Revision unit 4

 0    44 flashcards    Silbena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zacząć się gwałtownie
Druga Wojna Światowa wybuchła w 1939 roku.
start learning
break out
The Second World War broke out in 1939.
zbierać podpisy pod petycją
start learning
collect petition signatures
zostać odwołanym z urzędu
start learning
be excluded from a public office
oko za oko
start learning
an eye for an eye
terytorium sporne
start learning
disputed territory
zdobyć niepodległość
start learning
gain independence
uciszyć opozycję
start learning
stifle opposition
zająć stanowisko
Ważnym jest, by wyrażać opinię w życiu.
start learning
take a stand
It's important to take a stand in life.
szczytowy okres
Nienawidzę jeździć samochodem w szczycie.
start learning
rush
I hate driving during the rush.
koncert
2
Ależ dali koncert!
start learning
gig/concert
What a gig they did!
support
2; występ muzyczny poprzedzający występ gwiazdy
start learning
support act/supporting act
sieć supermarketów
start learning
supermarket chain
wyburzyć
Pull or knock down (a building).
Ten budynek zostanie niedługo wyburzony.
start learning
demolish
This building will be demolished soon.
rząd/wiersz
A number of people or things in a more or less straight line.
Jej willa stoi w rzędzie podobnych.
start learning
row
Her villa stood in a row of similar ones.
megasam/supermarket
2; A retail store, as a grocery store or bookstore, with more than the average amount of space and variety of stock.
start learning
superstore/megastore
sklep detaliczny
2
start learning
retail shop/retailer shop
pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
start learning
permission
Teenagers cannot work without permission of their parents.
boisko sportowe
start learning
playing field
prywatyzacja
2
start learning
privatization/sell-off
wyprzedawać
2; Sale goods at reduced prices to get rid of superfluous stock.
Wyprzedajemy te ubrania - to stara kolekcja.
start learning
sell off/close out
We are selling these clothes off - it's an old collection.
akcjonariusz/udziałowiec
An owner of shares in a company.
Moja żona jest głównym akcjonariuszem w firmie, którą prowadzę.
start learning
shareholder
My wife's a majority shareholder in the company I run.
ilekroć/kiedy tylko
Kiedy tylko odwiedzam rodziców, oni zaczynają się kłócić.
start learning
whenever
Whenever I visit my parents, they start arguing.
wyzyskiwać/nadmiernie wykorzystywać
On nadmiernie wykorzystywał ten komputer, dlatego się zepsuł.
start learning
exploit
He exploited this computer, that's why it broke down.
urywek/fragment
tekstu/muzyki/filmu
urywek z filmu historycznego
start learning
extract
an extract from a historical film
wyciąg
A preparation containing the active ingredient of a substance in concentrated form.
start learning
extract
niewesoły/ponury
(Of a situation or future prospect) not hopeful or encouraging; unlikely to have a favorable outcome.
Wróży marne widoki na przyszłość firmie, która straciła swoją drogę.
start learning
bleak
He paints a bleak picture of a company that has lost its way.
ponury
(Of a building or room) charmless and inhospitable; dreary.
W rozpaczy rozejrzał się po ponurym, małym pokoju.
start learning
bleak
He looked around the bleak little room in despair.
kraj rozwijający się
start learning
developing country
sufit
start learning
ceiling
beztroski
Norman był takim beztroskim człowiekiem. Nigdy niczym się nie przejmował i zawsze był zrelaksowany.
start learning
carefree
Norman was such a carefree man. He never worried about anything and was always relaxed.
męka/gehenna
A painful or horrific experience, especially a protracted one.
Ten miesiąc był dla mnie męką.
start learning
ordeal
This month was an ordeal for me.
nieadekwatnie
start learning
inadequately
sprzedaż detaliczna
2
Powinniśmy poprawić rentowność naszego punktu sprzedaży detalicznej.
start learning
retail sales/retail
We should improve the profitability of our retail outlet.
organizator
start learning
organizer
wsparcie/poparcie
Support or help.
Bez pańskiego wsparcia nie będzie nas stać na ten projekt.
start learning
backing
Without your backing, we won't be able to afford the project.
przytłaczający/nieprzeparty
Very great in amount.
start learning
overwhelming
przytłaczając większość
start learning
overwhelming majority
stały/ciągły
Not changing; regular and established.
Pomyślałam, że lepiej by było dostać stałą pracę.
start learning
steady
I thought I'd better get a steady job.
równomiernie/miarowo
start learning
steadily
pojawić się/wypłynąć
(Of an issue, situation, or problem) occur or present itself, especially unexpectedly.
Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.
start learning
come up
The topic of her marriage came up once again.
spać niewygodnie/pod gołym niebem
Sleep in uncomfortable conditions, typically outdoors.
start learning
sleep rough
szkodliwy/krzywdzący
Tending to cause harm.
Ujawnienie dokumentów byłoby szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego.
start learning
detrimental
Releasing the documents would be detrimental to national security.
polegać
2; na kimś/czymś
Dobrze jest mieć przyjaciela, na którym zawsze można polegać.
start learning
rely/depend
It's good to have a friend that you can always rely on.
w porównaniu/stosunkowo
To a moderate degree as compared to something else; relatively.
Inflacja była stosunkowo niska.
start learning
comparatively
Inflation was comparatively low.

You must sign in to write a comment