
particles of sand or gravel
przenoszone przez płynącą wodę
start learning
carried by running water
transport
start learning
transportation
usuwanie luźnego materiału skalnego
start learning
removal of loose rock material
odległe miejsca
start learning
distant places
często
start learning
frequently
ma miejsce w tym samym czasie
start learning
It takes place at the same time
zaangażowane środki
start learning
involved agents
siła grawitacji
start learning
the force of gravity
roztwór
start learning
solution
prądy
start learning
currents
zachodzi w otwartym powietrzu
start learning
go on in the open air
niewidzialne
start learning
invisible
w swoich obszarach działalności
start learning
in its fields of activity
zmiany dające efekty
start learning
changes effected
niezmiernie wolne
start learning
exceedingly slow
w porównaniu do innych
start learning
compared to others
na przykład
start learning
for instance
prawie
start learning
almost
poddawana ruchom
start learning
undergoing movements
pewność
start learning
certainty
istnienie
start learning
existence
wyraźnie
start learning
clearly
przemieszczanie skorupy ziemi
start learning
the displacements of the earth's crust
wypiętrzanie lądu
start learning
uplift of the land
w stosunku do morza
start learning
relative to the sea
zatonięcie w innych miejscach
start learning
sinking in other places
tak więc
start learning
thus
wzrasta lub tonie
start learning
rises or sinks
w znacznym stopniu
start learning
to a considerable extent
prawie cały czas
start learning
almost all the time
części stałej ziemi
start learning
parts of the solid earth
z odniesieniem do każdej innej
start learning
with reference to each other
nazywane jako
start learning
referred to as
obejmuje gwałtowne wibracje
start learning
It include the rapid vibrations
takie jak te które wynikają z trzęsienia ziemi
start learning
such as those that result from earthquakes
wolniejsze ruchy kontynuowane przez dłuższe okresy
start learning
slower movements continued for longer periods
prowadzą do powstania
start learning
result in the formation
pasma górskie
start learning
mountain ranges
obszary w wymiarze kontynentalnym
start learning
areas of continental dimension
dowody geologiczne
start learning
evidence of geologically
niedawny ruch skorupy ziemskiej
start learning
the recent crustal movement
wzdłuż
start learning
along
linia brzegowa,
start learning
coastline
bezpośrednie pomiary
start learning
direct measurements
kraje graniczące z morzem Bałtyckim
start learning
countries bordering the Baltic sea
proporcja podniesienia
start learning
rate of elevation
od zlodowacenia
start learning
since the Glacial period
kopalne muszle
start learning
fossil shells
szczyty gór
start learning
tops of mountains
rośliny kopalne
start learning
fossil plants
głębokie kopalnie
start learning
deep mines
oczekiwać
start learning
to expect
przewidzieć
start learning
predict
z powodów
start learning
from the evidence
powolne ale mierzalne zmiany
start learning
slow but measurable changes
ruchy górotwórcze
start learning
orogenetic movements
fałdowanie skał
start learning
the folding of rocks
dawniej
start learning
formerly
płaskie
start learning
Flat
siła pozioma
start learning
a horizontal force
warstwa skalna
start learning
rock strata
kruszy się i zagina
start learning
crumble and fold
fałdy
start learning
folds
najczęstsza budowa
start learning
the most common structures
byłe
start learning
former
łańcuchy górskie
start learning
mountain chains
prawie
start learning
nearly
wielkie pasma górskie
start learning
great mountain ranges
wielkie zmarszczki
start learning
great wrinkles
pofałdowane i rozdrobnione skały
start learning
folded and crumbled rocks
upfold and arches
start learning
wypukły fałd i łuki
antykliny
start learning
anticlines
wklęły fałd i koryta
start learning
downfold and troughs
synkliny
start learning
synclines
proste fałdowanie
start learning
simple folding
przechylanie bloków
start learning
tilting of blocks
produkowane przez
start learning
produced by faults
pospolite
start learning
common
szczególnie
start learning
particularly
w silnie zdeformowanych skałach pasm górskich
start learning
in a highly deformed rocks of mountain ranges
złamania wzdłuż których
start learning
fractures along which
przemieszczanie skał
start learning
displacement of the rock
Masy ziemi o wymiarach kontynentalnych
start learning
land masses of continental dimensions
obniżony
start learning
lowered
podnoszą odcinki powierzchni ziemi nad morzem
start learning
raise segments of the earth's surface above the sea
wciskają inne segmenty poniżej poziomu morza
start learning
depress other segments below sea level
podnoszą płaskowyże nad obszarami lądowymi
start learning
They raise plateaus above land areas
promieniowy
start learning
radial
odbywają się one wzdłuż promienia Ziemi
start learning
they take place along the radii of the earth
wystąpiły w odstępach
start learning
occurred at intervals
oddzielone przez okresy
start learning
separated by periods
poddawana tylko niewielkim odkształceniom
start learning
undergoing only slight deformation
wielkie okresy odkształceń
start learning
great periods of deformations
rewolucje
start learning
revolutions
okresy wielkich fałdowań gór
start learning
periods of great mountain folding
pośród
start learning
among
wybitne wydarzenia
start learning
outstanding event
żadne hipotezy
start learning
any hypothesis
zaawansowane
start learning
Advanced
zadowalająco wyjaśnić
start learning
satisfactorily explain

You must sign in to write a comment