Sat Science 1

 0    30 flashcards    mareknowak7777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
surefire
surefire way
bad behavior is a sure-fire way of getting attention
start learning
murowany
murowany sposób
złe zachowanie to najpewniejszy sposób na uzyskanie uwagę
average
average height
the average temperature in May was 64°F
start learning
sredni
Średnia wysokość
Średnia temperatura w maju wynosiła 64 ° C
unravel
unravel the mystery
they were attempting to unravel the cause of death
start learning
rozwikłać
rozwikłać tajemnicę
oni próbują rozwikłać przyczynę śmierci
intake
holes for the air intake
your daily intake of calories
start learning
spożycie
otwory do wlotu powietrza
Twoja dzienna dawka kalorii
aging
looking after aging relatives
the external signs of aging
start learning
starzenie się
opiekę krewnych starzenia
zewnętrzne oznaki starzenia
among other task
start learning
Wśród innych zadań
triggered
an allergy can be triggered by stress or overwork
start learning
wywołany
alergii mogą być wywołane przez stres lub przepracowania
leading to
start learning
prowadzący do
invigorate
give strength or energy to
the shower had invigorated her
start learning
krzepić, orzeźwiać
dać siłę lub energię do
flag (verb)
flag(noun)
“greatfully” would be flagged as a misspelling of “gratefully" /////////if you begin to flag, there is an excellent café to revive you
start learning
stracić siły, oklapnąć
flaga, źdźbło zboża
mark (an item) for attention or treatment in a specified way.////////(of a person) become tired, weaker, or less enthusiastic.
seep out
water began to seep through the soles of his boots
start learning
sączyć się
(of a liquid) flow or leak slowly through porous material or small holes.
yeast
start learning
drożdże
mammalian
start learning
ssaków
pounce upon
pounce (noun)
the wolf pounced on the rat
start learning
rzucić się na
pazur, błyskawiczny ruch
zarodkowych nerki rzucić się na
kidney
start learning
nerka
uptick
The company's prosperity isn't coming from an uptick in demand for information technology.
start learning
a small increase
dobrobytu firmy nie pochodzi z uptick popytu na technologie informatyczne
beef up
start learning
wzmacniać
stave off
start learning
zażegnać
disorders
start learning
Zaburzenia
diabetes
start learning
cukrzyca
standpoint
an attitude to or outlook on issues, typically arising from one's circumstances or beliefs.
she writes on religion from the standpoint of a believer
start learning
punkt widzenia
postawa lub spojrzenie na kwestie, zwykle wynikający z okoliczności lub czyichś przekonań.
pisze o religii z punktu widzenia człowieka wierzącego
growing evidence
start learning
coraz więcej dowodów
elevate
start learning
podnieść
apoptosis
the death of cells that occurs as a normal and controlled part of an organism's growth or development.
start learning
apoptoza
śmierć komśmierć komórek, która występuje jako normalny i kontrolowane część wzrostu i rozwoju organizmu użytkownika.órek, która występuje jako normalny i kontrolowane część wzrostu i rozwoju organizmu użytkownika.
diminishing
a tax whose purpose is to diminish spending
start learning
malejący
podatek, którego celem jest zmniejszenie wydatków
stress
stress
they stressed the need for reform
start learning
podkreślać
stres, naprężenie
podkreślili potrzebę reform
imply
start learning
sugerować implikować
fold
folding
start learning
zagięcie, składać
składany składanie
shrinking
start learning
kurczący się
enhance
start learning
wzmacniać

You must sign in to write a comment