psychology in practice

 0    73 flashcards    Daria50
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wycena, oszacowanie (np. wartości)
start learning
appraisal
postawa/podejście
start learning
attitude
zgodny
start learning
consistent
wada
start learning
disadvantage
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
równość
start learning
equality
instytucjonalny
start learning
institutional
medycyna pracy
start learning
occupational psychology
plan zajęć / grafik
start learning
schedule
cecha
start learning
trait
struktura
start learning
framework
dysocjacja
start learning
dissociation
odczłowieczać
start learning
dehumanize
jednostka
start learning
individual
regresja
start learning
regression
indukcyjny
start learning
inductive
Traumatyczne zdarzenia
start learning
traumatyczne events
Poczucie nierealności
start learning
sense of unreality
Zbierac się w dużych grupach
start learning
gather in large Groups
Wczesny etap
start learning
early stage of
uzależniony
start learning
addicted to
okres
start learning
period
wydobrzeć
start learning
to recover
kreowanie polityki/strategii
start learning
design a Policy
Rozmówca
start learning
interviewee
próbka
start learning
sample page
prezes
start learning
chairman
szef sztabu
start learning
chief of Staff
dyrektor generalny
start learning
director general
Zastępca Dyrektora Generalnego
start learning
deputy director general
dział
start learning
Policy division
Zastępca dyrektora generalnego
start learning
assistant director general
koordynacja
start learning
coordination
poziom bezpieczeństwa
start learning
state security
Wsparcie korporacyjne
start learning
corporate support
dyrektor wykonawczy
start learning
executive director
odsetek
start learning
percentage
schludny
start learning
tidy
Harmonogram wywiadu
start learning
interview schedule
zagwarantować
start learning
ensure
wycena
start learning
appraisal
niepokój
start learning
anxiety
biomedyczny
start learning
biomedical
środowiskowy
start learning
environmental
Wielokrotne
start learning
multicausal
praktykujący
start learning
practitioner
reinterpretacja
start learning
reinterpret
zaburzenia dwubiegunowe
start learning
bipolar disorder
ponowna ocena
start learning
reassess
Ocenić ponownie
start learning
evaluate again
Konkretny lek
start learning
particular medicine
przepisać
start learning
prescribe
Przypomniec
start learning
recall / remember
opieka medyczna
start learning
medical care
przyjąć
start learning
adopt
Rozważyć, że coś ma konkretną przyczynę
start learning
consider something has a specific cause
Niewłaściwe użycie
start learning
misuse of
mieć znaczenie dla
start learning
be relevant to
biomedyczny
start learning
biomedical
interdyscyplinarny
start learning
multicausal
stłumiony
start learning
repressed
Wspomnienia i emocje
start learning
memories and emotions
Neurologiczne nieprawidłowości
start learning
neurological malfuntion
Genetycznie odziedziczone
start learning
genetically inherited
Połączenie
start learning
combination of
Błędne przekonania o sobie
start learning
faulty beliefs about self
Odpowiedzi na wydarzenia z życia
start learning
responses to life events
awansować
start learning
promotion
Czy mógłbyś znowu o tym przechodzić?
start learning
could you go over the bit about... again?
Nie bardzo rozumiem, o czym mówiłeś...
start learning
i didn't quite understand what you said about...
Zastanawiam się, czy możesz powtórzyć
start learning
i Wonder if you could repeat
Czy mógłbyś dać znowu znowu
start learning
would you mind giving... again
Czy pamiętasz co ... oznacza?
start learning
Can you remember what... means?

You must sign in to write a comment