Refugees + Migration

 0    64 flashcards    marcinkalikalita
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uchodźca
start learning
refugee
uciekać
start learning
flee - fled - fled
rozlew krwi
start learning
bloodshed
odwet
start learning
retaliation
niezawodny
start learning
reliable
masowe uchodźctwo
start learning
exodus
napływać
start learning
pour, flood
prowizoryczny
start learning
makeshift
azyl
start learning
asylum
szpital dla obłąkanych
start learning
lunatic asylum
prześladować
start learning
persecute
zagrozić pomyślności ekonomicznej
start learning
threaten the economic well-being
fałszywy
start learning
bogus
pobłażliwy
start learning
lenient
wywodzić się
start learning
stem from
irytacja
start learning
exasperation
napływ
start learning
influx
emigrant
start learning
emigrant
dokonać masakry
start learning
carry out a massacre
udzielić poparcia
start learning
give support
szukać schronienia
start learning
seek shelter / refuge
zapewnić dach nad głową
start learning
provide shelter
odrzucić podanie
start learning
turn down an application
udzielić zezwolenia na wyjazd
start learning
give an entry permits
przytoczyć czyjeś słowa
start learning
quote sb as saying
podpisać nakaz wydalenia
start learning
sign a deportation order
wezwać władze
start learning
call on authorities
szukać lepszych możliwości
start learning
look for better opportunities
stworzyć wąski rynek pracy
start learning
create a tight labor / job market
znaleźć schronienie
start learning
find refuge
czystki etniczne
start learning
ethnic cleansing
przyd czymś
start learning
prior to sth
odpływ wysoko wykwalifikowanych pracowników
start learning
brain drain
napływ taniej siły roboczej
start learning
Influx of cheap workforce
wewnętrzni przesiedleńcy
start learning
Internally displaced persons (IDPs)
utrzymać czyjeś tempo
start learning
keep pace with sb
gwałtowny wzrost w czymś
start learning
rapid growth in sth
nienawiść
start learning
hatred
utrzymać czystość kulturową
start learning
preserve the purity of culture
stanowić główne miejsce docelowe
start learning
constitute premier destination
przemieszczanie się na wielką skalę
start learning
large scale movement
kompania rekrutująca pracowników
start learning
worker recruitment drive
starzeć się
start learning
age / get older
przekroczyć granicę
start learning
cross a border
prześladowanie polityczne
start learning
political persecution
różnorodność kulturowa
start learning
cultural diversity
szukać nowych możliwości
start learning
look for new opportunities
wysyłać przekazy pieniężne
start learning
send remittances
ubiegać się o azyl
start learning
seek asylum
wykonywać słabo opłacane (marne) prace
start learning
do poorly paid (menial) jobs
wojna domowa
start learning
civil war
głód
start learning
famine, hunger, starvation
spadek wskaźnika narodzin
start learning
decline in birth rate
być bez środków do życia
start learning
be destitute
być mocno uzależnionymy od pracowników napływowych
start learning
be heavily reliant on migrant workers
handel żywym towarem
start learning
trading / trafficking in human beings
stanowić obciążenie dla budżetu
start learning
place a burden on the budget
otrzymać zasiłki
start learning
receive benefits
opieka społeczna
start learning
social welfare
czuć obojętność
start learning
feel indifference
odwet
start learning
retaliation / revenge / vengeance / reprisal
groźny
start learning
perilous
żyć na granicy ubóstwa
start learning
live on the breadline
uszczelnić granice
start learning
seal borders

You must sign in to write a comment