Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

 0    21 flashcards    aniaswierszcz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dział VI
start learning
Section VI
Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
start learning
Ruling on the Declaration of Bankruptcy
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości
start learning
In approving the petition on a declaration of bankruptcy
sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości
start learning
the court shall issue a ruling on the declaration of bankruptcy
wymnienia imię i nazwisko, nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika
start learning
states the name and surname, name of firm, place of residence or seat of the bankrupt debtor
określa sposób prowadzenia postępowania
start learning
determines the means of conducting the proceedings
określa czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majatkiem...
start learning
determines whether and to what extent the insolvent bankrupt will administer his estate...
jeżeli postępowanie będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu...
start learning
in the event the proceedings are to be conducted with thw possibility of conducting a reorganization...
wzywa wierzycieli upadłego
start learning
summons the creditors
do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie...
start learning
to submit their claims in an appointed term
ujawnić
start learning
to disclose
księga wieczysta
start learning
real-estate register
wyznaczony termin
start learning
fixed term
sędzia komisarz
start learning
judge-commissioner
nadzorca sądowy
start learning
court supervisor
zarządca
start learning
receiver
system rozrachunku papierów wartościowych
start learning
securities settlement system
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art...
start learning
in the meaning of the Act as addressed...
jest skuteczne i wykonalne
start learning
is effective and enforceable
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
start learning
unless specific provisionstates otherwise
dzień wydania
start learning
the date of its issuance...

You must sign in to write a comment