Present Continuous

 0    152 flashcards    emilakieruzel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
You are reading a book.
start learning
Ty czytasz książkę.
Mary is having breakfast
start learning
Maryja je śniadanie
They are running
start learning
Oni biegną
I am taking my bag
start learning
Zabieram swoją torbę
We are waiting for my uncle
start learning
Czekamy na mojego wuja
He is looking at the stars
start learning
On patrzy na gwiazdy
We are doing our homework
start learning
Odrabiamy naszą pracę domową
Is Tom writing a letter?
start learning
Czy Tomek pisze list?(w tej chwili)
Are you reading a book?
start learning
Czy czytasz książkę?
Is Mary having breakfast?
start learning
Czy Mary ma śniadanie?
Are they running?
start learning
Czy oni biegną?
Am I taking my bag?
start learning
Czy zabieram moją torbę?
Are we waiting for my uncle?
start learning
Czy czekamy na mojego wuja?
Is he looking at the stars?
start learning
Czy on patrzy na gwiazdy?
Are we doing our homework?
start learning
Czy robimy naszą pracę domową?
Where are you going?
start learning
Gdzie idziesz?
Who is she talking to?
start learning
Z kim ona rozmawia?
Why are they laughing?
start learning
Dlaczego oni się śmieją?
What is he doing?
start learning
Co on robi?
What is he doing?
start learning
Co on robi?
Tom is not writing a letter.
start learning
Tomek nie pisze listu.
You aren`t reading a book
start learning
Ty nie czytasz książki.
Mary isn't having breakfast.
start learning
Mary nie je śniadanie.
They aren't running.
start learning
Oni nie biegną
I am not taking my bag
start learning
Nie biorę mojej torby
We aren't waiting for my uncle
start learning
Nie czekamy na mojego wuja
He isn't looking at the stars
start learning
Ona nie patrzy na gwiazdy
We aren't doing our homework
start learning
Nie robimy naszej pracy domowej
now
start learning
teraz
at the moment
start learning
w tej chwili
Mary is reading an interesting book
start learning
Mary czyta interesującą książkę
What is John doing? He is repairing his car at the moment
start learning
Co robi John? W tej chwili naprawia swój samochód
We are waiting for the doctor
start learning
Czekamy na lekarza
Look at them. They are kissing again
start learning
Popatrz na nich. Znowu się całują.
I’m drinking hot coffe now
start learning
Piję teraz gorącą kawę
Why are you helping him.
start learning
Dlaczego mu pomagasz? (teraz w tym momencie)
He is showing his sister his new book
start learning
On pokazuje swojej siostrze swoją nową książkę
This month Tom is studying hard for his exams
start learning
W tym miesiącu Tom ciężko uczy się na egzaminach
He is building a new house
start learning
On buduje nowy dom
I’m taking driving lessons
start learning
Biorę lekcje jazdy
At present I am working as a waitress
start learning
Obecnie pracuję jako kelnerka
Today we are staying at a hotel
start learning
Dzisiaj zatrzymujemy się w hotelu (wyjątkowo)
More and more people are giving up smoking these days
start learning
Coraz więcej osób rzuca palenie w te dni
at present
start learning
obecnie
nowadays
start learning
nowadays in English
w obecnych czasach
today
start learning
today in English
dzisiaj
tonight
start learning
dziś wieczorem/w nocy
these days
start learning
w tych dniach, aktualnie
On Friday we are having an important meeting.
start learning
W piątek mamy ważne spotkanie.
I’m having a date with Sue naxt week
start learning
W przyszłym tygodniumam randkę z Sue.
Sorry, we are working this evening.
start learning
, pracujemy dziś wieczorem.
We are learning Spanish at school.
start learning
Uczymy się hiszpańskiego w szkole.
The pigeons are eating some bread given by the children
start learning
Gołębie jedzą chleb podany przez dzieci
We are losing a lot of time waiting for him.
start learning
Tracimy dużo czasu, czekając na niego.
The gardener is digging in the garden this afternoon.
start learning
Ogrodnik kopie dziś po ogrodzie.
The students are fighting in the playground.
start learning
Uczniowie walczą na placu zabaw.
The wind is blowing and the sky is getting darker.
start learning
Wiatr wieje, a niebo robi się coraz ciemniejsze.
Ted is writing a letter to his girlfriend.
start learning
Ted pisze list do swojej dziewczyny.
Today she is wearing a coat and a sweater because it's cold.
start learning
Dzisiaj ma na sobie płaszcz i sweter, ponieważ jest zimno.
Our horse is winning the race.
start learning
Nasz koń wygrywa wyścig.
I am meeting him tonight. We have a lot to talk about.
start learning
Spotykam się z nim dziś wieczorem. Mamy o czym rozmawiać.
1. Jack is helping his brother with his homework.
start learning
1. Jack pomaga swojemu bratu w odrabianiu zadań domowych.
I see that you are working very hard today.
start learning
Widzę, że dzisiaj pracujesz bardzo ciężko.
Hurry up! She is waiting for you.
start learning
Pośpiesz się! Ona czeka na ciebie.
Of course I am enjoying the party!
start learning
Oczywiście, że cieszę się imprezą!
My mother is doing the shopping at the moment.
start learning
W tej chwili mama robi zakupy.
Oh no! It is raining again!
start learning
O nie! Znowu pada!
Bill and Mark are repairing their car.
start learning
Bill i Mark naprawiają swój samochód.
Be quiet! I am trying to get to sleep.
start learning
Bądź cicho! Próbuję zasnąć.
My friends are swimming in the river.
start learning
Moi przyjaciele pływają w rzece.
Look! That tree is falling down in the wind!
start learning
Popatrz! To drzewo spada na wietrze!
The cat is playing in the garden
start learning
Kot bawi się w ogrodzie
Our teachers are attending a school meeting.
start learning
Nasi nauczyciele uczęszczają na szkolne spotkanie.
The boys are playing football.
start learning
Chłopcy grają w piłkę nożną.
My mother is talking to my father.
start learning
Moja matka rozmawia z moim ojcem.
Our grandmother is reading a magazine.
start learning
Nasza babcia czyta czasopismo.
My friend's cat is playing with a ball.
start learning
Kot mojego przyjaciela bawi się piłką.
Tom is walking to school.
start learning
Tom chodzi do szkoły.
Ann is working in the kitchen.
start learning
Ann pracuje w kuchni.
Ted and Dave are laughing at the movie.
start learning
Ted i Dave śmieją się z tego filmu.
My sister is preparing lunch.
start learning
Moja siostra przygotowuje obiad.
Jill and I are going for pizza this evening.
start learning
Jill i ja jedziemy dziś na pizzę.
We are planning to go fishing tomorrow.
start learning
Planujemy jutro łowić ryby.
I am earning good money from my new job.
start learning
Zarabiam dobre pieniądze z mojej nowej pracy.
Some guys are filming a concert in the park.
start learning
Niektórzy faceci kręcą koncert w parku.
I'm sure my English is improving.
start learning
Jestem pewien, że mój angielski się poprawia.
Martin is buying a new laptop tomorrow.
start learning
Martin jutro kupuje nowego laptopa.
I can't go out. I am washing my hair this evening.
start learning
Nie mogę wyjść. Dziś wieczorem myję włosy.
Dad is parking the car.
start learning
Tata zaparkował samochód.
We are having a party on Saturday.
start learning
W sobotę mamy imprezę.
The girls are dancing in the garden.
start learning
Dziewczyny tańczą w ogrodzie.
It is snowing a lot today.
start learning
Dzisiaj dużo pada śnieg.
Jeff is visiting his parents this week.
start learning
Jeff odwiedza swoich rodziców w tym tygodniu.
We are passing that church you want to see.
start learning
Mijamy ten kościół, który chcesz zobaczyć.
Sammy is saving his pocket money to buy a guitar.
start learning
Sammy oszczędza swoje kieszonkowe, żeby kupić gitarę.
Granddad is smoking a cigarette outside.
start learning
Dziadek pali papierosa na zewnątrz.
I am sending an email to Lawrence.
start learning
Wysyłam e-mail do Lawrence'a.
Your little brother is bothering me again.
start learning
Twój młodszy brat znowu mnie niepokoi.
Our teacher is checking our tests.
start learning
Nasz nauczyciel sprawdza nasze testy.
Our teacher is checking our tests.
start learning
Nasz nauczyciel sprawdza nasze testy.
Jim and Wendy are cycling to the park.
start learning
Jim i Wendy jeżdżą na rowerze do parku.
Greg is joining a karate club.
start learning
Greg dołącza do klubu karate.
We are really enjoying our dance classes.
start learning
Naprawdę cieszymy się z naszych zajęć tanecznych.
The children are making a lot of noise upstairs.
start learning
Dzieci robią dużo hałasu na górze.
Our old garage is falling down.
start learning
Nasz stary garaż spada.
I am laughing at a funny film on TV.
start learning
Śmieję się z zabawnego filmu w telewizji.
I am hoping that I'll find a job soon.
start learning
Mam nadzieję, że wkrótce znajdę pracę.
Mum is preparing breakfast.
start learning
Mama przygotowuje śniadanie.
Granny is baking a cake for us.
start learning
Babcia upiekła dla nas ciasto.
Johnny is singing his new song.
start learning
Johnny śpiewa swoją nową piosenkę.
Someone is calling me from Australia.
start learning
Ktoś dzwoni do mnie z Australii.
I am driving in heavy traffic at the moment.
start learning
W tej chwili jeżdżę w dużym ruchu.
Our dog is barking at the cat again.
start learning
Nasz pies znowu szczeka na kota.
I am buying a birthday present for my mother
start learning
Kupuję prezent urodzinowy dla mojej matki
I had a bad cold but I am getting better.
start learning
Miałem złe przeziębienie, ale jestem coraz lepszy.
Little Timmy is drinking his milk.
start learning
Mały Timmy pije mleko.
Lenny is dreaming about his holiday in Spain.
start learning
Lenny marzy o wakacjach w Hiszpanii.
I am studying for an important exam.
start learning
Uczę się na ważny egzamin.
Ben is cleaning the fridge.
start learning
Ben czyści lodówkę.
Carol is learning to drive.
start learning
Carol uczy się jeździć.
Alan and Derek are wearing shorts because it's a hot day
start learning
Alan i Derek mają na sobie szorty, bo jest gorący dzień
Stanley is helping his father in the garden.
start learning
Stanley pomaga ojcu w ogrodzie.
You are thinking well about this.
start learning
Dobrze o tym myślisz.
We are waiting for a letter from Sally.
start learning
Czekamy na list od Sally.
Please wait. I am speaking to my brother on the phone.
start learning
Proszę czekać. Rozmawiam z bratem przez telefon.
Richard and Jenny are arguing about money again.
start learning
Richard i Jenny znów kłócą się o pieniądze.
Our company is building some new flats near the town centre.
start learning
Nasza firma buduje nowe mieszkania w pobliżu centrum miasta.
The cat is sleeping on my bed.
start learning
Kot śpi na moim łóżku.
Miranda is painting a new picture of her dogs.
start learning
Miranda maluje nowe zdjęcie swoich psów.
We are happy because the sun is shining!
start learning
Cieszymy się, bo słońce świeci!
Our teachers are meeting in the staff room.
start learning
Nasi nauczyciele spotykają się w pokoju nauczycielskim.
Mr Brown is telling us about his work in Peru.
start learning
Pan Brown mówi nam o swojej pracy w Peru.
Marjorie is sitting in the garden.
start learning
Marjorie siedzi w ogrodzie.
They are shopping for holiday clothes.
start learning
Robią zakupy na ubrania wakacyjne.
We are resting today.
start learning
Odpoczywamy dziś.
Dad is working hard today.
start learning
Tata dziś ciężko pracuje.
Sue is helping her mother in the kitchen.
start learning
Sue pomaga swojej matce w kuchni.
Jack and Diane are singing together this evening
start learning
Jack i Diane śpiewają razem tego wieczoru
Simon is learning to play the drums.
start learning
Simon uczy się grać na perkusji.
Maria is sleeping on the sofa.
start learning
Maria śpi na sofie.
My teacher is giving me a few extra Spanish lessons.
start learning
Mój nauczyciel daje mi dodatkowe lekcje hiszpańskiego.
Your brother and sister are going to a concert later.
start learning
Twój brat i siostra idą na koncert później.
The flowers are growing well this year.
start learning
Kwiaty rosną dobrze w tym roku.
The baby is crying again. Your turn!
start learning
Dziecko znowu płacze. Twoja kolej!
We are feeling much better now, thanks.
start learning
Teraz czujemy się znacznie lepiej, dzięki.
Tim is doing some work in the garden.
start learning
Tim robi trochę pracy w ogrodzie.
My parents are watching a film upstairs.
start learning
Moi rodzice oglądają film na górze.
I am thinking about the summer holidays.
start learning
Myślę o wakacjach.
Neil is trying to repair his laptop.
start learning
Neil próbuje naprawić swojego laptopa.
Our teacher is printing something for the next lesson.
start learning
Nasz nauczyciel drukuje coś na następną lekcję.
Noting interesting is happening around here.
start learning
Ciekawe dzieje się tutaj.
I am listening to that CD you lent me.
start learning
Słucham tej płyty, którą mi pożyczyłeś.

You must sign in to write a comment