PL LA fiszki 3

 0    293 flashcards    lantczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przewodzić
start learning
lead, conducting
przeprowadzenie eksperymentu
start learning
conducting experiment
Trendy zakupowe
start learning
Purchasing Trends
coroczny
start learning
annual
coroczny dodatek
start learning
annual bonus
rocznie
start learning
annually
roczny obrót
start learning
annual turnover
na nadchodzący rok
start learning
for the upcoming year
Nowością w tym roku
start learning
New this year
Trendy zarządzania łańcuchem dostaw
start learning
Supply Chain Management Trends
zapewniać
start learning
assure, provide
pod warunkiem
start learning
provided
zapewnienie bezpłatnej edukacji
start learning
provide free education
spostrzeżenia
start learning
insights
w celu zapewnienia
start learning
In order to make
w celu upewnienia się
start learning
in order to make sure
w celu uzupełnienia
start learning
in order to make up
uprzejmie, grzecznie
start learning
kindly, politely
uprzejmie proszę
start learning
i kindly ask, kindly request
wypełnić ankietę
start learning
complete the survey
cenne informacje
start learning
valuable information
do
start learning
until
do niedawna
start learning
until recently
aż do teraz
start learning
until now
znacznie później
start learning
until much later
to zajmie dziesięć minut
start learning
it will take ten minutes
uzyskane dane
start learning
data obtained
anonimowo
start learning
anonymously
poufnie
start learning
confidentially
jako wyraz naszej wdzięczności
start learning
as a token of our appreciation
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
między
start learning
among
wśród ubogich
start learning
among the poor
między innymi
start learning
among other things
wśród uczestników
start learning
among participants
loteria
start learning
raffle
loterie
start learning
raffles
Bilet na loterię
start learning
raffle ticket
proszę się nie wahać skontaktować ze mną
start learning
please feel free to contact me
okazja / możliwość
start learning
opportunity
życiowa szansa
start learning
opportunity of a lifetime
Miałem okazję
start learning
I had an opportunity
w jednym zadaniu
start learning
in one task, assignment
wydajność mojego zespołu
start learning
performance of my team
wzajemne oddziaływanie
start learning
interactions
najważniejsze
start learning
the most important
Chciałbym
start learning
I would like to
Chciałbym wiedzieć, czy
start learning
I would like to know whether
Członek zarządu
start learning
Member of the Board
członek
start learning
member
wyjście zakończone
start learning
exit completed
Leczenie
start learning
Treatment
zabiegi
start learning
Treatments
Były członek zarządu
start learning
Former board member
zatwierdzenie
start learning
approval
Historia zatwierdzenia
start learning
approval history
zatwierdzenie kosztów
start learning
approval costs
możliwości
start learning
capabilities, opportunities
złodziej
start learning
a thief
Złodziej uciekł
start learning
thief escaped
kraść
start learning
to steal, thieve
pułapka
start learning
trap
uwięziony
start learning
imprisoned, trapped
ochroniaż
start learning
security guard
jak nazywa się
start learning
how is called
tasiemiec (serial)
start learning
soap opera
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
roztargniony
start learning
distracted
rozpraszać
start learning
distracted by
zniszczyć
start learning
to destroy
zniszczony
start learning
devastated, destroyed
niszczą naturalne siedliska
start learning
They destroy natural habitats
niszczenie warstwy ozonowej
start learning
destruction of the ozone layer
zwolnij, spowolnij
start learning
slow down
spowalniają starzenie się mózgu
start learning
slow down the aging brain
słodsze
start learning
sweeter
pan psa, (właściciel)
start learning
master of dog
to samo uczucie
start learning
same feeling
świnka skarbonka
start learning
piggy bank
pełnia księżyca
start learning
full moon
rosomak
start learning
wolverine
wilkołak
start learning
werewolf
zdarza się
start learning
it happens
dzień wolny od pracy
start learning
day off, public holiday
święta
start learning
public holidays
musi
start learning
must
nie wolno
start learning
mustn't
powinien
start learning
should / ought (to)
powinno być moje
start learning
should be mine
nie powinno
start learning
shouldn't
Nie należy rzucać kamieniami
start learning
shouldn't throw stones
nie powinny mieć
start learning
shouldn't have
Nie należy mówić głośno przez telefon komórkowy
start learning
shouldn't talk loudly on a mobile phone
móc
start learning
can
nie znosić
start learning
can't stand
nie może
start learning
can't
Nie mogę uwierzyć własnym uszom
start learning
I can't believe my ears
mający pozwolenie
start learning
allowed to
wolno powiedzieć
start learning
allowed to say
prawo do noszenia broni
start learning
allowed to carry weapons
nie wolno
start learning
not allowed to
Nie wolno dotykać
start learning
not allowed to touch
powinien
start learning
supposed to
powinien zrobić coś
start learning
supposed to do something
powinien zwiększyć produktywność i zyski
start learning
supposed to increase productivity and profits
musieć
start learning
must/have to
musisz coś zrobić
start learning
you have to do something
W każdym razie trzeba
start learning
have to anyway
zdolny do, mieć możliwość
start learning
be able to
Jestem w stanie dotrzymać terminów
start learning
I am able to meet deadlines
Jestem w stanie wykonać pracę ręczną
start learning
I am able to do manual work
gdybym był tobą
start learning
If I were you
liczyć
start learning
to count
należą do
start learning
include to
niestety
start learning
unfortunately
niestety zapomniałem zadania domowego
start learning
unfortunately i forgot my homework
niestety to prawda
start learning
unfortunately it's true
zabrać pracę do domu
start learning
take work home
czas na relaks
start learning
have time to relax
długo pracować
start learning
work long hours
być pracoholikiem
start learning
to be a workaholic
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
brać czas wolny od pracy
start learning
take time off work
być pod presją w pracy
start learning
be under pressure at work
spędzają dużo czasu w pracy
start learning
They spend a lot of time at work
mają dobre warunki pracy
start learning
They have good working conditions
wpływać na coś
start learning
to influence something
przedłużający się proces
start learning
a drown-out process
kwalifikacje
start learning
qualifications
kwalifikacje zawodowe
start learning
professional qualifications
pracodawca
start learning
an employer
pracodawcy
start learning
employers
ważność
start learning
importance
ważny
start learning
important
ważniejsze
start learning
importantly
ważne dla większości
start learning
important for most people
zwięzły
start learning
concise
treściwie
start learning
concisely
podkreślić silne punkty
start learning
to talk up strengths points
umniejszać słabe punkty
start learning
to play weaknesses point down
zawód
start learning
profession
zawodowiec
start learning
professional
onieśmielający, przerażający
start learning
daunting
serwisy internetowe z ofertami pracy
start learning
specialist job sites
dział z ofertami pracy na przykład w gazecie
start learning
situations vacant section
kolumna z ogłoszeniami o pracę
start learning
job column
zaniedbywać
start learning
neglect
zaniedbywać swoje obowiązki
start learning
to neglect your duties
zaniedbywać swojego męża / żonę / dzieci
start learning
to neglect one's husband/wife/children
ubiegać się o
start learning
to apply for
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
ubiegać się o coś
start learning
apply for something
ubiegać się o paszport
start learning
apply for a passport
słuchać
start learning
to listen
słuchać muzyki
start learning
to listen to music
słuchać radia
start learning
to listen to the radio
słuchacz
start learning
listener
usłyszysz
start learning
you will hear
usłyszysz tego więcej
start learning
you will hear more of this
doradca kariery/zawodowy
start learning
careers advisor
w pewnym momencie w ich życiu
start learning
at some point in their lives
znajdzie się
start learning
will be, finds themselves
bolesny
start learning
painful
boleśnie powolny
start learning
painfully slow
bolesny proces
start learning
painful process
dla niektórych
start learning
for some
dla innych
start learning
for others
mniej niż tydzień
start learning
less than a week
jest wiele rzeczy
start learning
There are many things
możesz to zrobić, aby wpłynąć na ten proces
start learning
you can do to influence this process
najkrótszy jak to możliwe
start learning
the shortest as possible
zrobić go jak najkrótszym
start learning
keep it as short as possible
na
start learning
on, upon
na wydechu
start learning
upon exhale
przy wyjeździe
start learning
upon departure
na ten temat
start learning
on this topic, upon this subject
to brzmi
start learning
it sounds
to brzmi interesująco
start learning
it sounds interesting
to brzmi nieźle
start learning
it sounds good, it sounds nice
brzmi znajomo
start learning
it sounds familiar
tak długo
start learning
so long, as long
tak długo jak
start learning
as long as
tak długo, jak określono
start learning
as long as provided
pamiętać o, mieć na uwadze
start learning
bear in mind
pamiętać, że
start learning
bear in mind that
kilka podstawowych rzeczy
start learning
few basics thing
wtedy nie powinno być problemu
start learning
then you should have no problem
is nothing more
start learning
is nothing more
oświadczenie
start learning
statement
sprawozdanie z całkowitych dochodów
start learning
statement of comprehensive income
sprawozdanie ze swoich umiejętności
start learning
statement of your skills
umiejętności
start learning
abilities, skills
która sprawia, że ​​nadaje się
start learning
which makes it suitable
sprawia, że
start learning
makes
to ma sens dla mnie
start learning
This makes sense to me
sprawia, że ​​zmieniamy!
start learning
It makes a change!
tak więc, tym samym
start learning
thus
dotąd
start learning
thus far
z korzyścią
start learning
benefit, thus benefiting
upewniać się
start learning
make sure
reprezentować
start learning
represent
przedstawiciel
start learning
representative
reprezentacja
start learning
representation
reprezentować klienta
start learning
represent a client
co masz
start learning
what you have
co masz w torbie?
start learning
what you have in your bag?
co masz na myśli?
start learning
what do you mean? what you have in mind?
zaprezentuj co masz do zaoferowania
start learning
represent what you have to offer
jasno i efektywnie
start learning
clearly and effectively
nie zapomnij
start learning
don't forget
nie zapomnij skontaktować się z naszym sąsiadem
start learning
don't forget to contact our neighbour
w jaki sposób przedstawić swoje CV
start learning
how you present your cv
dotyczy
start learning
affects
wpływa na odpowiedź
start learning
affects the response
jaką dostaniesz
start learning
it will get
jeśli
start learning
if
jeśli mnie pamięć nie myli
start learning
if my memory serves me
Jeśli jak ja
start learning
if you as me
nieporządek / bałagan
start learning
mess
niechlujny
start learning
scruffy, messy
paskudzić
start learning
mess up
wiadomość
start learning
message
prawdopodobnie
start learning
probably
Prawdopodobnie w styczniu
start learning
Probably in January
prawdopodobnie nie
start learning
probably not
nawet nie będą czytane
start learning
won't even will be read
zachować zwięzły tekst
start learning
keep text concise
wpływ, uderzenie
start learning
impact
wpływ na
start learning
impact on
wpływ na pękanie
start learning
impacted fracture
będzie to miało wpływ
start learning
it will have impact
napisz go maszynowo
start learning
type it
wpisz go w
start learning
type it in
zostałeś poproszony
start learning
you are requested
swoiście, konkretnie
start learning
specifically
konkretnie napisać go ręcznie
start learning
specifically write it by hand
posiadać podstawową wiedzę
start learning
have a basic knowledge
zestawienie kwalifikacji
start learning
statement of qualifications
zgodzić się na coś
start learning
to agree upon something
zachować coś zwarte, treściwe
start learning
keep something concise
zdanie, wyrok
start learning
sentence
media społecznościowe
start learning
social media
społeczna zmiana mediów
start learning
Social media change, update
Mam konto w mediach społecznościowych
start learning
I have an account in social media
wydech
start learning
exhaust, exhale
wydychane
start learning
exhaled
wydycha
start learning
exhales
wdychać
start learning
inhale
inhalator
start learning
inhaler
wdychać głęboko przez nos
start learning
inhale deeply through your nose
oddech
start learning
breath
ja oddycham
start learning
I breathe
zapierający dech
start learning
breathtaking
powietrze
start learning
air
przewiewny
start learning
airy
klimatyzacja
start learning
air-condition
palę, dym, odpalać
start learning
smoke
alarm przeciwpożarowy
start learning
fire alarm, smoke alarm
czujka dymu
start learning
smoke detector
wędzony
start learning
smoked
grób
start learning
a grave
żwir
start learning
gravel
cmentarz
start learning
cemetery, graveyard
poważne niebezpieczeństwo
start learning
serious danger, grave danger
znicz
start learning
snitch, light
donieść na kogoś
start learning
snitch on somebody
kapuś
start learning
snitch
umiejętność słuchania
start learning
ability to listen
zdolność do
start learning
ability to
Umiejętność - niezdolność
start learning
ability - inability
możliwość
start learning
possibility
możliwość uzyskania
start learning
possibility to get
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
zło konieczne
start learning
necessary evil
niezbędne umiejętności
start learning
necessary skills
porada
start learning
advice
doradztwo w zakresie
start learning
advice on
doradztwo i reprezentacja w sprawach prawnych
start learning
advice and representation in legal matters
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
Pozwolenie na pobyt
start learning
Permission to stay
zarząd / rada nadzorcza
start learning
board of directors
pełnomocnik, prokurent
start learning
proxy
Serwer proxy
start learning
proxy server
wygoda
start learning
convenience
wygodne jedzenie
start learning
convenient food
sklep z podstawowymi artykułami
start learning
convenience store
komfort życia
start learning
conveniences of life, quality of life
towary niebezpieczne
start learning
dangerous goods
zgłoszenie towarów niebezpiecznych
start learning
dangerous goods declaration
główny
start learning
main, prime
premier
start learning
prime minister
najlepszy czas reklamowy
start learning
prime time
subskrybować, prenumerować
start learning
subscribe

You must sign in to write a comment